en
Add competitors
Screenshot for filmix.net

Review of filmix.net

Generated on 2014-03-28 09:55:44

Successfully passed 0

Room for improvement 0

Errors to fix 0

81.3
Get short URL

  
CTRL + C

Visitors

Traffic Estimations

Medium impact
Very High    Very High
?

We use multiple tools to estimate web traffic, including Google™ Trends and Alexa™.

Nevertheless, your analytics will provide the most accurate traffic data.

Traffic Rank

2695th most visited website in the World

411th most visited website in  Russia

?

A low rank means that your website gets a lot of visitors.

Your Alexa Rank is a good estimate of the worldwide traffic to your website, although it is not 100 percent accurate.

Reviewing the most visited websites by country can give you valuable insights.

Quantcast provides similar services.

Local

Local Directories

Filmix. Studio foto - wideo. Mazurek P.

13 Modrzewiowa, Bilgoraj
POLAND

+48 84 686 71 00

  0 Reviews

Missing profile on Foursquare™

Missing profile on Yelp™

?
This is a list of the local directories where your business has been found. Take care of your listings in local directories; since maps are now an integral part of search results, your G+ Local page may have more visitors than your website!

It is important to make sure that your business details are correct in each directory where you are listed. Find the directories in your country (USA, UK, Spain, France, Canada, Australia, Brazil, and India) and enhance your listings with pictures, video, schedules and as many customer reviews as possible.

Social

Social shareability

High impact Hard to solve

This website is very popular on Social Networks.

Facebook Likes148

Facebook Shares1173

Facebook Comments127

Twitter Backlinks1449

Delicious Bookmarks103

StumbleUpon158

Google™ +511

?

The impact of social media is huge for certain industries.

Learn how to ‪‬‬further engage your social media audiences and create a consistent fan base. Check these helpful tools for managing your social media campaign.

Note: This data represents ‪‬social media influences from your website's URL, it does not represent data from specific brand pages.

Promote your website on Social Media

Twitter™ Account

Low impact

The Twitter™ Account @FilMix is booked but it is not linked to your website!

?

Twitter is a fast-growing social network.

If possible, register a Twitter account in your brand's name now to prevent brandjacking.

Here are a few tips to help create a Twitter promotion plan. Plus, learn from today's top Twitter-using brands.

Book your brand on Twitter

Facebook Page

Cover picture of the Filmix Facebook Page

Likes3125

Talking About2

Name

Filmix

About

http://filmix.net/

?
These data regarding the Facebook Page are publicly available.

Mobile

Mobile Rendering

Low impact
Your website on an iPhone
Your website on an iPad
?

The number of people using the Mobile Web is huge; over 75 percent of consumers have access to smartphones. ‪‬Your website should look nice on the most popular mobile devices.

Tip: Use an analytics tool to track mobile usage of your website.

Mobile Load Time

Low impact
Average    Average
?

Try to load your website on a mobile device and measure the download time. If your website takes more than five seconds to download on a mobile device, you will lose 74 percent of your audience!

Mobile usage is growing fast, especially in North America, where it will soon outpace desktop browsing usage. Make sure your site loads fast and that it looks nice on all types of mobile devices. Be sure to not use Flash, and keep photos and videos to a minimum.

Here are two useful tips from Google™ for optimizing your mobile site speed.

Mobile Optimization

Low impact Easy to solve

This website is not optimized for Mobile Visitors

Mobile CSS

Mobile Redirection

Additional mobile optimization techniques:

Meta Viewport Tag

Apple Icon

Flash content

?

Make sure that your website is prepared for mobile browsing.
These are the different aspects that can be optimized for mobile users:

Optimize your website for Mobile browsing

SEO

WWW Resolve

Medium impact Easy to solve

This website with and without www redirects to the same page.

?

Great, your website directs www.filmix.net and filmix.net to the same URL.

Redirecting requests from a non-preferred domain is important because search engines consider URLs with and without "www" as two different websites.

Redirect non-www to www

URL Rewrite

Low impact Hard to solve

Perfect, your URLs look clean.

?

Great! You have clean (user-friendly) URLs which do not contain query strings.
Clean URLs are not only SEO-friendly but are also important for usability.

Rewrite your URLs and clean them up.

IP Canonicalization

Low impact Easy to solve

Yes

?

Good, your website's IP address is forwarding to your website's domain name.

To check this for your website, enter your IP address in the browser and see if your site loads with the IP address. Ideally, the IP should redirect to your website's URL or to a page from your website hosting provider.

If it does not redirect, you should do an htaccess 301 redirect to make sure the IP does not get indexed.

Underscores in the URLs

Low impact Hard to solve

Yes

 • http://filmix.net/uploads/posts/2014-03/1394754363_ot-zakata-do-rassveta.jpg
 • http://filmix.net/uploads/posts/2013-09/1380444916_chernyy-spisok.jpg
 • http://filmix.net/uploads/posts/2014-03/1393657579_260162.jpg
 • http://filmix.net/uploads/posts/2014-03/1395041186_lichnoe-delo-sudya.jpg
 • http://filmix.net/uploads/posts/2014-02/1392202560_26.jpg
 • http://filmix.net/uploads/posts/2013-11/1385639625_mayk-i-molli.jpg
 • http://filmix.net/uploads/posts/2014-01/1389033787_804411991853.jpg
 • http://filmix.net/uploads/posts/2014-03/1395993388_lyubovniki.jpg
 • http://filmix.net/uploads/posts/2014-03/1395995268_a-pyatyy-vsadnik-strah.jpg
 • http://filmix.net/uploads/posts/2014-03/1395994738_strah.jpg
 • http://filmix.net/uploads/posts/2014-03/1395993167_nevesta-veka.jpg
 • http://filmix.net/uploads/posts/2013-10/1382012217_nochnaya-krasavica.jpg
 • http://filmix.net/uploads/posts/2014-03/1395957789_pochemu-ty-ne-igraesh-v-adu.jpg
 • http://www.filmix.net/o_proekte.html
?
We have detected underscores (these_are_underscores) in this URL and/or in your in-page URLs. You should rather use hyphens (these-are-hyphens) to optimize your SEO.

While Google™ treats hyphens as word separators, it does not treat underscores as word separators.

Google Preview

Medium impact Easy to solve

Âèäåîõîñòèíã îíëàéí | Filmix

filmix.net/

Cìîòðåòü ôèëüìû îíëàéí íà ëó÷øåì ðåñóðñå â ðóíåòå, à òàêæå ñåðèàëû îíëàéí, âîçìîæíîñòü îñòàâèòü îòçûâ î ôèëüìå è íàïèñàòü ðåöåíçèþ íà êèíî èëè ñåðèàë êîòîðûé âàì ...

?
This is an example of what your title and description will look like in Google™ search results.

Title

Medium impact Easy to solve

Âèäåîõîñòèíã îíëàéí | Filmix

Length: 28 character(s)

?

Great, your title contains between 10 and 70 characters.

Make sure your title is explicit and contains your most important keywords.

Be sure that each page has a unique title.

Check the title of your website

Description

Medium impact Easy to solve

Cìîòðåòü ôèëüìû îíëàéí íà ëó÷øåì ðåñóðñå â ðóíåòå, à òàêæå ñåðèàëû îíëàéí, âîçìîæíîñòü îñòàâèòü îòçûâ î ôèëüìå è íàïèñàòü ðåöåíçèþ íà êèíî èëè ñåðèàë êîòîðûé âàì ïîíðàâèëñÿ, òàêæå âîçìîæíîñòü ïîñìîòðåòü ðåéòèíãîâûå êèíîëåíòû çà âñå âðåìÿ â ìèðå êèíîèñêóñòâà

Length: 257 character(s)

?

Ideally, your meta description should contain between 70 and 160 characters (spaces included).

Meta descriptions allow you to influence how your web pages are described and displayed in search results. A good description acts as a potential organic advertisement and encourages the viewer to click through to your site.

Ensure that your meta description is explicit and contains your most important keywords. Also, each page should have a unique meta description relevant to the content of that page.

Improve the Meta Description

Meta Keywords

ôèëüìû îíëàéí ñìîòðåòü êèíîòåàòð ðóíåòà íîâûå ñìîòðåòü áåñïëàòíî îíëàéíå êèíî áåç ðåãèñòðàöèé îòëè÷íîå êà÷åñòâî ñìîòðåòü íîâûå ñåðèàëû â HD è HQ êà÷åñòâå êèíî ðåöåíçèÿ êîììåíòàðèè î ôèëüìå

Length: 188 character(s)

?

Meta keywords are used to indicate keywords that are relevant to your website's content. Because search engine spammers have abused this tag, however, it provides little to no benefit to your search rankings.

You can safely avoid the use of this tag for new web pages. For existing web pages, make sure the meta keywords do not appear to be spammy.

Internal Pages Analysis

Medium impact Easy to solve
Title Description Text/HTML
Äåòñêèå ôèëüìû Cìîòðåòü ôèëüìû îíëàéí íà ëó÷øåì ðåñóðñå â ðóíåòå, à òàêæå ñåðèàëû îíëàéí, âîçìîæíîñòü îñòàâèòü îòçûâ î ôèëüìå è íàïèñàòü ðåöåíçèþ íà êèíî èëè ñåðèàë êîòîðûé âàì ïîíðàâèëñÿ, òàêæå âîçìîæíîñòü ïîñìîòðåòü ðåéòèíãîâûå êèíîëåíòû çà âñå âðåìÿ â ìèðå êèíîèñêóñòâà 18.42%
Ìèñòèêà ñâåðõúåñòåñòâåííûå ÿâëåíèÿ, íàïðàâëåííàÿ íà ñâÿçü ñ ïîòóñòîðîííèì ìèðîì è ñâåðõúåñòåñòâåííûå ñèëàìè 17.32%
?

No duplicate content has been detected on the pages of your website.

Use Google™ Webmaster Tools to improve the way search engines index your website.

Write unique titles for each page

Headings

Low impact Easy to solve
<H1 <H2> <H3> <H4> <H5>
0 21 0 7 0
<H2> Êðèñòîôåð Íîëàí ñíÿë "Èíòåðñòåëëàð" â äóõå "äîêóìåíòàëüíîãî ôèëüìà"
<H2> Áðýäëè Êóïåð – íîâûé Èíäèàíà Äæîíñ
<H2> Ìàðê Óîëáåðã: "Íîâûå "Òðàíñôîðìåðû"- ëó÷øèé ôèëüì 2014 ãîäà"
<H2> Îò çàêàòà äî ðàññâåòà / From Dusk Till Dawn: The Series (Ñåðèàë 2014)
<H2> ׸ðíûé ñïèñîê / The Blacklist (Ñåðèàë 2013)
<H2> Ñòðåëà / Arrow (Ñåðèàë 2012)
<H2> Äàëëàññêèé êëóá ïîêóïàòåëåé / Dallas Buyers Club (2013)
<H2> Ëè÷íîå äåëî / Ñóäüÿ (ÑÅÐÈÀË 2014)
<H2> Àìåðèêàíñêàÿ ñåìåéêà / Ñåìåéíûå öåííîñòè / Modern Family (Ñåðèàë 2009-2014, Êóáèê â Êóáå)
<H2> Ìàéê è Ìîëëè / Mike & Molly (Cåðèàë 2010-2012)
<H2> Ïîêà ñòàíèöà ñïèò / Êàçàêè (Ñåðèàë 2014)
<H2> Ëþáîâíèêè / Lovers (1999)
<H2> ...à ïÿòûé âñàäíèê - Ñòðàõ / ...a paty jezdec je Strach (1965)
<H2> Ñòðàõ / Strach (1963)
<H2> Íåâåñòà âåêà / Baeknyeon-ui Shinboo / Bride of the Century (ÑÅÐÈÀË 2014)
<H2> Ñìåðòü â ðàþ / Death In Paradise (Ñåðèàë 2011)
<H2> Íî÷íàÿ êðàñàâèöà / The Forbidden Girl (2013)
<H2> Ïî÷åìó òû íå èãðàåøü â àäó? / Jigoku de naze warui / Why Don’t You Play in Hell? (2013)
<H2> Ñ 8 ìàðòà!
<H2> Ñ 23 ôåâðàëÿ!
<H2> Ðàáîòàåò íîâûé ïîèñê
<H4> Íîâîñòè
<H4> Ñêîðî â êèíî
<H4> Êàòåãîðèè ôèëüìîâ
<H4> Ïîïóëÿðíûå ñåðèàëû
<H4> Ïîëåçíûå íîâîñòè
<H4> Íîâîñòè
<H4> Ãîðÿ÷àÿ 20-êà
?

Great, your website is structured using HTML headings (<H1> to <H6>).

Use your keywords in the headings and make sure the first level (<H1>) includes your most important keywords. Never duplicate your title tag content in your header tag.

For more ‪‬effective SEO, use only one <H1> tag per page.

Add the important keywords in <H> headings

Images

Medium impact Easy to solve

We found 22 images on this web page.

7 alt attributes are empty or missing.

 • http://filmix.net/uploads/posts/2014-03/1395943073_nolan.jpg
 • http://filmix.net/uploads/posts/2014-03/1395942371_kuper.jpg
 • http://filmix.net/uploads/posts/2014-03/1395941968_t4.jpg
 • /img/1/Noah.jpg
 • /img/1/Captain-America.jpg
 • /img/1/The-Amazing-Spider-Man-2.jpg
 • //counter.yadro.ru/logo?41.1
?

Good, most or all of your images have alternative text (the alt attribute).

‬‬Alternative text describes your images so they can appear in Google™ Images search results.

Set a name for all your images

Text/HTML Ratio

Medium impact Hard to solve

20.53 %

?

Great, this page's ratio of text to HTML code is higher than 15 percent.

Although your text to code ratio is good, you can always improve it by adding more text content to your pages.

A ratio between 25 and 70 percent is ideal. When it goes beyond that, the page might run the risk of being considered spam.

As long as the ‪‬‬content is relevant and gives essential information, it is a plus to have more of it.

Write additional content with more keywords

Flash

Low impact Easy to solve

No

?

Good, no Flash content has been detected on this page.

Flash should only be used for specific enhancements. Although Flash content often looks nicer, it cannot be properly indexed by search engines. Avoid full Flash websites to maximize SEO.

This advice also applies to AJAX.

Use Flash content sparingly

Frames

Low impact Easy to solve

No

?

Great, there are no frames detected on this page.

Frames can cause problems on your web page because search engines will not crawl or index the content within them.

Avoid frames whenever possible and use a NoFrames tag if you must use them.

Check that none of your important content is within a Frame

Blog

Medium impact Hard to solve

We found a Blog on this website.

?

Starting a blog is a great way to boost your SEO and attract qualified visitors.

Use these great tips to boost the SEO performance of your blog.

Consider starting a blog

Indexed Pages

Medium impact Hard to solve

Google™

93400    93400
?

This is the number of pages on your website that are indexed by Google™.

The more pages that search engines index, the better, as this offers more opportunity for your website to be found.

A low number (relative to the total number of pages/URLs on your website) probably indicates that your internal link architecture needs improvement and is preventing search engines from crawling all of the pages on your website. You might want to create/check your site's XML sitemap and submit it to Google™. You must also build backlinks to your site's internal pages to help Google™ bots crawl and index your web pages.

Check Google™ Webmaster Tools under Health and Index Status, to keep track of the status of your site's indexed pages.

Write more content

Domain 1st Registered

Medium impact

5 Year(s) 8 Month(s) 8 Day(s) ago

?

Your domain is old enough to encourage search engines to give it a higher rank.

Domain age matters to a certain extent and newer domains generally struggle to get indexed and rank high in search results for their first few months (depending on other associated ranking factors).

Domain Expiration

Medium impact Easy to solve

0 Year(s) 4 Month(s) 22 Day(s)

?

Do you know that you can register your domain for up to 10 years? By doing so, you will show the world that you are serious about your business.

Extend the registration of your domain

Usability

URL

http://filmix.net

Length: 6 character(s)

?

Keep your URLs short and avoid long domain names when possible.

A descriptive URL is better recognized by search engines. A user should be able to look at the address bar and make an accurate guess about the content of the page before reaching it (e.g., http://www.mysite.com/en/products).

Keep in mind that URLs are also an important part of a comprehensive SEO strategy. Use clean URLs to make your site more "crawlable" by Google™.

Resource: Search for a good domain name. If no good names are available, consider a second hand domain. To prevent brand theft, you might consider trademarking your domain name.

Favicon

Medium impact Easy to solve

Yes

?

Great, your website has a favicon. Make sure this favicon is consistent with your brand.

Resource: Check out this amazing idea for improving the user experience with a special favicon.

Add a Favicon

Custom 404 Page

Low impact Easy to solve

Great, your website has a custom 404 error page.

?

Take advantage of the opportunity to provide a beautiful 404 Error Page for your visitors.

Customize the 404 error page

Conversion Forms

Low impact Easy to solve

Great, we found a Conversion Form on this page.

?

There are different types of conversions, such as: getting the email address of your visitors, requesting your visitors to fill in a form or closing an online sale. ‪‬‬Converting visitors into prospects/clients is probably the most important target for your website. So, it is important that you optimize your website to boost conversions.

Add a conversion form

Page Size

Low impact

68.5 KB (World Wide Web average is 320 Kb)

?

Two of the main reasons for an increase in page size are images and JavaScript files.

Page size affects the speed of your website; try to keep your page size below 300 Kb.

Tip: Use images with a small size and optimize their download with gzip.

Load Time

High impact Hard to solve

0.71 second(s) (96.37 kB/s)

?

Your website is fast. Well done.

Site speed is becoming an important factor for ranking high in Google™ search results and enriching the user experience.

Resources: Check out Google™'s developer tutorials for tips on how to to make your website run faster.

Monitor your server and receive SMS alerts when your website is down with a web monitoring service.

Speed-up your website

Language

Low impact Easy to solve

Declared: Missing

Detected: Estonian

?

You have not specified the language. Use the META Language Attribute to declare the intended language of your website.

Tips for multilingual websites:

 • Define the language of the content in each page's HTML code.
 • Specify the language code in the URL as well (e.g., "mywebsite.com/fr/mycontent.html").

Declare the language used

Printability

Low impact Hard to solve

We could not find a Print-Friendly CSS

?

This is a special CSS style sheet which ensures that unnecessary interface designs and images are left out when printing pages from your site, saving the user a lot of ink.

It is just another way to provide a rich user-experience.

If you do not have a print style sheet yet, set one up.

Dublin Core

Low impact Easy to solve

Missing

?

This page does not take advantage of Dublin Core.

Dublin Core is a set of standard metadata elements used to describe the contents of a website. It can help with some internal search engines and it does not bloat your code.

Domain Availability

Low impact
Domains (TLD) Status Expiration
filmix.com Domain Not Available 0 Year(s) 0 Month(s) 26 Day(s)
filmix.org Domain Not Available -
filmix.info Domain Available Available. Book it now!
filmix.biz Domain Not Available 0 Year(s) 6 Month(s) 14 Day(s)
filmix.eu Domain Not Available -
?

Register the various extensions of your domain to protect your brand from cybersquatters.

Typo Availability

Low impact
Domains (TLD) Status Expiration
dilmix.net Domain Available Available. Book it now!
fulmix.net Domain Not Available -
fikmix.net Domain Not Available -
filnix.net Domain Not Available -
fillmix.net Domain Not Available -
filmxi.net Domain Not Available -
f9lmix.net Domain Available Available. Book it now!
?

Register the various typos of your domain to protect your brand from cybersquatters.

Spam Block

Medium impact Very hard to solve

Your IP is not Blacklisted in the Spammer Directory.

?

It is important that your SEO efforts are not tarnished by spammy activities. Take care to avoid forum and blog spam and use best practices when sharing your content.

In addition, if you send email campaigns or transactional emails, use professional email software to keep your IP clean and improve the deliverability of your emails.

Contact Spamcop.net to clean your reputation

Trust Indicators

Medium impact Very hard to solve

Trust

89%    89%

Vendor reliability

89%    89%

Privacy

89%    89%

Child safety

81%    81%
?

This ‪‬‬data is provided by WOT™.

Safe Browsing

Medium impact Very hard to solve

Yes

?

Great, your website is safe.

No evidence of phishing and/or malware has been detected.

Are you a spammer?

Technologies

Server IP

109.200.11.226

Server location: GOSPORT

?

Your server's IP address has little impact on your SEO. Nevertheless, try to host your website on a server which is geographically close to your visitors. Search engines take the geolocation of a server into account as well as the server speed.

Use DNSstuff for comprehensive reports on your server.

Technologies

DataLife Engine CMS

Debian Operating system

jQuery JavaScript framework

jQuery UI JavaScript framework

Nginx Web server

PHP Programming language

Apache Web server

?

Get to know the technologies used for your website. Some codes might slow down your website. Ask your webmaster to take a look at this.

Speed Tips

Medium impact Hard to solve

Watch out: your website’s speed could be slightly improved.

Perfect, your server is using a caching method to speed up page display. 

Perfect, your website doesn't use nested tables.

Too bad, your website is using inline styles.

Perfect, your website has few CSS files.

Too bad, your website has too many JavaScript files (more than 7).

Perfect, your website takes advantage of gzip.

?

Website speed has a huge effect on SEO. ‪‬‬Speed-up your website so search engines will reward you by sending more visitors.
Also, conversion rates are far higher for websites that load faster than their slower competitors.

Analytics

Low impact Easy to solve

Google Analytics

?

Web analytics let you measure visitor activity on your website. You should have at least one analytics tool installed. It is also good to install one extra tool to have a confirmation of the results.

Analytics Tools: Google™ Analytics, Quantcast™, SiteCatalyst™, Piwik™, chartbeat™, Clicky™, ClickTale™, etc.

W3C Validity

Low impact Hard to solve

Invalid: 1 Errors, 1 Warning(s)

?

Use valid markup that contains no errors. Syntax errors can make your page difficult for search engines to index.

To find the detected errors, run the W3C validation service, or check Validator.nu to make sure you don't miss an error.

W3C is a consortium that sets web standards.

Fix the errors in the code syntax

Doctype

XHTML 1.0 Strict

?

Declaring a doctype helps web browsers to render content correctly.

Encoding

Low impact Easy to solve

WINDOWS-1251

?

Great, language/character encoding is specified.

Specifying language/character encoding can prevent problems with the rendering of special characters.

Deprecated HTML

Low impact Hard to solve
Deprecated tags Occurrences Tips
<center> 1 Replace with CSS
<font> 15 Replace with the font and color style propertie
?

Deprecated HTML tags are HTML tags that are no longer used. It is recommended that you remove or replace these HTML tags because they are now obsolete.

Directory Browsing

Low impact Easy to solve

No

?

Great! Your server prevents visitors from browsing your directory by accessing it directly, this is excellent from a security standpoint.

Server Signature

Low impact Easy to solve

No

?

Good, your server signature is off. This is excellent from a security standpoint.