en
Add competitors
64.10
Screenshot for siamsport.co.th

siamsport.co.th

2014-04-04 23:47:14

Passed

To Improve

Errors

Optimize

SEO

Title

Medium impact Easy to solve

SIAMSPORT : ÊÂÒÁ¡ÕÌÒ ¢èÒÇ¡ÕÌÒ ¿ØµºÍÅ ¼ÅºÍÅ ÇÔà¤ÃÐËìºÍÅ ¾ÃÕàÁÕÂÃìÅÕ¡ ¿ØµºÍÅä·Â

Length: 77 character(s)

?

Ideally, your title should contain between 10 and 70 characters (spaces included).

Make sure your title is explicit and contains your most important keywords.

Be sure that each page has a unique title.

Resource: Use this snippet-optimizer to see how your titles and descriptions will look in Google™ search results.

Check the title of your website

Description

Medium impact Easy to solve

ÍѾഷ¢èÒÇÊÒÃǧ¡ÒáÕÌÒ ¿ØµºÍÅ ¼ÅºÍÅ ¼Å¿ØµºÍÅ·ÑèÇâÅ¡ ¾ÃÕàÁÕÂÃìÅÕ¡ ä·Â¾ÃÕàÁÕÂÃìÅÕ¡ ÂÙâà 2012 ÂÙ¿èÒáªÁà»Õé¹ÊìÅÕ¡ ¾ÃéÍÁ·Ñé§ÇÔà¤ÃÒÐËìºÍŨҡ ÊÂÒÁ¡ÕÌÒ ÊµÒÃì«Í¤à¡éÍÃì Ê»ÍÃìµ¾ÙÅ Ê»ÍÃìµáÁ¹ ¤ÅÔ»ÃÒ¡Òèҡ ÊÂÒÁ¡ÕÌÒ·ÕÇÕ ¿ØµºÍÅÊÂÒÁ·ÕÇÕ ÊµÒÃì«Í¤à¡éÍÃì·ÕÇÕ áÅÐ â¿âµéá¡ÅàÅÍÃÕè

Length: 259 character(s)

?

Ideally, your meta description should contain between 70 and 160 characters (spaces included).

Meta descriptions allow you to influence how your web pages are described and displayed in search results. A good description acts as a potential organic advertisement and encourages the viewer to click through to your site.

Ensure that your meta description is explicit and contains your most important keywords. Also, each page should have a unique meta description relevant to the content of that page.

Improve the Meta Description

Headings

Low impact Easy to solve
H1 H2 H3 H4 H5
6 0 0 0 0
<H1> ¤ÅÔ»¡ÕÌÒÁѹÊì ÁѹÊì
<H1> äÎäÅ·ìä·Â¾ÃÕàÁÕÂÃìÅÕ¡
<H1> Siamsport Channel
<H1> ÁÇÂÊÂÒÁ
<H1> â»Ãá¡ÃÁÁÇÂ
<H1> ¤ÍÅÑÁ¹ì
?

Great, your website is structured using HTML headings (<H1> to <H6>).

Use your keywords in the headings and make sure the first level (<H1>) includes your most important keywords. Never duplicate your title tag content in your header tag.

For more ‪‬effective SEO, use only one <H1> tag per page.

Add the important keywords in <H> headings

Keywords Cloud

 • àÍ¿«Õ17
 • ÂÙä¹àµç´10
 • ÍèÒ¹¢èÒÇ·Ñé§ËÁ´10
 • µÒÃÒ§¤Ðá¹¹9
 • â»Ãá¡ÃÁ/¼ÅºÍÅ9
 • ä·ÂÅÕ¡6
 • ´ÒÇ«ÑÅâÇ6
 • live6
 • »ÕÈҨᴧ5
 • àªÅ«Õ5
?

This Keyword Cloud provides an idea of your most frequently recurring keywords. They are likely to be the keywords with the greatest probability of ranking high in the search engines.

Keywords Consistency

Medium impact Easy to solve
Keywords Freq Title Desc <H>
Bad àÍ¿«Õ 17 NOK NOK NOK
Bad ÂÙä¹àµç´ 10 NOK NOK NOK
Bad ÍèÒ¹¢èÒÇ·Ñé§ËÁ´ 10 NOK NOK NOK
Bad µÒÃÒ§¤Ðá¹¹ 9 NOK NOK NOK
Bad â»Ãá¡ÃÁ/¼ÅºÍÅ 9 NOK NOK NOK
Keywords (2 words) Freq Title Desc <H>
Bad â»Ãá¡ÃÁ/¼ÅºÍÅ µÒÃÒ§¤Ðá¹¹ 9 NOK NOK NOK
Bad µÒÃÒ§¤Ðá¹¹ ´ÒÇ«ÑÅâÇ 6 NOK NOK NOK
Bad áÁ¹Ï ÂÙä¹àµç´ 4 NOK NOK NOK
Bad áÍÃì¿ÍÃì« à«ç¹·ÃÑÅ 4 NOK NOK NOK
Bad à«ç¹·ÃÑÅ àÍ¿«Õ 4 NOK NOK NOK
Keywords (3 words) Freq Title Desc <H>
Bad â»Ãá¡ÃÁ/¼ÅºÍÅ µÒÃÒ§¤Ðá¹¹ ´ÒÇ«ÑÅâÇ 6 NOK NOK NOK
Bad áÍÃì¿ÍÃì« à«ç¹·ÃÑÅ àÍ¿«Õ 4 NOK NOK NOK
Bad news live siamdara 3 NOK NOK NOK
Bad live news live 3 NOK NOK NOK
Bad â´Â ä¡è»èÒ àÊ×ÍàµÕé 3 NOK NOK NOK
?

This table highlights the importance of being consistent with your use of keywords. To improve the chance of ranking high in search results with a specific keyword, you should use the most important keywords consistently in your content, title, description, H titles, internal links anchor text and backlinks anchor text.

Be more consistent with your keywords

Images

Medium impact Easy to solve

We found 350 images on this web page.

350 alt attributes are empty or missing.

 • http://www.siamsportadserver.com/adserv10/www/delivery/avw.php?zoneid=23&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a49675f0
 • images10/tab-pro-right.gif
 • images10/bullet-pro.gif
 • images10/tab-pro-left.gif
 • images10/headsss.gif
 • images13/banner-live-score.jpg
 • images10/t-headline-news.gif
 • /_ImagesNews/140405A4M40490.jpg
 • http://www.siamsport.co.th/icon/icon-gallery.png
 • /_ImagesNews/140405E1M19770.jpg
 • /_ImagesNews/140404C9N72320.jpg
 • /_ImagesNews/140405C7Q20640.jpg
 • /_ImagesNews/140405A4M40491.jpg
 • http://www.siamsport.co.th/icon/icon-gallery.png
 • /_ImagesNews/140405E1M19771.jpg
 • /_ImagesNews/140404C9N72321.jpg
 • /_ImagesNews/140405C7Q20641.jpg
 • /_ImagesNews/140405H4U10082.jpg
 • /_ImagesNews/140404B4P09382.jpg
 • http://www.siamsport.co.th/icon/icon-clip.png
 • /_ImagesNews/140405C4M30531.jpg
 • /_ImagesNews/140404A1T92041.jpg
 • /_ImagesNews/140405C5R59891.jpg
 • /_ImagesNews/140405C7U00031.jpg
 • /_ImagesNews/140405G6P39841.jpg
 • /_ImagesNews/140405F9R70411.jpg
 • http://www.siamsport.co.th/icon/icon-gallery.png
 • /_ImagesNews/131126J5N72792.jpg
 • /_ImagesNews/140404C4U73922.jpg
 • /_ImagesNews/140405B5L90062.jpg
 • /_ImagesNews/140405J1R60402.jpg
 • http://www.siamsport.co.th/icon/icon-gallery.png
 • /_ImagesNews/140404B9M93532.jpg
 • /_ImagesNews/140405A2N70552.jpg
 • /_ImagesNews/140404H5P23392.jpg
 • http://www.siamsport.co.th/icon/icon-gallery.png
 • /_ImagesNews/140404A1R23162.jpg
 • /_ImagesNews/140403H4Q41312.jpg
 • /_ImagesNews/140403H1P81212.jpg
 • http://www.siamsport.co.th/icon/icon-gallery.png
 • _imagesColumn/140403g2q89222.jpg
 • _imagesColumn/140402d8u69152.jpg
 • images_icon10/icon-fb.gif
 • images_icon10/icon-twitter.gif
 • images_icon10/icon-googleplus.gif
 • images12/football_score.gif
 • images12/other_score.gif
 • http://www.siamsport.co.th/images12/volleyball_league.gif
 • http://www.siamsport.co.th/images13/ent-futsalthai2014.gif
 • images_icon10/icon-ballthai.png
 • /_ImagesNews/140404I7T62302.jpg
 • /_ImagesNews/140404E8T33471.jpg
 • /_ImagesNews/140404D4M92291.jpg
 • /_ImagesNews/140404I6X42281.jpg
 • /_ImagesNews/140404C5S12271.jpg
 • /_ImagesNews/140404H2T62261.jpg
 • /_ImagesNews/140404D8S22721.jpg
 • http://www.siamsport.co.th/icon/icon-clip.png
 • images_icon10/bullet-proday.gif
 • images_icon10/bullet-proday.gif
 • images_icon10/bullet-proday.gif
 • images_icon10/bullet-white.gif
 • images10/consipic.gif
 • images_icon10/title-i-matchresult02.png
 • ../images/btn-video-channel.png
 • http://sstv.siamsport.co.th/Clip/2014/04/thumb000451063.jpg
 • ../images/btn-video-channel-small.png
 • http://sstv.siamsport.co.th/Clip/2014/04/thumb000451053.jpg
 • ../images/btn-video-channel-small.png
 • http://sstv.siamsport.co.th/Clip/2014/04/thumb000450903.jpg
 • ../images/btn-video-channel-small.png
 • http://sstv.siamsport.co.th/Clip/2014/04/thumb000450893.jpg
 • ../images/btn-video-channel-small.png
 • http://sstv.siamsport.co.th/Clip/2014/04/thumb000450883.jpg
 • ../images/btn-video-channel-small.png
 • http://sstv.siamsport.co.th/Clip/2014/04/thumb000450643.jpg
 • ../images/btn-video-channel-small.png
 • http://sstv.siamsport.co.th/Clip/2014/04/thumb000450633.jpg
 • ../images/btn-video-channel-small.png
 • http://sstv.siamsport.co.th/Clip/2014/04/thumb000450623.jpg
 • ../images/btn-video-channel-small.png
 • http://sstv.siamsport.co.th/Clip/2014/04/thumb000450373.jpg
 • ../images/btn-video-channel.png
 • http://sstv.siamsport.co.th/Clip/2014/03/thumb000450173.jpg
 • ../images/btn-video-channel-small.png
 • http://sstv.siamsport.co.th/Clip/2014/03/thumb000450163.jpg
 • ../images/btn-video-channel-small.png
 • http://sstv.siamsport.co.th/Clip/2014/03/thumb000450153.jpg
 • ../images/btn-video-channel-small.png
 • http://sstv.siamsport.co.th/Clip/2014/03/thumb000450143.jpg
 • ../images/btn-video-channel-small.png
 • http://sstv.siamsport.co.th/Clip/2014/03/thumb000450133.jpg
 • ../images/btn-video-channel-small.png
 • http://sstv.siamsport.co.th/Clip/2014/03/thumb000450123.jpg
 • ../images/btn-video-channel-small.png
 • http://sstv.siamsport.co.th/Clip/2014/03/thumb000450113.jpg
 • ../images/btn-video-channel-small.png
 • http://sstv.siamsport.co.th/Clip/2014/03/thumb000450103.jpg
 • ../images/btn-video-channel-small.png
 • http://sstv.siamsport.co.th/Clip/2014/03/thumb000450003.jpg
 • http://sstv.siamsport.co.th/images/logo-channel.png
 • ../images/btn-video-channel.png
 • http://sstv.siamsport.co.th/Clip/2014/04/thumb000451173.jpg
 • ../images/btn-video-channel-small.png
 • http://sstv.siamsport.co.th/Clip/2014/04/thumb000451163.jpg
 • ../images/btn-video-channel-small.png
 • http://sstv.siamsport.co.th/Clip/2014/04/thumb000451153.jpg
 • ../images/btn-video-channel-small.png
 • http://sstv.siamsport.co.th/Clip/2014/04/thumb000451143.jpg
 • ../images/btn-video-channel-small.png
 • http://sstv.siamsport.co.th/Clip/2014/04/thumb000451133.jpg
 • ../images/btn-video-channel-small.png
 • http://sstv.siamsport.co.th/Clip/2014/04/thumb000451123.jpg
 • ../images/btn-video-channel-small.png
 • http://sstv.siamsport.co.th/Clip/2014/04/thumb000451113.jpg
 • ../images/btn-video-channel-small.png
 • http://sstv.siamsport.co.th/Clip/2014/04/thumb000451103.jpg
 • ../images/btn-video-channel-small.png
 • http://sstv.siamsport.co.th/Clip/2014/04/thumb000451093.jpg
 • ../images/btn-video-channel-small.png
 • http://sstv.siamsport.co.th/Clip/2014/04/thumb000451083.jpg
 • ../images/btn-video-channel-small.png
 • http://sstv.siamsport.co.th/Clip/2014/04/thumb000451073.jpg
 • ../images/btn-video-channel-small.png
 • http://sstv.siamsport.co.th/Clip/2014/04/thumb000451043.jpg
 • ../images/btn-video-channel-small.png
 • http://sstv.siamsport.co.th/Clip/2014/04/thumb000451033.jpg
 • ../images/btn-video-channel-small.png
 • http://sstv.siamsport.co.th/Clip/2014/04/thumb000451023.jpg
 • ../images/btn-video-channel-small.png
 • http://sstv.siamsport.co.th/Clip/2014/04/thumb000451013.jpg
 • images_icon10/icon-t-premier.gif
 • images_icon10/icon-t-premier02.gif
 • _ImagesNews/140405B5L90062.jpg
 • _ImagesNews/140404J6X93881.jpg
 • images10/space-news.gif
 • _ImagesNews/140405C7U00031.jpg
 • images10/space-news.gif
 • _ImagesNews/140405G6P39841.jpg
 • images10/space-news.gif
 • _ImagesNews/140405B6P40001.jpg
 • images10/space-news.gif
 • _ImagesNews/140405C7Q20641.jpg
 • images_icon10/icon-t-laliga.gif
 • _ImagesNews/140405D4R60212.jpg
 • images_icon10/icon-t-bundes.gif
 • _ImagesNews/140405A1U60282.jpg
 • icon/icon-gallery.png
 • images_icon10/icon-t-calcio.gif
 • _ImagesNews/140405A1T80162.jpg
 • _ImagesNews/140405D9N70092.jpg
 • icon/icon-gallery.png
 • _ImagesNews/140222C3T99122.jpg
 • _ImagesNews/140405A4M40492.jpg
 • icon/icon-gallery.png
 • images_icon10/icon-t-champion.gif
 • _ImagesNews/140405H4U10082.jpg
 • icon/icon-clip.png
 • images_icon10/icon-t-europa.gif
 • _ImagesNews/140404E1U12802.jpg
 • icon/icon-gallery.png
 • http://www.siamsportadserver.com/adserv10/www/delivery/avw.php?zoneid=5&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a9dc737f
 • /images_icon10/icon-manu.gif
 • /images_icon10/icon-arsenal.gif
 • /images_icon10/icon-chelsea.gif
 • /images_icon10/icon-liverpool.gif
 • _ImagesColumn/140401G6O41081.jpg
 • _ImagesColumn/140402H3P81201.jpg
 • _ImagesColumn/140307D4Q83621.1.jpg
 • _ImagesColumn/140319B8Q20511.jpg
 • http://www.siamsportadserver.com/adserv10/www/delivery/avw.php?zoneid=6&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a334cc53
 • _ImagesNews/140331G8S93491.jpg
 • _ImagesGallery/2014/03/S403121615462.jpg
 • _ImagesGallery/2014/03/S403081659561.jpg
 • _ImagesGallery/2014/01/S40116026411.jpg
 • _ImagesGallery/2014/01/S4011532551.jpg
 • images_icon10/icon-columnist.png
 • _imagesColumn/140404B1N02512.jpg
 • _imagesColumn/140401C5P43381.jpg
 • _imagesColumn/140330C3P02261.jpg
 • _imagesColumn/140326H8L50171.jpg
 • _imagesColumn/140402H3P81201.jpg
 • _imagesColumn/140330i7t68731.jpg
 • _imagesColumn/140329H8U61051.jpg
 • _imagesColumn/140401e3u68921.jpg
 • _imagesColumn/140404I1O91301.jpg
 • icon/icon-gallery.png
 • _ImagesNews/140405A4M40492.jpg
 • images_icon10/bullet-redz.gif
 • images_icon10/bullet-redz.gif
 • images_icon10/bullet-redz.gif
 • images_icon10/bullet-redz.gif
 • images_icon10/icon-atlan.gif
 • _ImagesNews/140404I5U33852.jpg
 • images_icon10/bullet-redz.gif
 • images_icon10/bullet-redz.gif
 • images_icon10/bullet-redz.gif
 • images_icon10/bullet-redz.gif
 • images_icon10/icon-columnist.png
 • _ImagesColumn/140404I1O91302.jpg
 • _ImagesColumn/140403C3S81142.jpg
 • http://www.siamsportadserver.com/adserv10/www/delivery/avw.php?zoneid=4&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=acfa44e2
 • _ImagesGallery/2014/04/S4040416232.jpg
 • _ImagesGallery/2014/04/S404031536261.jpg
 • _ImagesGallery/2014/04/S404021456371.jpg
 • _ImagesGallery/2014/04/S404011515331.jpg
 • http://www.siamsport.co.th/_ImagesNews/140404H4S64220.jpg
 • http://www.siamsport.co.th/_ImagesNews/140404G1X23961.jpg
 • http://www.siamsport.co.th/_ImagesNews/140403E1U23451.jpg
 • http://www.siamsport.co.th/_ImagesNews/140403J3T52121.jpg
 • http://www.siamsport.co.th/_ImagesNews/140402C2L64561.jpg
 • http://www.siamsport.co.th/_ImagesNews/140402I4R43921.jpg
 • http://www.siamsport.co.th/_imagesColumn/140227D1N72152.jpg
 • images14/logo-sbt-zone.png
 • images14/logo-siamdara-zone.png
 • http://www.siamdara.com/Picture_News/140404ft136252.jpg
 • http://www.siamdara.com/Picture_News/140404hm163312.jpg
 • http://www.siamdara.com/Picture_News/140404hu251562.jpg
 • http://www.siamdara.com/Picture_News/140404cp260012.jpg
 • http://www.siamdara.com/Picture_News/140404hn999032.jpg
 • http://www.siamdara.com/Picture_News/140404dt384692.jpg
 • http://www.siamsportadserver.com/adserv10/www/delivery/avw.php?zoneid=21&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad6e2ed2
 • ./images10/logo_tpl2013.png
 • _ImagesNews/140404D4M92292.jpg
 • /images14/toyota-tpl_home2014.gif
 • _ImagesNews/140404H2T62261.jpg
 • images10/space-news.gif
 • _ImagesNews/140404I6X42281.jpg
 • images10/space-news.gif
 • _ImagesNews/140404I7T62301.jpg
 • images10/space-news.gif
 • _ImagesNews/140404B1N93491.jpg
 • images10/space-news.gif
 • _ImagesNews/140404C1T63481.jpg
 • _ImagesNews/140404G8T12442.jpg
 • /_ImagesColumn/131112F5T81431.jpg
 • /_ImagesColumn/131112D2M62651.jpg
 • images_icon10/icon-fa-thai02.gif
 • _ImagesNews/140402G3U94542.jpg
 • icon/icon-clip.png
 • icon/icon-clip.png
 • icon/icon-clip.png
 • images_icon10/icon-footsal11.gif
 • _ImagesNews/140404D4N33322.jpg
 • images10/t-aisleague.gif
 • _ImagesNews/140404D8S22722.jpg
 • icon/icon-clip.png
 • images_icon10/icon-leaguecup.gif
 • _ImagesNews/140327E3U81852.jpg
 • icon/icon-clip.png
 • icon/icon-clip.png
 • icon/icon-gallery.png
 • icon/icon-clip.png
 • icon/icon-clip.png
 • icon/icon-clip.png
 • images12/icon-afccl.gif
 • _ImagesNews/140402F3M92802.jpg
 • icon/icon-clip.png
 • icon/icon-gallery.png
 • icon/icon-gallery.png
 • icon/icon-clip.png
 • icon/icon-clip.png
 • images_icon10/icon-football11.gif
 • _ImagesNews/140404A1Q82162.jpg
 • http://www.siamsportadserver.com/adserv10/www/delivery/avw.php?zoneid=7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a5a6c4de
 • _ImagesHistory/140228_HGJ2.jpg
 • /_imagesColumn/140404G1L81032.jpg
 • /_imagesColumn/140403H4L40781.jpg
 • /_imagesColumn/140402B8M21231.jpg
 • /_imagesColumn/140401F3M21331.jpg
 • images_icon10/icon-photo.gif
 • images_icon10/icon-tennis.gif
 • _ImagesNews/140403C6P53072.jpg
 • icon/icon-clip.png
 • icon/icon-gallery.png
 • images_icon10/icon-bas.gif
 • _ImagesNews/140331G7S62852.jpg
 • images_icon10/icon-motor.gif
 • _ImagesNews/140404I1S72772.jpg
 • images_icon10/icon-golf.gif
 • _ImagesNews/140404I4Q90472.jpg
 • images_icon10/icon-volleyball11.gif
 • _ImagesNews/140404B8Q51342.jpg
 • icon/icon-gallery.png
 • icon/icon-gallery.png
 • images_icon10/icon-motoring.gif
 • _ImagesNews/140404A4R61502.jpg
 • /_ImagesColumn/140403J1N11172.jpg
 • /_ImagesColumn/140403I8M41051.jpg
 • /_ImagesColumn/140327E4R42491.jpg
 • /_ImagesColumn/140327A0T92441.jpg
 • /_ImagesColumn/140327H0R82231.jpg
 • images_icon10/icon-badminton11.gif
 • _ImagesNews/140404I4M73732.jpg
 • icon/icon-clip.png
 • images_icon10/icon-boxing.gif
 • _ImagesNews/140225F1X20152.jpg
 • images_icon10/icon-snooker.gif
 • _ImagesNews/140404C8M13792.jpg
 • icon/icon-clip.png
 • images_icon10/icon-boxing.gif
 • _ImagesNews/140404H4S64222.jpg
 • /_ImagesColumn/140401C5Q21422.jpg
 • /_ImagesColumn/140326B6P22291.jpg
 • /_ImagesColumn/140310E7U22061.jpg
 • /_ImagesColumn/140304B6T90871.jpg
 • /_ImagesColumn/140228D1T21261.jpg
 • http://www.siamsportadserver.com/adserv10/www/delivery/avw.php?zoneid=8&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a2b3da2d
 • _ImagesColumn/140403A5O70731.jpg
 • _ImagesColumn/131226D7L21441.jpg
 • images_icon10/icon-sportother.gif
 • _ImagesNews/140404D8L23772.jpg
 • _ImagesColumn/140326C4S42501.jpg
 • _ImagesColumn/140228A4L71281.jpg
 • http://www.siamsportadserver.com/adserv10/www/delivery/avw.php?zoneid=9&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=af82e0a1
 • _imagesOrganize/S140325H4U0.jpg
 • images10/banner-press.gif
 • images/i-society-ss.jpg
 • _ImagesColumn/140310A8R12121.jpg
 • _ImagesColumn/140402G1T82011.jpg
 • _ImagesNews/140404G1P83622.jpg
 • /_ImagesNews/140404D5N41441.jpg
 • /_ImagesNews/140401I3M61521.jpg
 • /_ImagesNews/140317J6X22141.jpg
 • /_ImagesNews/140311H9R98671.jpg
 • /_ImagesNews/140304F2P30971.jpg
 • /_ImagesNews/140304G5L90911.jpg
 • /_ImagesNews/140228F2S41511.jpg
 • /_ImagesNews/140228B7N71371.jpg
 • /_ImagesNews/140226C4M21311.jpg
 • _imagesOrganize/S140403H5U6.jpg
 • _imagesOrganize/S140401J6O9.jpg
 • _imagesOrganize/S140320B1M9.jpg
 • _imagesOrganize/S140314G2U5.jpg
 • images_icon10/classi-n01.gif
 • images_icon10/classi-n03.gif
 • images_icon10/classi-n02.gif
 • images_icon10/classi-n04.gif
 • images_icon10/classi-n05.gif
 • images_icon10/classi-n09.gif
 • images_icon10/classi-n11.gif
 • images_icon10/classi-n06.gif
 • images_icon10/classi-n07.gif
 • images_icon10/classi-n08.gif
 • images/title-free-ad.gif
 • _imagesOrganize/S140404I7U3.jpg
 • _imagesOrganize/S140404I3L8.jpg
 • _imagesOrganize/S140404D2M1.jpg
 • _imagesOrganize/S140403J8T3.jpg
 • //th.effectivemeasure.net/em_image
?

Alternative text (the alt attribute) is missing for several images. Add alternative text so that search engines can better understand the content of your images.

Remember that search engine crawlers cannot actually "see" images, so the alternative text attribute allows you to assign a specific description to each image.

Alternative text describes your images so they can appear in Google™ Images search results.

Check the images on your website and make sure ‪‬‬effective alternative text is specified for each image.

Restrict the number of characters in alt text to 150, including spaces, and minimize the size of images to optimize your website's page load times.

Set a name for all your images

Text/HTML Ratio

Medium impact Hard to solve

12.8%

?

This page's ratio of text to HTML code is below 15 percent, this means that your website probably needs more text content.

A ratio between 25 and 70 percent is ideal. When it goes beyond that, the page might run the risk of being considered spam.

As long as the ‪‬‬content is relevant and gives essential information, it is a plus to have more of it.

Write additional content with more keywords

Internal Pages Analysis

Medium impact Easy to solve
Title Description Text/HTML
กีฬาอื่นๆ: ข่าว ผลบอล ผลฟุตบอล โปรแกรมแข่งขัน ผลการแข่งขัน ตารางคะแนน ดาวซัลโว วิเคราะห์บอล ฟุตบอล, ข่าวบอล, ผลบอล, ผลฟุตบอล, ผลการแข่งขัน, ผลฟุตบอล, วิเคราะห์บอล, โปรแกรมแข่ง, ตารางคะแนน, พรีเมียร์ลีก, กัลโช่, บุนเดสลีกา, ลา ลีกา, ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก, ยูฟ่า คัพ, เทนนิส, กอล์ฟ, มวย, เล่นเกมส์, 17.74%
âµâµéÒ ä·Â¾ÃÕàÁÕÂÃìÅÕ¡: ¢èÒÇ â»Ãá¡ÃÁá¢è§¢Ñ¹ ¼Å¡ÒÃá¢è§¢Ñ¹ µÒÃÒ§¤Ðá¹¹ ´ÒÇ«ÑÅâÇ ÇÔà¤ÃÒÐËìºÍÅ ¿ØµºÍÅ, ¢èÒǺÍÅ, ¼ÅºÍÅ, ¼Å¡ÒÃá¢è§¢Ñ¹, ¼Å¿ØµºÍÅ, ÇÔà¤ÃÒÐËìºÍÅ, â»Ãá¡ÃÁá¢è§, µÒÃÒ§¤Ðá¹¹,ä·Â ¾ÃÕàÁÕÂÃìÅÕ¡, ä·ÂÅÕ¡, ä·ÂᏴìÅÕ¡, ¿ØµºÍÅä·Â, ÅÕ¡ä·Â, ºÍÅä·Â, ºÍÅÅÕ¡ä·Â, ¿ØµºÍÅä·ÂÅÕ¡,thaileague, leaguethai, thaifootball,´ÔÇÔªÑè¹1ä·Â,´ÔÇÔªÑè¹2ä·Â 6.82%
àÍäÍàÍÊÅÕ¡ : ¢èÒÇ â»Ãá¡ÃÁá¢è§¢Ñ¹ ¼Å¡ÒÃá¢è§¢Ñ¹ µÒÃÒ§¤Ðá¹¹ ´ÒÇ«ÑÅâÇ ÇÔà¤ÃÒÐËìºÍÅ àÍäÍàÍÊÅÕ¡, ¿ØµºÍÅ, ¢èÒǺÍÅ, ¼ÅºÍÅ, ¼Å¡ÒÃá¢è§¢Ñ¹, ¼Å¿ØµºÍÅ, ÇÔà¤ÃÒÐËìºÍÅ, â»Ãá¡ÃÁá¢è§, µÒÃÒ§¤Ðá¹¹,ä·Â ¾ÃÕàÁÕÂÃìÅÕ¡, ä·ÂÅÕ¡, ä·ÂᏴìÅÕ¡, ¿ØµºÍÅä·Â, ÅÕ¡ä·Â, ºÍÅä·Â, ºÍÅÅÕ¡ä·Â, ¿ØµºÍÅä·ÂÅÕ¡,thaileague, leaguethai, thaifootball,´ÔÇÔªÑè¹1ä·Â,´ÔÇÔªÑè¹2ä·Â 8.58%
?

No duplicate content has been detected on the pages of your website.

Use Google™ Webmaster Tools to improve the way search engines index your website.

Write unique titles for each page

Google Preview

Medium impact Easy to solve

SIAMSPORT : ÊÂÒÁ¡ÕÌÒ ¢èÒÇ¡ÕÌÒ ¿ØµºÍÅ ¼ÅºÍÅ ÇÔà¤ÃÐËìºÍÅ ¾ÃÕàÁÕÂÃìÅÕ¡ ¿ØµºÍÅä·Â

siamsport.co.th/

ÍѾഷ¢èÒÇÊÒÃǧ¡ÒáÕÌÒ ¿ØµºÍÅ ¼ÅºÍÅ ¼Å¿ØµºÍÅ·ÑèÇâÅ¡ ¾ÃÕàÁÕÂÃìÅÕ¡ ä·Â¾ÃÕàÁÕÂÃìÅÕ¡ ÂÙâà 2012 ÂÙ¿èÒáªÁà»Õé¹ÊìÅÕ¡ ¾ÃéÍÁ·Ñé§ÇÔà¤ÃÒÐËìºÍŨҡ ÊÂÒÁ¡ÕÌÒ ÊµÒÃì«Í¤à¡éÍÃì Ê»...

?
This is an example of what your title and description will look like in Google™ search results.

WWW Resolve

Medium impact Easy to solve

Be careful. Your website without www doesn't redirect to www (or the opposite). It is duplicate content!

?

Be sure that www.siamsport.co.th and siamsport.co.th are not running in parallel.

Redirecting requests from a non-preferred hostname is important because search engines consider URLs with and without "www" as two different websites.

Once your preferred domain is set, use a 301 redirect for all traffic to your non-preferred domain.

Redirect non-www to www

Robots.txt

Medium impact Easy to solve
?

Great, your website has a robots.txt file.

A robots.txt file allows you to restrict the access of search engine robots that crawl the web and it can prevent these robots from accessing specific directories and pages. It also specifies where the XML sitemap file is located.

Click here to check your robots.txt file for syntax errors.

Add a robots.txt file

XML Sitemap

Low impact Easy to solve

Missing

?

Your website does not have an XML sitemap - this can be problematic.

A sitemap lists URLs that are available for crawling and can include additional information like your site's latest updates, frequency of changes and importance of the URLs. This allows search engines to crawl the site more intelligently.

We recommend that you generate an XML sitemap for your website and submit it to both Google™ Webmaster Tools and Bing Webmaster Tools. It is also good practice to specify your sitemap's location in your robots.txt file.

Add and Optimize your XML sitemap

URL Rewrite

Low impact Hard to solve

Warning! We've detected parameters in a significant number of URLs.

?

Consider rewriting your URLs.

Your site's URLs contain unnecessary elements that make them look complicated. A URL must be easy to read and remember for users. Search engines need URLs to be clean and include your page's most important keywords. Clean URLs are also useful when shared on social media as they explain the page's content.

Rewrite your URLs and clean them up.

Underscores in the URLs

Low impact Hard to solve

Yes

?
We have detected underscores (these_are_underscores) in this URL and/or in your in-page URLs. You should rather use hyphens (these-are-hyphens) to optimize your SEO.

While Google™ treats hyphens as word separators, it does not treat underscores as word separators.

Flash

Low impact Easy to solve

No

?

Good, no Flash content has been detected on this page.

Flash should only be used for specific enhancements. Although Flash content often looks nicer, it cannot be properly indexed by search engines. Avoid full Flash websites to maximize SEO.

This advice also applies to AJAX.

Use Flash content sparingly

Frames

Low impact Easy to solve

No

?

Great, there are no frames detected on this page.

Frames can cause problems on your web page because search engines will not crawl or index the content within them.

Avoid frames whenever possible and use a NoFrames tag if you must use them.

Check that none of your important content is within a Frame

Blog

Medium impact Hard to solve

We found a Blog on this website.

?

Starting a blog is a great way to boost your SEO and attract qualified visitors.

Use these great tips to boost the SEO performance of your blog.

Consider starting a blog

Mobile

Mobile Rendering

Low impact
Your website on an iPhone
Your website on an iPad
?

The number of people using the Mobile Web is huge; over 75 percent of consumers have access to smartphones. ‪‬Your website should look nice on the most popular mobile devices.

Tip: Use an analytics tool to track mobile usage of your website.

Mobile Optimization

Low impact Easy to solve

This web page is super optimized for Mobile Visitors

Mobile CSS

Mobile Redirection

Additional mobile optimization techniques:

Meta Viewport Tag

Apple Icon

Flash content

?
Optimize your website for Mobile browsing

Usability

URL

http://siamsport.co.th

Length: 9 character(s)

?

Keep your URLs short and avoid long domain names when possible.

A descriptive URL is better recognized by search engines. A user should be able to look at the address bar and make an accurate guess about the content of the page before reaching it (e.g., http://www.mysite.com/en/products).

Keep in mind that URLs are also an important part of a comprehensive SEO strategy. Use clean URLs to make your site more "crawlable" by Google™.

Resource: Search for a good domain name. If no good names are available, consider a second hand domain. To prevent brand theft, you might consider trademarking your domain name.

Favicon

Medium impact Easy to solve

Yes

?

Great, your website has a favicon. Make sure this favicon is consistent with your brand.

Resource: Check out this amazing idea for improving the user experience with a special favicon.

Add a Favicon

Custom 404 Page

Low impact Easy to solve

Your website does not have a custom 404 Error Page.

?

Apparently your site does not have a 404 Error Page - this is bad in terms of usability.

Take the opportunity to provide visitors with a beautiful and helpful 404 Error Page to increase user retention.

Customize the 404 error page

Conversion Forms

Low impact Easy to solve

We could not find a Conversion Form on this page.

?

Add a conversion form for repeat visitors. It could be used to sign up for a subscription, get an email address of a visitor or close an online sale. ‪‬‬Converting visitors into prospects/clients is probably the most important goal for your website.

After adding a conversion form to your site, it is important that you optimize your website to boost conversions.

Add a conversion form

Language

Low impact Easy to solve

Declared: Thai

Detected: English

?

The language you have specified for your website is different than the language detected by Google™. Use the META Language Attribute to declare the intended language of your website.

Tips for multilingual websites:

 • Define the language of the content in each page's HTML code.
 • Specify the language code in the URL as well (e.g., "mywebsite.com/fr/mycontent.html").

Declare the language used

Printability

Low impact Hard to solve

We could not find a Print-Friendly CSS

?

This is a special CSS style sheet which ensures that unnecessary interface designs and images are left out when printing pages from your site, saving the user a lot of ink.

It is just another way to provide a rich user-experience.

If you do not have a print style sheet yet, set one up.

Dublin Core

Low impact Easy to solve

Missing

?

This page does not take advantage of Dublin Core.

Dublin Core is a set of standard metadata elements used to describe the contents of a website. It can help with some internal search engines and it does not bloat your code.

Domain Availability

Low impact
Domains (TLD) Status
siamsport.com in 4 years
siamsport.net in 5 months
siamsport.org This domain is booked
siamsport.info This domain is booked
siamsport.biz in 14 hours
siamsport.eu Available. Book it now!
?

Register the various extensions of your domain to protect your brand from cybersquatters.

Typo Availability

Low impact
Domains (TLD) Status
aiamsport.co.th This domain is booked
suamsport.co.th This domain is booked
sizmsport.co.th This domain is booked
siansport.co.th This domain is booked
siamspor6.co.th This domain is booked
siamspott.co.th This domain is booked
siamaport.co.th This domain is booked
?

Register the various typos of your domain to protect your brand from cybersquatters.

Spam Block

Medium impact Very hard to solve

Your IP is not Blacklisted in the Spammer Directory.

?

It is important that your SEO efforts are not tarnished by spammy activities. Take care to avoid forum and blog spam and use best practices when sharing your content.

In addition, if you send email campaigns or transactional emails, use professional email software to keep your IP clean and improve the deliverability of your emails.

Contact Spamcop.net to clean your reputation

Trust Indicators

Medium impact Very hard to solve

Trust

73%    73%

Vendor reliability

73%    73%

Privacy

73%    73%

Child safety

81%    81%
?

This ‪‬‬data is provided by WOT™.

Safe Browsing

Medium impact Very hard to solve

Yes

?

Great, your website is safe.

No evidence of phishing and/or malware has been detected.

Are you a spammer?

Technologies

Technologies

IIS Web server

jQuery JavaScript framework

Lightbox Photo gallery

Microsoft ASP.NET Web framework

SWFObject Miscellaneous

Windows Server Operating system

?

Get to know the technologies used for your website. Some codes might slow down your website. Ask your webmaster to take a look at this.

Speed Tips

Medium impact Hard to solve

Watch out: your website’s speed could be slightly improved.

Perfect, your server is using a caching method to speed up page display. 

Perfect, your website doesn't use nested tables.

Too bad, your website is using inline styles.

Perfect, your website has few CSS files.

Too bad, your website has too many JavaScript files (more than 7).

Too bad, your website does not take advantage of gzip.

?

Website speed has a huge effect on SEO. ‪‬‬Speed-up your website so search engines will reward you by sending more visitors.
Also, conversion rates are far higher for websites that load faster than their slower competitors.

Analytics

Low impact Easy to solve

Google Analytics

?

Web analytics let you measure visitor activity on your website. You should have at least one analytics tool installed. It is also good to install one extra tool to have a confirmation of the results.

Analytics Tools: Google™ Analytics, Quantcast™, SiteCatalyst™, Piwik™, chartbeat™, Clicky™, ClickTale™, etc.

W3C Validity

Low impact Hard to solve

Invalid: 1 Errors, 2 Warning(s)

?

Use valid markup that contains no errors. Syntax errors can make your page difficult for search engines to index.

To find the detected errors, run the W3C validation service, or check Validator.nu to make sure you don't miss an error.

W3C is a consortium that sets web standards.

Fix the errors in the code syntax

Doctype

XHTML 1.0 Transitional

?

Declaring a doctype helps web browsers to render content correctly.

Encoding

Low impact Easy to solve

WINDOWS-874

?

Great, language/character encoding is specified.

Specifying language/character encoding can prevent problems with the rendering of special characters.

Deprecated HTML

Low impact Hard to solve
Deprecated tags Occurrences Tips
<font> 12 Replace with the font and color style propertie
<u> 14 Replace with the text-decoration CSS property
?

Deprecated HTML tags are HTML tags that are no longer used. It is recommended that you remove or replace these HTML tags because they are now obsolete.

Promote

Social

Social shareability

High impact Hard to solve

This website is very popular on Social Networks.

Facebook Likes3911

Facebook Shares3079

Facebook Comments1074

Twitter Backlinks189

Delicious Bookmarks27

StumbleUpon1

Google™ +130387

?

The impact of social media is huge for certain industries.

Learn how to ‪‬‬further engage your social media audiences and create a consistent fan base. Check these helpful tools for managing your social media campaign.

Note: This data represents ‪‬social media influences from your website's URL, it does not represent data from specific brand pages.

Promote your website on Social Media

Twitter™ Account

Low impact

The Twitter™ Account @siamsport is booked but it is not linked to your website!
Tip: Include your URL in your Twitter profile's website field.

?

Twitter is a fast-growing social network.

If possible, register a Twitter account in your brand's name now to prevent brandjacking.

Here are a few tips to help create a Twitter promotion plan. Plus, learn from today's top Twitter-using brands.

Book your brand on Twitter

Facebook Page

Low impact Easy to solve
Cover picture of the Siamsport Facebook Page

Likes407,343

Talking About13,807

Name

Siamsport

About

www.siamsport.co.th ให้บริการข่าวสารกีฬาทั้งในและต่างประเทศ ครบถ้วนครบครัน

Mission

สื่อกีฬาครบวงจร ทั้ง หนังสือพิมพ์กีฬา นิตยสาร รายการทีวี ทีวีดาวเทียม เว็บไซต์สื่อข่าวกีฬาทั้งในและต่างประเทศแบบครบวงจร

Company overview

ตามติดข่าวกีฬาทั้งไทยและเทศ กับกิจกรรมจากสยามกีฬา สตาร์ซอคเก้อร์ แบบใกล้ชิดที่นี่นะคะ

Products

หนังสือพิมพ์ : สยามกีฬา, สตาร์ซอคเก้อร์, สปอร์ตพูล, สปอร์ตแมน, ตลาดลูกหนัง, มวยสยาม, เจาะเกมส์ ทีวีดาวเทียม : สยามกีฬาทีวี, ฟุตบอลสยามทีวี, สตาร์ซอคเก้อร์ทีวี

Address

Ramindra, Bangkok
Thailand

Phone

02-508-8000

?
These data regarding the Facebook Page are publicly available.

Local

Local Directories

Missing profile on Google My Business™

Add your Foursquare page or create one

Add your Yelp page or create one

?
This is a list of the local directories where your business has been found. Take care of your listings in local directories; since maps are now an integral part of search results, your G+ Local page may have more visitors than your website!

It is important to make sure that your business details are correct in each directory where you are listed. Find the directories in your country (USA, UK, Spain, France, Canada, Australia, Brazil, and India) and enhance your listings with pictures, video, schedules and as many customer reviews as possible.
Measure

Visitors

Traffic Estimations

Medium impact
Very High    Very High
?

We use multiple tools to estimate web traffic, including Google™ Trends and Alexa™.

Nevertheless, your analytics will provide the most accurate traffic data.

Traffic Rank

8,775th most visited website in the World

71th most visited website in  Thailand

?

A low rank means that your website gets a lot of visitors.

Your Alexa Rank is a good estimate of the worldwide traffic to your website, although it is not 100 percent accurate.

Reviewing the most visited websites by country can give you valuable insights.

Quantcast provides similar services.

Visitors Localization

Thailand
75.8
South Korea
17.7
United States
2.5
Australia
1.2
Laos
1
Popular Countries ccTLD Status
Thailand siamsport.th This domain is booked
North Korea siamsport.kp This domain is booked
United States siamsport.us Available. Book it now!
Laos siamsport.la This domain is booked
?

‬We recommend that you book the domain names for the countries where your ‪‬website is popular. This will prevent potential competitors from registering these domains and taking advantage of your reputation in such countries.