es
Añadir competidores
60.2
Screenshot for foggs.gr

foggs.gr

2014-09-22 15:43:55

Correctos

A mejorar

Errores

Optimizar

SEO

Título

Impacto medio Fácil de arreglar

foggs.gr

Longitud: 8 caracteres

?

Lo ideal es que su título tenga entre 10 y 70 caracteres (incluyendo espacios).

Asegúrese de que su título es descriptivo y contiene las palabras clave más importantes.

Asegúrese de que cada página tiene un título único.

Recursos: Utilice este snippet-optimizer para comprobar la apariencia de sus títulos y descripciones en los resultados de búsqueda de Google™.

Revise el título de su sitio web

Descripción

Impacto medio Fácil de arreglar

Δικαστικές Αποφάσεις Εφημεριδες Τυπος και αλλα

Longitud: 46 caracteres

?

Lo ideal es que la meta description contenga entre 70 y 160 caracteres (incluyendo espacios).

Las meta descriptions le permiten decidir cómo se describen y se muestran sus sitios web en los resultados de búsqueda. Una buena descripción actúa como un anuncio orgánico potencial y anima al que lo ve a hacer clic para visitar su sitio web.

Asegúrese de que su meta descripción es explícita y contiene sus palabras clave más importantes. Del mismo modo, cada página debe tener una única meta descripción relevante para el contenido de la página.

Mejore la meta-descripción

Encabezados

Bajo impacto Fácil de arreglar
H1 H2 H3 H4 H5
0 74 2 0 0
<H2> Ορισμένο ενστάσεως.
<H2> Διεθνής αεροπορική μεταφορά.
<H2> Η αναφορά σε δικόγραφο ότι οι αντίδικοι δήθεν παρανόμως και αβασίμως αποκαλούν πλαστά τα προσκομισθέντα έγγραφα, ενώ αποδεικνύεται η πλαστότητά τους συνιστά αδικοπρακτική συμπεριφορά και πληροί το πραγματικό των εφαρμοστέων κανόνων ουσιαστικού δικα
<H2> Κοινωνική πολιτική.
<H2> Καταδολίευση δανειστών.
<H2> Πληρεξουσιότητα.
<H2> Ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων.
<H2> Κατά το άρθρο 201 ΑΚ, αν με τη δικαιοπραξία τα αποτελέσματα της εξαρτήθηκαν από γεγονός μελλοντικό και αβέβαιο (αναβλητική αίρεση), τα αποτελέσματα αυτά επέρχονται μόλις συμβεί το γεγονός, ενώ κατά το άρθρο 207 παρ.
<H2> Οι διατάξεις των άρθρων 93 παρ.
<H2> Αναγκαστική απαλλοτρίωση.
<H2> Ο Πρύτανης εκπροσωπεί τα ΑΕΙ δικαστικώς και εξωδίκως, επικουρείται δε κατά την άσκηση των καθηκόντων του από δύο αντιπρυτάνεις, του αντιπρύτανη οικονομικού προγραμματισμού και ανάπτυξης και τον αντιπρύτανη ακαδημαϊκών υποθέσεων και προσωπικού, οι
<H2> Αναίρεση λόγω παραμόρφωσης εγγράφου.
<H2> Στοιχεία απάτης.
<H2> Ευθύνη ετερόρρυθυμου εταίρου ως ομόρρυθμου.
<H2> Ανώνυμη εταιρεία.
<H2> Διαδοχή συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου σε υπαλλήλους του Δημοσίου.
<H2> Κατά το άρθρο 505 ΑΚ, ο δωρητής έχει δικαίωμα να ανακαλέσει τη δωρεά, αν ο δωρεοδόχος φάνηκε με βαρύ παράπτωμα αχάριστος απέναντι στο δωρητή ή στο σύζυγο ή στενό συγγενή του και ιδίως αν αθέτησε την υποχρέωσή του να διατρέφει το δωρητή.
<H2> Ανώνυμη εταιρεία.
<H2> Κοινωνία πράγματος.
<H2> Η λήψη εικονικού τιμολογίου αποτελεί αυτοτελή παράβαση για την οποία επιβάλλεται ιδιαίτερο πρόστιμο για το οποίο η Φορολογική Αρχή έχει εξουσία επιμετρήσεως, η δε καταχώριση του ίδιου τιμολογίου στα βιβλία του λήπτη αποτελεί αυτοτελή παράβαση διαφορε
<H2> Ειδικά για τα προβλεπόμενα από το άρθρο 1 του ν.
<H2> Αποχώρηση από την υπηρεσία με τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 εδ.
<H2> Προϋποθέσεις υπαγωγής επιχείρησης σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης κατά τη διάταξη του αρ.
<H2> Με την 2022210/2776/002/1997 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Δικαιοσύνης, που εκδόθηκε κατ΄εξουσιοδότηση του άρθρου 24 του Ν.
<H2> Άρθρο 69 ΑΚ.
<H2> Αναίρεση για λήψη υπόψη αποδείξεων που δεν προσκομίστηκαν.
<H2> Πότε το δικαστήριο διατάσσει πραγματογνωμοσύνη.
<H2> Εφευρέσεις.
<H2> Ο χαρακτηρισμός μιας εκτάσεως ως αναδασωτέας, συνεπαγόμενος την επάνοδο αυτής στον αρχικό της προορισμό, ο οποίος ούτε προβάλλεται ούτε προκύπτει ότι είχε νομίμως μεταβληθή, δεν συνιστά περιορισμό των επ' αυτής εξουσιών κατά τον προορισμό της και, επ
<H2> Προσβολή προσωπικότητας από την προβολή της ταινίας «Κώδικας Da Vinci».
<H2> Από τις διατάξεις των άρθρων 160, 211, 216, 217 και 229 του ΑΚ προκύπτει ότι η σύμβαση που συνομολογεί κάποιος ως αντιπρόσωπος άλλου καθ' υπέρβαση των ορίων της πληρεξουσιότητας είναι άκυρη και δεν δεσμεύει τον αντιπροσωπευόμενο που την αποκρούει και
<H2> Γειτονικό δίκαιο.
<H2> O πολιτικώς ενάγων σήμερα δεν έχει δικαίωμα να ασκήσει αναίρεση κατ' απαλλακτικών βουλευμάτων, ανεξάρτητα εάν πρόκειται για κακούργημα ή για πλημμέλημα.
<H2> Πώληση.
<H2> Ο νόμος αυτός καταλαμβάνει κάθε ευρωπαϊκό ένταλμα, περιελθόν στις ελληνικές αρχές μετά την έναρξη εφαρμογής του, εφόσον τούτο εξεδόθη από τις δικαστικές αρχές κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την εναρμονισθείσα προς την ανωτέρω απόφ
<H2> Η σύμβαση χρηματοδοτικής μισθώσεως αποτελεί, κατά γενική παραδοχή, μικτή σύμβαση, η οποία παράλληλα διαθέτει στοιχεία α') της συμβάσεως μισθώσεως πράγματος, παραλλαγμένης όμως σε πολλά σημεία από τον τύπο που καθιερώνουν οι διατάξεις των άρθρων 574 ε
<H2> Διάκριση των εξουσιών.
<H2> Στις συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, καθένα από τα μέρη έχει δικαίωμα να καταγγείλει οποτεδήποτε τη σύμβαση για σπουδαίο λόγο, χωρίς να τηρήσει προθεσμία.
<H2> Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου.
<H2> Ανακοπή.
<H2> Δημόσια έργα.
<H2> Σιωπηρή αποδοχή δικαστικής απόφασης.
<H2> Προϋποθέσεις έκπτωση δαπάνης.
<H2> Αρχή της εύνοιας των μισθωτών.
<H2> Έφεση.
<H2> Κατά το άρθρο 634 παρ.
<H2> Διαδικασία συνολικής διαχειρίσεως των ακινήτων δια ρυμοτομικών διατάξεων, συγκεκριμένης οικιστικής περιοχής και διάθεση τμήματος των ακινήτων άνευ αποζημιώσεως.
<H2> Αυτοκίνητα.
<H2> Από τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ.
<H2> Ακυρότητα της καταγγελίας σύμβασης εργασίας επέρχεται και στην περίπτωση καταβολής ελλιπούς αποζημίωσης, εκτός εάν η μη καταβολή της πλήρους αποζημίωσης είναι δικαιολογημένη ή οφείλεται σε συγνωστή πλάνη ή σε εύλογη αμφιβολία του εργοδότη περί του ύ
<H2> Σύμβαση εφαρμογής της Συμφωνίας του Σένγκεν.
<H2> Ανακοπή κατά έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης.
<H2> Επί διαταγής πληρωμής, με την οποία διατάσσεται ο οφειλέτης να πληρώσει ορισμένο χρηματικό ποσό, το οποίο αποτελεί χρεωστικό υπόλοιπο αλληλόχρεου λογαριασμού που τηρήθηκε, στα πλαίσια σύμβασης παροχής πίστωσης από την αιτούσα-δανείστρια Τράπεζα προς
<H2> Επιβολή πειθαρχικής ποινής σε αιρετό όργανο δήμου ή κοινότητας.
<H2> Παραγραφή πλημμελημάτων.
<H2> Σήματα.
<H2> Εμπορικές μισθώσεις ακινήτων.
<H2> Από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 148 - 153, 473 παρ.
<H2> Κανονισμός (ΕΚ) 460/2004.
<H2> Κατά το άρθρο 94 παρ.
<H2> Διοικητική εκτέλεση.
<H2> Σύμφωνα με την έννοια του άρθρου 32 παρ.
<H2> Τραπεζικές συμβάσεις.
<H2> Ειδική εκδήλωση της δεσμεύουσας το νομοθέτη συνταγματικής αρχής της ισότητας (άρθρο 4 παρ.
<H2> Αμοιβές εργασίας του προσωπικού νοσηλευτικών ιδρυμάτων του Δημοσίου στο οποίο περιλαμβάνονται και οι ηλεκτρολόγοι.
<H2> Μισθωτός που αμείβεται με αποδοχές υπαλλήλου μέσης στάθμης και λαμβάνει αποφάσεις σε υποκατάστημα, εντός των ορίων του επιχειρησιακού σχεδιασμού, χωρίς ευρύτερες αρμοδιότητες σημαντικές για την πορεία της επιχείρησης, δεν χαρακτηρίζεται ως διευθύνω
<H2> Αγωγή για καταβολή οφειλομένων μισθωμάτων.
<H2> Πώληση πλοίου.
<H2> Χειροτέρευση θέσης κατηγορουμένου.
<H2> Αν η υποθήκη έχει εγγραφεί για ορισμένο χρηματικό ποσό που καλύπτει το κεφάλαιο και λοιπά συναφή κονδύλια, ταυτοχρόνως δε και πέραν του ποσού αυτού εγγράφεται τούτο και ως τοκοφόρο για εξασφάλιση των τόκων στα χρονικά πλαίσια του άρθρου 1289 ΑΚ, η υπ
<H2> Παραμόρφωση περιεχομένου εγγράφου.
<H2> Κοινωνική Ασφάλιση.
<H2> Δημόσια Έργα.
<H2> Νομική φύση, έννοια και διακρίσεις αυτής.
<H3> Τα πιο δημοφιλή
<H3> στατιστικα
?

¡Genial! Su sitio web está estructurado usando encabezados HTML (de <H1> a <H6>).

Utilice sus palabras clave en los encabezados y asegúrese de que el primer nivel (<H1>) incluye sus palabras clave más relevantes. Nunca duplique el contenido de la etiqueta de título en la etiqueta de encabezado.

Para una ‪SEO más efectivo, use sólo una etiqueta <H1> por página.

Incluya las palabras clave importantes en cabeceras <H>

Nube de palabras clave

  • του212
  • και168
  • της136
  • την105
  • από80
  • των76
  • που74
?

Esta nube de palabras clave proporciona una idea de sus palabras clave más usadas. Son, seguramente, las que tienen mayor probabilidad de obtener un mejor posicionamiento en los motores de búsqueda.

Imágenes

Impacto medio Fácil de arreglar

Se han encontrado 1 imágenes en esta URL.

Todos los atributos ALT están correctos.

?

¡Bien! La mayoría de sus imágenes tienen texto alternativo (el atributo ALT).

El texto alternativo describe sus imágenes para que puedan aparecer en los resultados de búsqueda de Google™ Images.

Ponga nombre a todas las imágenes

Ratio texto/HTML

Impacto medio Difícil de arreglar

15,2%

?

¡Estupendo! El ratio de texto para código HTML de esta página es superior al 15 por ciento.

Aunque su ratio de texto para código HTML es bueno, siempre puede mejorarlo añadiendo más contenido de texto a sus páginas.

Una ratio de entre el25 y el 75 por ciento es lo ideal. Fuera de ese intervalo, la página corre el riesgo de ser considerada spam.

Mientras el contenido sea relevante y ofrezca información esencial, tener más contenido de texto es un punto a favor.

Añada contenido adicional con más palabras clave

Vista previa de Google

Impacto medio Fácil de arreglar

foggs.gr

foggs.gr/

Δικαστικές Αποφάσεις Εφημεριδες Τυπος και αλλα

?
Este es un ejemplo de cómo quedaría su título y su descripción en los resultados de búsqueda de Google™.

Resolver www

Impacto medio Fácil de arreglar

¡Cuidado! Su sitio web sin www no redirecciona a www (o al contrario). ¡Es contenido duplicado!

?

Asegúrese de que www.foggs.gr y foggs.gr no están funcionando en paralelo.

Las solicitudes de redireccionamientode nombres de dominio secundarios son importantes porque los motores de búsqueda interpretan las URL con y sin www como dos sitios web diferentes.

Una vez establecido su dominio primario, utilice una redirección 301 para todo aquel tráfico que llegue al dominio secundario.

Redirija su URL sin www hacia www

Canonicalización de la IP

Bajo impacto Fácil de arreglar

?

¡Estupendo! La dirección IP de su sitio web remite hacia el dominio de su sitio web.

Para comprobarlo, indique su dirección IP en el navegador y compruebe que su sitio web se carga también desde la dirección IP. Lo ideal sería que su dirección IP remitierá a la URL de su sitio web o a la página de mantenimiento facilitada por su proveedor de alojamiento web.

En caso de que no se realice el redireccionamiento, debería establecer un redireccionamiento 301 por medio de htaccess para asegurarse de que su IP no es indexada.

Robots.txt

Impacto medio Fácil de arreglar
?

¡Estupendo! Su sitio web tiene un archivo robots.txt.

Un fichero robots.txt permite restringir el acceso a los robots de los motores de búsqueda que rastrean la web y puede evitar que accedan a directorios y páginas determinadas. También especifica la ubicación del archivo del mapa del sitio XML.

Haga clic aquí para comprobar que su fichero robots.txt no tiene errores de sintaxis.

Cree un archivo robots.txt

Mapa del sitio XML

Bajo impacto Fácil de arreglar

No disponible

?

Su sitio web no tiene un mapa del sitio XML. Esto puede traerle problemas.

Un mapa del sitio enumera las URL que pueden rastrearse y puede incluir información adicional, como las últimas actualizaciones de su sitio web, la frecuencia de cambios y la importancia de las URL. Esto permite a los motores de búsqueda rastrear el sitio web de una forma más exhaustiva.

Haga clic aquí para generar un mapa del sitio XML para su sitio web.

Le recomendamos remitir un mapa de su sitio en XML a Google™ Webmaster Tools y a Bing Webmaster Tools.

Añada y optimice su mapa del sitio en XML

Reescribir URL

Bajo impacto Difícil de arreglar

¡Cuidado! Se han detectado parámetros en varias URL.

?

Sería conveniente reescribir sus URL.

Las URL de su sitio web contienen elementos innecesarios que las hacen parecer complejas. Una URL ha de ser fácil de leer y recordar para el usuario. Los buscadores necesitan URL limpias y que incluyan las palabras clave más relevantes del sitio. Las URL claras también son útiles cuando se usan en social media, ya que explican el contenido de la página.

Reescriba y limpie sus URL.

Guiones bajos en su URL

Bajo impacto Difícil de arreglar

No

?
¡Genial! Su URL no contiene ‪‬guiones bajos (_). Google&trade interpreta los guiones (-) como separadores de palabras pero no hace lo mismo con los guiones bajos.

Flash

Bajo impacto Fácil de arreglar

No

?

¡Estupendo! No se detectó contenido Flash en esta página.

El contenido Flash sólo debería usarse para momentos puntuales. Aunque el contenido Flash resulta atractivo, no es indexado adecuadamente por los motores de búsqueda. Evite sitios web construídos completamente con Flash para maximizar el SEO.

Este consejo también es aplicable para AJAX.

Restrinja el uso de contenido Flash

Marcos

Bajo impacto Fácil de arreglar

No

?

¡Estupendo! No se han detectado marcos en esta página.

Los marcos pueden causar problemas a su web porque los motores de búsqueda no rastrean ni indexan sus contenidos.

Evite los marcos siempre que pueda y utilice una tag NoFrames si necesita usarlos.

Vuelva a comprobar los marcos

Blog

Impacto medio Difícil de arreglar

No se ha encontrado ningún blog en este sitio web.

?

Su sitio web no tiene un blog.

En la competitiva y dura escena del márketing en Internet, el marketing de contenido manda. Aunque publicar contenido en otras web podría ser una buena estrategia, hacerlo en su propio sitio web aporta más beneficios.

Crear un blog es una forma estupenda de impulsar su SEO y atraer visitantes de calidad.

Siga estos magníficos consejos para incrementar el rendimiento SEO de su blog.

Plantéese crear un blog

Móvil

Visualización móvil

Bajo impacto
Su sitio web en un iPhone
Su sitio web en un iPad
?

El número de personas que utilizan Internet móvil está creciendo rápidamente. Más de un 75 por ciento de usuarios de teléfono móviles cuentan con un dispositivo de tipo smartphones. ‪‬Su sitio web debería visualizarse de forma atractiva en los dispositivos móviles más populares.
Consejo: Utilice una herramienta de analítica para controlar el uso móvil de su sitio web.

Tiempo de Carga (Móviles)

Bajo impacto
Muy lento    Muy lento
?

Intente cargar su sitio web en un dispositivo móvil y mida el tiempo que tarda en cargarse. Si le lleva más de cinco segundos descargarse en un dispositivo móvil, ¡podría perder el 74% de sus visitantes!

El uso de los móviles está creciendo muy rápido, en especial en Norteamérica, donde pronto se situará por delante de la navegación web desde el ordenador. Asegúrese de que su sitio web se carga rápido y de que su apariencia es atractiva en todo tipo de dispositivos móviles. No utilice Flash y reduzca al mínimo las fotos y los vídeos.

Estos son dos consejos útiles de Google™ para optimizar la velocidad de la versión móvil de su sitio web.

Optimización móvil

Bajo impacto Fácil de arreglar

Esta web no está muy optimizada para dispositivos móviles

CSS para móvil

Redirección Móvil

Técnicas adicionales de optimización móvil:

Etiqueta meta viewport

Icono Apple

Sin contenido Flash

?

Asegúrese de que su web está preparada para la navegación móvil. Estos son los distintos aspectos que pueden optimizarse para los usuarios de móviles:

Optimice su sitio web para el acceso desde dispositivos móviles

Usabilidad

URL

http://foggs.gr

Longitud: 5 caracteres

?

Procure que sus URL sean cortas y evite nombres de dominio largos siempre que sea posible.

Los motores de búsqueda reconocerán mejor una URL descriptiva. Viendo la barra de direcciones, un usuario debería poder predecir el contenido de la página antes de acceder a ella (ej. http://www.misitioweb.com/es/productos).

Tenga en cuenta que las URL son una parte relevante de la estrategia global de SEO. Utilice URL claras para que Google™ rastree mejor su sitio web.

Recurso: Busque un buen nombre de dominio . Si no quedan buenos nombres disponibles, considere la opción de hacerse con uno de segunda mano. Para prevenir la usurpación de marca, debería también registrar como tal el nombre de su dominio.

Favicon

Impacto medio Fácil de arreglar

?

¡Genial! Su sitio web tiene icono propio. Asegúrese de que su favicon es consecuente con su marca.

Recurso: Echa un vistazo a esta buenísima idea para mejorar la experiencia del usuario con un favicon especial.

Añada un Favicon

Página 404 Personalizada

Bajo impacto Fácil de arreglar

Su sitio web no tiene una página persnoalizada de error 404.

?

Parece que su web no tiene una página de Error 404. Esto es perjudicial en términos de usabilidad.

Aproveche la oportunidad para ofrecer a sus visitantes una atractiva y útil página de Error 404 para aumentar la retención de usuarios.

Personalice su página de error 404

Formularios de conversión

Bajo impacto Fácil de arreglar

No hemos podido encontrar formularios de conversión en esta página.

?

Añada un formulario de conversión para los visitantes que vuelven. Podría servir para registrarse a una subscripción, conseguir el correo electrónico de un visitante o para cerrar una venta online. Convertir visitantes en clientes o futuros clientes es probablemente el principal objetivo de su web.

Tras añadir un formulario de conversión a su sitio web, es importante que
optimice su sitio web para estimular las conversiones.

Añada un formulario de conversión

Tamaño de página

Bajo impacto
?

Dos de los motivos principales del aumento de tamaño de una página son las imágenes y los ficheros Javascript.

El tamaño de página afecta a la velocidad de su web. Intente mantener el tamaño de sus páginas por debajo de la media global.

Consejo: Utilice imágenes de pequeño tamaño y optimice su descarga con gzip.

Tiempo de carga

Alto impacto Difícil de arreglar

1,71 segundo(s) (57,11 kB/s)

?

Su sitio web es demasiado lento. La lentitud de carga es una de las principales quejas de los usuarios de Internet.

Si el tiempo de carga/Kb es corto, esto significa que su página de inicio es demasiado grande. Si el tiempo de carga/Kb es largo, esto podría deberse a problemas del servidor, de la red, de una optimización del código pobre (caché, Mysql queries, etc.), o una causa externa (códigos publicitarios, de análisis, etc.).

La velocidad de un sitio web se está convirtiendo en un factor relevante para conseguir un buen posicionamiento en los resultados de búsqueda de Google™.

Recursos: Consulte los tutoriales para desarrolladores de Google™ en los que podrá encontrar consejos sobre cómo mejorar la velocidad de su sitio web.

Controle su servidor y reciba alertas por SMS cuando su sitio web no funcione, usando una herramienta de monitorización de sitios web.

Mejore la velocidad de su sitio web

Idioma

Bajo impacto Fácil de arreglar

Declarado: Inglés (Reino Unido)

Detectado: Griego

?

El idioma que ha especificado para su sitio web es distinto del que ha detectado Google™. Utilice el atributo de idioma META para elegir el idioma deseado para su sitio web.

Consejos para webs multilingües:

  • Defina el idioma del contenido en el código HTML de cada página.
  • Especifique también el código de idioma en la URL (ej. "misitioweb.com/es/micontenido.html").

Especifique el idioma utilizado

Impresión

Bajo impacto Difícil de arreglar

No se ha encontrado una versión CSS imprimible.

?

Esta es una hoja especial de estilo CSS que asegura que los diseños de interfaz y las imágenes innecesarias no aparecen al imprimir páginas de su sitio web, ahorrando así un montón de tinta al usuario.

Es otra forma de enriquecer la experiencia del usuario.

Si aún no tiene una hoja de estilos de impresión, cree una.

Microformatos

Impacto medio Fácil de arreglar

Se han encontrado 0 tipo(s) de microformato

?

Esta página no se beneficia de microformatos.

Un microformato es una forma de marcado semántico técnico que se puede usar para estructurar mejor los datos enviados a los motores de búsqueda.

Gracias a los microformatos, Google™ mejora periódicamente su presentación de los resultados de búsqueda.

Dublin Core

Bajo impacto Fácil de arreglar

No disponible

?

Esta página no se beneficia de los Dublin Core.

Los Dublin Core son una serie de elementos de metadatos estándar que se usan para describir los contenidos de un sitio web. Pueden resultar de ayuda a algunos motores de búsqueda internos y no inflan el código.

Disponibilidad del dominio

Bajo impacto
Dominios (TLD) Estado
foggs.com en 10 meses
foggs.net en 6 meses
foggs.org Este dominio está reservado o en uso
foggs.info Este dominio está reservado o en uso
foggs.biz Disponible. ¡Regístrelo ahora!
foggs.eu Este dominio está reservado o en uso
?

Registre las distintas extensiones de su dominio para proteger su marca de los domainers.

Dominios similares

Bajo impacto
Dominios (TLD) Estado
doggs.gr Este dominio está reservado o en uso
figgs.gr Este dominio está reservado o en uso
fofgs.gr Este dominio está reservado o en uso
fogfs.gr Este dominio está reservado o en uso
fogts.gr Este dominio está reservado o en uso
ffoggs.gr Este dominio está reservado o en uso
fovgs.gr Este dominio está reservado o en uso
?

Registre los nombres de dominio similares al suyo para proteger su marca de los domainers.

Bloquear spam

Impacto medio Casi imposible de arreglar

Su IP no está en la lista negra del Spammer Directory.

?

Es importante que su estrategia SEO no se vea mermada por la realización de no "muy buenas" prácticas o por realizar SPAM. Evite spamear foros y blogs con malas prácticas. Sea consecuente con los resultados que puede obtener.

Si realiza campañas de email marketing así como el envío de email transaccionales evite realizarlas directamente desde sus servidores con tal de evitar que le tachen de "spammer". Utilice software profesional creado con estos fines. Con ello no sólo optimizará la entrega de email sino que mantendrá su IP limpia.

Contacte con Spamcop.net para mantener su reputación limpia

Navegación segura

Impacto medio Casi imposible de arreglar

?

¡Estupendo! Su web es segura.

No se han detectado evidencias de phishing y/o software malicioso.

¿Es usted un spammer?

Tecnologías

IP del servidor

88.198.86.211

Ubicación del servidor: NUREMBERG

?

La dirección IP de su servidor no tiene mucho efecto sobre su SEO. No obstante, intente alojar su sitio web en un servidor que se encuentre geográficamente cerca de sus visitantes. Los motores de búsqueda tienen en cuenta la situación geográfica del servidor, así como su velocidad.

Utilice DNSstuff para obtener informes detallados sobre su servidor.

Tecnologías

?

Conozca la tecnología utilizada en su sitio web. Hay códigos que pueden ralentizarlo. Pídale a su administrador web que lo compruebe.

Herramientas de Analítica

Bajo impacto Fácil de arreglar
?

La analítica Web le permite medir la actividad de los visitantes de su sitio web. Debería tener instalada al menos una herramienta de analítica y se recomienda instalar otra más para obtener una confirmación de los resultados.

Herramientas de analítica: Google™ Analytics, Quantcast™, SiteCatalyst™, Piwik™, chartbeat™, Clicky™, ClickTale™, etc.

Doctype

XHTML 1.0 Transitional

?

Declarar un doctype ayuda a los navegadores a presentar el contenido correctamente.

Codificación

Bajo impacto Fácil de arreglar

UTF-8

?

¡Genial! La codificación del idioma/caracteres está especificada.

Determinar la codificación del idioma/caracteres puede evitar problemas con la interpretación de caracteres especiales.

Explorar directorio web

Bajo impacto Fácil de arreglar

No

?

¡Estupendo! Ahora su servidor no permite a los visitantes explorar su directorio accediendo a él directamente, una medida de seguridad excelente.

Firma del servidor

Bajo impacto Fácil de arreglar

?

¡Cuidado! ¡La firma de su servidor está activada! Le recomendamos encarecidamente que desactive la firma de su servidor para garantizar la seguridad de su sitio web.

Publicitar

Redes sociales

Facebook Página

Bajo impacto Fácil de arreglar

"Me gusta"526

Hablando de7

URL
Nombre
Foggs.gr
Información
Δικαστικές Αποφάσεις
?
Estos son los datos públicos de su página Facebook.