65
dhuvas.mv Screenshot

dhuvas.mv

Passed
0%
To Improve
0%
Errors
0%
Start optimizing dhuvas.mv
 • Reviews are automatically refreshed every day
 • Track search engine rankings of your important keywords
 • Crawl your website for errors and content issues
 • Receive weekly updates in your mailbox

Marketing Checklist

Get help from a Certified Expert Become an Expert

Michael Johnston Michael Johnston
Selinsgrove (PA)
Denise Grothouse Denise Grothouse
Germansville (PA)
Robert McDowell Robert McDowell
Virginia Beach (VA)
On-Page

Content

Title Tag

dhuvasmv Unbiased, Reliable News, Only Truth | Dhuvas Online Noos

Length: 65 character(s) (501 pixels)

Your HTML title tag appears in browser tabs, bookmarks and in search result pages.

Make your title tags clear, concise (65 characters, 200-569 pixels) and include your most important keywords.

Check the title tags for thousands of pages at once using Site Crawl.

Check the title of your website

Meta Description

Missing

The meta description for dhuvas.mv is missing.

Meta descriptions allow you to influence how your web pages are described and displayed in search results. A good description acts as a potential organic advertisement and encourages the viewer to click through to your site.

Keep it short and to the point; the ideal meta description should be between 70 and 160 characters spaces included (400 - 940 pixels).

Ensure that each of your web pages have a unique meta description that is explicit and contains your most important keywords for each page. These keywords are especially important because they appear in bold when they match the user’s search query (See the Google Preview below).

Check your Google Search Console (Search Appearance > HTML Improvements) for any warning messages to identify meta descriptions that are too long/short or duplicated across more than one page.

Improve the Meta Description

Headings

<H1> <H2> <H3> <H4> <H5>
0 0 72 0 1
<H3> މިއަދު 21 މީހަކު ޕޮސިޓިވްވެއްޖެ، ބަލިން ރަނގަޅުވީ 10 މީހުން
<H3> އެންމެ ފަސް
<H3> މިއަދު 21 މީހަކު ޕޮސިޓިވްވެއްޖެ، ބަލިން ރަނގަޅުވީ 10 މީހުން
<H3> އިއްތިހާދު އެއާވޭސްގެ ދަތުރުތައްވެސް ޖުލައި 16 ގައި ރާއްޖެއަށް އަލުން ފަށަނީ
<H3> ވާދަވެރި އެތުލެޓިކޯއާ އެއްވަރުގެ ބާސާއަށް އިތުރު ނުތަނަސްކަމެއް
<H3> ސްކޫލްތަކުގެ ކިޔެވުން ފެށުމާއި އެކު މުދާ އުފުލޭނެ ގަޑިތަކަށް ބަދަލު ގެނެސްފި
<H3> މާލެ އަންނަން ހުއްދަ ހޯދަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި
<H3> އައިއެފްސީއިން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އަށް 50 މިލިއަން ޑޮލަރާ ހަމަޔަށް ލޯނުދެނީ
<H3> ފަރުވާއަށް އިންޑިއާއަށް ފޮނުވި މީހުންގެ އެހީތެރިން ގަވައިދާ ހިލާފުވާ މައްސަލައެއް
<H3> ދަތުރު ކުރަމުންދިޔަ ލޯންޗެއްގައި ރޯވެ ބަޔަކު ފިހިއްޖެ
<H3> ލޮކްޑައުންގެ ތިން ވަނަ މަރުހަލާގައި މިއަދުން ފެށިގެން ބޮޑެތި ލުއިތަކެއް!
<H3> ފޮޓޯ: ތިން މަހަށް ފަހު ދަރިވަރުން އެނބުރި “އުފަލުން ސްކޫލަށް”!
<H3> އިތުރު 24 މީހަކު ޕޮސިޓިވްވެއްޖެ، މިއަދު ބަލިން ރަނގަޅުވީ 17 މީހަކު
<H3> ކަނޑުމަގުން އައްޑޫއަށް އެތެރެ ކުރަން އުޅުނު ފަސް ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފި
<H3> ލައިފްސްޓައިލް
<H3> ދުނިޔޭގެ އެންމެ ދުވަސްވީ ފިރިހެން މީހާ ކެންސަރު ބަލީގައި މަރުވެއްޖެ
<H3> އޮފީހަށް ނުގޮސް ގޭގައި މަސައްކަތް ކުރެވޭ ނަމައޭ ބުނި މީހުންގެ ރާގު ބަދަލުވެއްޖެ!
<H3> ސްޓްރެސް ފިލުވާލާނެ ފަސޭހަ ފަސް ގޮތެއް
<H3> ރޯދައަށް ހުންނަ އިރު ބަނޑު ކައްކާ، ބަނޑުން އަޑުގޮވަނީ ކެއުމުގައި ފަރުވާ ކުޑަކުރާތީ!
<H3> ދުނިޔޭގެ ޚަބަރު
<H3> ސެނެޓައިޒާ ބޮއެގެން ތިން މީހަކު މަރުވެ އިތުރު މީހެއްގެ ލޯ އަނދިރިވެއްޖެ
<H3> މިއަހަރު ހައްދަށް ދާނީ 10،000 މީހުން، އެންމެން ކޯވިޑަށް ޓެސްޓު ކުރާނެ
<H3> މިއަހަރު ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ ސައުދީގައި އުޅޭ މީހުން އެކަނި
<H3> މައްކާގެ 1،500 އަށްވުރެ ގިނަ މިސްކިތްތައް މާދަމާ ހުޅުވަނީ
<H3> ކޯވިޑް-19 ގައި ހޮންޑޫރަސްގެ ރައީސްގެ ހާލުކޮޅު ދެރަވެ އެނދުމަތިކޮށްފި
<H3> ވިޔަފާރި
<H3> އިއްތިހާދު އެއާވޭސްގެ ދަތުރުތައްވެސް ޖުލައި 16 ގައި ރާއްޖެއަށް އަލުން ފަށަނީ
<H3> ސްކޫލްތަކުގެ ކިޔެވުން ފެށުމާއި އެކު މުދާ އުފުލޭނެ ގަޑިތަކަށް ބަދަލު ގެނެސްފި
<H3> އައިއެފްސީއިން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އަށް 50 މިލިއަން ޑޮލަރާ ހަމަޔަށް ލޯނުދެނީ
<H3> ކުޅުދުއްފުށިން އައްޑޫއަށް މޯލްޑިވިއަންއިން ސީދާ ދަތުރުތައް ފަށަނީ
<H3> އެމިރޭޓްސްގެ ދަތުރުތައް އަންނަ މަހު 16 ރާއްޖެއަށް އަލުން ފަށަނީ
<H3> ޓެކްނޮލޮޖީ
<H3> ވާވޭއިން ދެން ނެރޭ ފޯނުގައި 7 ކެމެރާ !
<H3> ފޭސްބުކްގެ އައު ލޯގޯ ދައްކާލައިފި
<H3> ވާވޭ މޭޓް 30ގެ ޑިޒައިންތައް ލީކުކޮށްލައިފި
<H3> އެޕަލް އިވެންޓް: އައިފޯނު 11 ޕްރޯ އަދި ޕްރޯ މެކްސް، ހިމަނާފައިވަނީ ތިން ކެމެރާ ހިމެނޭ ސިސްޓަމެއް
<H3> މުނިފޫހިފިލުވުން
<H3> ކަރަން ގްރޯވަރު ދޫކޮށްލި ބަޖާޖުގެ ރޯލު ކަަރަން ޕަޓޭލްއަށް
<H3> މަރުވި ފަހުން ސުޝާންތުގެ އިންސްޓަގްރާމް އިތުރު އަށް މިލިއަން މީހުން ފޮލޯ ކުރަން ފަށައިފި
<H3> ބޮލީވުޑްގެ ނުފޫޒުގަދަ ފަރާތްތަކަށް ސޯޝަލް މީޑިއާ ދޫކޮށްލަން މަޖުބޫރު ވަނީ
<H3> “ސުއިސައިޑް އޯ މާޑާ” ގެ ނަމުގައި ސުޝާންތުގެ ހަޔާތަށް ފިލްމެއް ހަދަނީ
<H3> ސުޝާންތު މަރާއި ބޮލީވުޑްގެ ވާދަވެރިކަމާއި ގުޅުން އޮތްވަރު ބަލަން ވަރުގަދަ ތަހުގީގެއް!
<H3> މިއަދު 21 މީހަކު ޕޮސިޓިވްވެއްޖެ، ބަލިން ރަނގަޅުވީ 10 މީހުން
<H3> އެންމެ ފަސް
<H3> މިއަދު 21 މީހަކު ޕޮސިޓިވްވެއްޖެ، ބަލިން ރަނގަޅުވީ 10 މީހުން
<H3> އިއްތިހާދު އެއާވޭސްގެ ދަތުރުތައްވެސް ޖުލައި 16 ގައި ރާއްޖެއަށް އަލުން ފަށަނީ
<H3> ވާދަވެރި އެތުލެޓިކޯއާ އެއްވަރުގެ ބާސާއަށް އިތުރު ނުތަނަސްކަމެއް
<H3> ސްކޫލްތަކުގެ ކިޔެވުން ފެށުމާއި އެކު މުދާ އުފުލޭނެ ގަޑިތަކަށް ބަދަލު ގެނެސްފި
<H3> މާލެ އަންނަން ހުއްދަ ހޯދަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި
<H3> އައިއެފްސީއިން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އަށް 50 މިލިއަން ޑޮލަރާ ހަމަޔަށް ލޯނުދެނީ
<H3> ދުނިޔޭގެ ޚަބަރު
<H3> ސެނެޓައިޒާ ބޮއެގެން ތިން މީހަކު މަރުވެ އިތުރު މީހެއްގެ ލޯ އަނދިރިވެއްޖެ
<H3> މިއަހަރު ހައްދަށް ދާނީ 10،000 މީހުން، އެންމެން ކޯވިޑަށް ޓެސްޓު ކުރާނެ
<H3> މިއަހަރު ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ ސައުދީގައި އުޅޭ މީހުން އެކަނި
<H3> މައްކާގެ 1،500 އަށްވުރެ ގިނަ މިސްކިތްތައް މާދަމާ ހުޅުވަނީ
<H3> ކޯވިޑް-19 ގައި ހޮންޑޫރަސްގެ ރައީސްގެ ހާލުކޮޅު ދެރަވެ އެނދުމަތިކޮށްފި
<H3> ލައިފްސްޓައިލް
<H3> ދުނިޔޭގެ އެންމެ ދުވަސްވީ ފިރިހެން މީހާ ކެންސަރު ބަލީގައި މަރުވެއްޖެ
<H3> އޮފީހަށް ނުގޮސް ގޭގައި މަސައްކަތް ކުރެވޭ ނަމައޭ ބުނި މީހުންގެ ރާގު ބަދަލުވެއްޖެ!
<H3> ސްޓްރެސް ފިލުވާލާނެ ފަސޭހަ ފަސް ގޮތެއް
<H3> ރޯދައަށް ހުންނަ އިރު ބަނޑު ކައްކާ، ބަނޑުން އަޑުގޮވަނީ ކެއުމުގައި ފަރުވާ ކުޑަކުރާތީ!
<H3> މުނިފޫހިފިލުވުން
<H3> ކަރަން ގްރޯވަރު ދޫކޮށްލި ބަޖާޖުގެ ރޯލު ކަަރަން ޕަޓޭލްއަށް
<H3> މަރުވި ފަހުން ސުޝާންތުގެ އިންސްޓަގްރާމް އިތުރު އަށް މިލިއަން މީހުން ފޮލޯ ކުރަން ފަށައިފި
<H3> ބޮލީވުޑްގެ ނުފޫޒުގަދަ ފަރާތްތަކަށް ސޯޝަލް މީޑިއާ ދޫކޮށްލަން މަޖުބޫރު ވަނީ
<H3> “ސުއިސައިޑް އޯ މާޑާ” ގެ ނަމުގައި ސުޝާންތުގެ ހަޔާތަށް ފިލްމެއް ހަދަނީ
<H3> ޓެކްނޮލޮޖީ
<H3> ވާވޭއިން ދެން ނެރޭ ފޯނުގައި 7 ކެމެރާ !
<H3> ފޭސްބުކްގެ އައު ލޯގޯ ދައްކާލައިފި
<H3> ވާވޭ މޭޓް 30ގެ ޑިޒައިންތައް ލީކުކޮށްލައިފި
<H3> އެޕަލް އިވެންޓް: އައިފޯނު 11 ޕްރޯ އަދި ޕްރޯ މެކްސް، ހިމަނާފައިވަނީ ތިން ކެމެރާ ހިމެނޭ ސިސްޓަމެއް
<H3> އެޕަލް އިވެންޓް: އައިފޯނު 11 ލޯންޗު ކޮށްފި، އެންމެ ހާއްސަ ކަމަކީ ކެމެރާ ސިސްޓަމް
<H5> Copyright 2019 – Dhuvas.mv | All Rights Reserved
and 70 more.

Great, your website is structured using HTML headings (<H1> to <H6>).

Use your keywords in the headings and make sure the first level (<H1>) includes your most important keywords. Never duplicate your title tag content in your header tag.

While it is important to ensure every page has an <H1> tag, only include more than one per page if you're using HTML5. Instead, use multiple <H2> - <H6> tags.

Add the important keywords in <H> headings

Content Analysis

 • truth dhuvas online noos 1
 • huawei p40 pro ގައ 1
 • addthis sharing sidebar 1
 • shares 877 share 1
 • copyright 2019 1
 • ނޮވެމްބަރ 2019 2
 • addthis sharing 2
 • 17 މީހަކާއ 2
 • 11 ލޯންޗ 1
 • close addthis 1
 • twitter share 1
 • viber share 1
 • whatsapp share 1
 • 18 ބިދޭސީންނެވ 2
 • 20 ޖެނުއަރ 2
 • 500 އަށްވުރ 2
 • dhuvasmv unbiased 1
 • reliable news 1
 • rights reserved 1
 • 17 މީހަކ 1

This data represents the words and phrases that your page appears to be optimized around. We use what’s called “natural language processing" (NLP), which is a form of artificial intelligence that allows computers to read human language, to do this analysis.

The numbers next to each word or phrase represents how often we detected them and their variants on the page.

Are these the keywords you want to target for your page? If so, great! Track your site’s rankings in Google search results using WooRank’s Keyword Tool.

If these keywords aren’t relevant to your page, consider updating your content to optimize it for your target keywords.

Alt Attribute

Alternative text allows you to add a description to an image. Since search engine crawlers cannot see images, they rely on alternative text attributes to determine relevance to a search query. Alternative text also helps makes an image more likely to appear in a Google image search and is used by screen readers to provide context for visually impaired users.

It looks like you're missing alternative text for 2 images on dhuvas.mv. Check the images on your website to make sure accurate and relevant alternative text is specified for each image on the page.

Try to keep your alternative text to a simple, one-sentence description of what's in the image.

Set a name for all your images

Language

Declared: Divehi

Detected: Divehi

Great, your declared language matches the language detected on the page.

Make sure your declared language is the same as the language detected by Google.

Tips for multilingual websites:

Declare the language used

Web Feeds

We found 2 web feed URL(s) on this web page.

A Web feed essentially enables visitors to receive information from your site without having to manually visit your website themselves. This allows you to consistently engage with your users, even when they are elsewhere.

Web Feeds can be used across a network of websites for product alerts, news, blog updates and more. Users can choose to subscribe to your content and receive notifications. Most multimedia content available on the web can be easily and efficiently distributed to your users using feeds.

The content would be delivered to the user in either RSS, ATOM, or JSON format. The aggregation of a web feed is the act of making a collection of web feeds available on one page.

Adding a web feed depends on the CMS you're using. Check with your CMS for specific instructions. You can also check this tutorial on creating RSS feeds for your website. Once it's added, start advertising it on your pages.

Indexing

URL Resolve

Great, a redirect is in place to redirect traffic from your non-preferred domain.

All versions of your page point to the same URL.

Search engines see www.dhuvas.mv and dhuvas.mv as different websites. This means they could see a large amount of duplicate content, which they don't like.

Fortunately your website redirects www.dhuvas.mv and dhuvas.mv to the same site.

Redirect non-www to www

Robots.txt

A robots.txt file allows you to restrict the access of search engine crawlers to prevent them from accessing specific pages or directories. They also point the web crawler to your page’s XML sitemap file.

Your site currently has a robots.txt file. You can use Google Search Console's Robots.txt Tester to submit and test your robots.txt file and to make sure Googlebot isn't crawling any restricted files.

See the pages you've disallowed with your robots.txt file with Site Crawl.

Add a robots.txt file

XML Sitemap

XML sitemaps contain the list of your URLs that are available to index and allow the search engines to read your pages more intelligently. They can also include information like your site’s latest updates, frequency of changes and the importance of URLs.

Be sure to only include the pages you want search engines to crawl, so leave out any that have been blocked in a robots.txt file. Avoid using any URLs that cause redirects or error codes and be sure to be consistent in using your preferred URLs (with or without www.), correct protocols (http vs. https) and trailing slashes. You should also use your robots.txt file to point search engine crawlers to the location of your sitemap.

Add and Optimize your XML sitemap

Sitemaps Validity

We found 2 sitemap(s) listing 30 URL(s).

All sitemaps are within the file size limit

All sitemaps are within the URL count limit

All sitemaps have a valid structure

All sitemaps are accessible

The sitemaps in your robots.txt file use a valid URL format

Great! Your sitemaps seem to be valid

To learn more about what a valid sitemap should look like check out our guide about XML Sitemaps or submit it through Google Search Console.

URL Parameters

Good, the URLs look clean.

URL parameters are used to track user behaviors on site (session IDs), traffic sources (referrer IDs) or to give users control over the content on the page (sorting and filtering). The issue with URL parameters is that Google sees each unique parameter value as a new URL hosting the same thing - meaning you could have a duplicate content problem. Sometimes, it’s able to recognize these URLs and group them together. It then algorithmically decides which URL is the best representation of the group and uses it to consolidate ranking signals and display in search results. You can help Google recognize the best URL by using the rel="canonical" tag.

Use the URL Parameters Tool in Google Search Console to tell Google how your URL parameters affect page content and how to to crawl URLs with parameters. Use this tool very carefully - you can easily prevent Google from crawling pages you want indexed through overly restrictive crawling settings, especially if you have URLs with multiple parameters.

Check the On-Page section of Site Crawl to identify any duplicate content issues.
Rewrite your URLs and clean them up.

Hreflang Tags

No hreflang tags were found on this page

The hreflang tag is an HTML tag that tells search engines which languages and (optionally) countries a page's content is relevant for. Hreflang tags also tell search engines where to find the relevant content in alternate languages.

If your website targets users all around the world, using hreflang tags will help make sure the right content is being served to the right users.

The value of the hreflang attribute identifies the language (in ISO 639-1 format) and optionally a region in ISO 3166-1 Alpha 2 format of an alternate URL.

Use WooRank's Site Crawl to perform a thorough check on hreflang validity across a website.

Underscores in the URLs

Great, you are not using ‪underscores (these_are_underscores) in your URLs.

Great, you aren't using ‪underscores (these_are_underscores) in your URLs.

Google sees hyphens as word separators while underscores aren't recognized. So the search engine sees www.example.com/green_dress as www.example.com/greendress. The bots will have a hard time determining this URL's relevance to a keyword.

Discovered Pages

166    166

We've discovered 166 pages on dhuvas.mv.

Discovered pages do not impact your ranking but this is very handy information to have to make sure that your site’s pages are being indexed correctly.

A low number can indicate that bots are unable to discover your pages, which is commonly caused by bad site architecture and poorl internal linking. Or you've unknowingly prevented bots and search engines from crawling and indexing your pages. An unusually high number could be an indication of duplicate content due to URL parameters.

Make sure your website's XML sitemap is present and that you've submitted it to the major search engines. Building backlinks to your website's internal pages will also help bots to discover, crawl and index them, while building authority to help them rank in search results at the same time.

Check Index Status and Crawl Errors in Google Search Console to track the status of your crawled/indexed pages.

If the number shown here doesn’t sound right, we recommend to use WooRank’s Site Crawl analysis to find out why.

If you use parameters in your URL like session IDs or sorting and filtering, use the rel="canonical" tag to tell search engines which version of those pages is the original.

Write more content

Mobile

Mobile Friendliness

Very Good    Very Good

This web page is super optimized for Mobile Visitors

Mobile friendly pages make it easy for users to complete objectives and common tasks and use a design or template that is consistent across all devices (uses responsive web design).

Your site is well configured for mobile users.

Mobile Rendering

dhuvas.mv on an iPhone
dhuvas.mv on an iPad

This is how your website appears when displayed on different mobile devices.

With more than half of all Google search queries originating on a mobile device, it is important to make sure your mobile site is optimized for these users.

Tap Targets

Perfect, your page’s tap targets are big enough and have enough space between them.

Great, your links and buttons are big enough to be easily tapped and spaced enough so that a user's finger pressing on one tap target does not inadvertently touch another tap target.

Plugins

Perfect, no plugin content detected.

Great, your website does not embed any special types of web content, such as Flash, Silverlight or Java, so your content can be accessed on all devices.

Font Size Legibility

Perfect, this web page’s text is legible on mobile devices.

At least 60% of your page’s font size is 12 pixels or greater.

Mobile Viewport

Great, a configured viewport is present.

The content fits within the specified viewport size.

Great, the viewport is well configured.

Keep in mind that since the width (in CSS pixels) of the viewport may vary, your page content should not solely rely on a particular viewport width to render well. Consider these additional tips:
 • Avoid setting large absolute CSS widths for page elements.
 • If necessary, CSS media queries can be used to apply different styling depending on screen size.
 • Ideally, serve responsively-sized images.

Mobile Frameworks

No mobile frameworks have been detected.

Mobile or responsive frameworks are an important part of website optimization as they assist developers in creating applications which are applicable to multiple devices.

AMP

We didn't find AMP on your page.

AMP is an open-source library that provides a straightforward way to create web pages that are compelling, smooth, and load near instantaneously for users.

Check your AMP markup with the AMP validator.

Structured Data

Schema.org

We didn't detect any schema.org items on your webpage

Get started using Schema.org vocabulary and marking up your webpage.

Schema.org is a set of vocabularies used to add meaning to the information on a webpage in a way that is readable by machines (Google). Schema.org vocabularies include attributes for entities, relationships between entities and actions.

Learn more in Google's intro to structured data. Structuring data on your pages can help increase website traffic and improve audience engagement. Schema.org vocabulary can be added to a page using many different formats, including RDFa, Microdata and JSON-LD.

Open Graph Protocol

We didn't detect any Open Graph tags on your webpage

Facebook developed the Open Graph protocol to enable the integration of any web page with its social media platform. Other social media platforms have also adopted the protocol, allowing you to control how your web pages are presented when shared across social media.

Check out Facebook's Guide to Sharing for Webmasters to learn how to add Open Graph tags.

Use the Sharing Debugger to check what information appears when shared on Facebook and the Twitter Cards Validator to do the same for Twitter.

Twitter Card

We didn't detect any Twitter Card tags on your webpage

Twitter Cards are designed to give users a rich media experience whenever a tweet contains links to a site's content. Twitter has various card types that can show content previews, play videos and increase traffic to your website.

Check out Twitter's Guide to learn how to add Twitter Cards.

Use the validator to check what information will appear when something is shared on Twitter.

Microformats

Designed for humans first and machines second, microformats use code (HTML/XHTML tags) originally intended for other purposes to add context to the content on a webpage. This helps machines (like Google!) to understand certain information (contact information, geographic coordinates, calendar events, etc.) intended for humans.

Security

Email Privacy

Good, no email address has been found in plain text.

We don’t recommend adding plain text/linked email addresses to your webpages, as malicious bots scrape the web in search of email addresses to spam. Instead, consider using a contact form.

Hide email addresses to avoid being spammed

SSL Secure

Great, your website is SSL secured (HTTPS).

Your website's URLs redirect to HTTPS pages.

Your headers are not properly set up to use HSTS.

The SSL certificate expires in 2 months.

The certificate issuer is CloudFlare, Inc..

Modern websites tend to be SSL secured (HTTPS) as it provides an extra security layer while logging in to your Web Service. In 2014, Google announced that an HTTPS (vs HTTP) website would receive an extra boost in their ranking.

While switching to HTTPS, make sure your site remains optimized and see to it that your website will still run quickly. Follow these best practices for a smooth transition:
 • Use a serious issuer to purchase your SSL certificate
 • Redirect all of your HTTP pages to the HTTPS version of your website
 • Use HTTP Strict Transport Security (HSTS) in your headers
 • Renew your SSL certificate every year, before it expires
 • Make sure that all of your content (CSS, etc.) is linked to HTTPS
 • Update your XML sitemap to ensure the URLs include HTTPS and update the robots.txt file to reference this version
 • Register the HTTPS website in Google & Bing Search Console/Webmaster Tools

Performance

Asset Minification

Perfect, all your assets are minified.

Great! We didn't find unminified assets on your web page.

To learn more on how to minification helps a website, read our guide to minification.

Asset Compression

Perfect, all your assets are compressed.

Great! We didn't find uncompressed assets on your web page.
Compressing assets reduces the amount of time it takes a user's browser to download files from your server. Enabling compression is an important part of reducing the amount of time it takes your website to load.

Asset Cacheability

Perfect, all your assets are cached.

Great! We didn't find uncached assets on your web page.
Enabling caching for your website makes your site load faster for repeat visitors.

To learn more on how to make your website faster, check out these tips to decrease page load time.

Technologies

Server Uptime

Upgrade now and get notified when dhuvas.mv goes down.
Free Trial

Server IP

104.27.159.222

Your server's IP address has little impact on your SEO. Nevertheless, try to host your website on a server which is geographically close to your visitors. Search engines take the geolocation of a server into account as well as the server speed.

Use DNSstuff for comprehensive reports on your server.

Analytics

Web analytics let you measure visitor activity on your website. You should have at least one analytics tool installed, but It can also be good to install a second in order to cross-check the data.

Popular Analytics Tools Include: Google Analytics, Quantcast™, AdobeAnalytics™, Piwik™, chartbeat™, Clicky™, ClickTale™, etc.

Doctype

HTML5

The Doctype is used to instruct web browsers about the document type being used. For example, what version of HTML the page is written in.

Declaring a doctype helps web browsers to render content correctly.

Encoding

Great, language/character encoding is specified: utf8

Specifying language/character encoding can prevent problems with the rendering of special characters.

Branding

URL

dhuvas.mv

Length: 6 character(s)

Keep your URLs short and clean and avoid long domain names when possible.

A descriptive URL is better recognized by search engines. A user should be able to look at the address bar and make an accurate guess about the content of the page before reaching it (e.g., http://www.mysite.com/en/products).

Keep in mind that URLs are also an important part of a comprehensive SEO strategy. Use clean URLs to make your site more "crawlable" by Google.

Resource: Search for a good domain name. If no good names are available, consider a second hand domain. To prevent brand theft, you might consider trademarking your domain name.

Favicon

Great, your website has a favicon.

Favicons are the small icons that represent a website, company and/or brand. They can be displayed (among other instances) in browser tabs or bookmarks. Google also displays favicons in a page's search snippet in mobile search results.

You can see how your site's favicon appears in search results in the Google Preview above.

Make sure your favicon is consistent with your brand to help improve visibility.
Add a Favicon

Custom 404 Page

Great, your website has a custom 404 error page.

Your server responded with the HTTP status code: 404

Custom 404 error pages are an opportunity for you to reduce customer frustration and link to other pages on your site.

Customize the 404 error page

Domain

Domain Availability

Domains Status
dhuvas.com Expires 3 years ago
dhuvas.net Available. Register it now!
dhuvas.org Available. Register it now!
dhuvas.info Available. Register it now!
dhuvas.biz Available. Register it now!
dhuvas.eu Available. Register it now!

Register the various extensions of your domain to protect your brand from cybersquatters.

Typo Availability

Domains Status
duhvas.mv Available. Register it now!
dnuvas.mv Available. Register it now!
dhuvvas.mv Available. Register it now!
dhuvad.mv Available. Register it now!
dhuvax.mv Available. Register it now!
dhvuas.mv Available. Register it now!
dhuvaw.mv Available. Register it now!
and 1 more.

Register the various typos of your domain to protect your brand from cybersquatters.

Off-Page

Traffic

Traffic Estimations

Low    Low

This shows your estimated traffic for dhuvas.mv compared to any competitors you have chosen. We use Alexa for this information.

Traffic Rank

2,387,893th most visited website in the World

Maldives 470th most visited website in Maldives

A low rank means that your website gets a lot of visitors.

Your Alexa Rank is a good estimate of the worldwide traffic to dhuvas.mv, although it is not 100 percent accurate.

Reviewing the most visited websites by country can give you valuable insights.

Visitors Localization

‬We recommend that you book the domain names for the countries where your ‪‬website is popular. This will prevent potential competitors from registering these domains and taking advantage of your reputation in such countries.

Mobile visits

Upgrade to see the number of monthly visits from mobile users.
Free Trial

Google Analytics

Sessions

Upgrade to sync your Google Analytics account and find significant metrics like:
 • Traffic Source
 • Source Domains
 • Pageviews and more!
Free Trial

Local

Local Directories

Upgrade to see the latest reviews of dhuvas.mv in local directories
Free Trial

Social Profiles

Facebook Page

Cover picture of the dhuvas.mv Facebook Page

Were here26

Talking About5,624

Checkins26

The Facebook page dhuvas.mv is linked to your website.

URL
Name
dhuvas.mv
About
dhuvas.mv brings you the latest news from Maldives, breaking news in politics, business, sports, entertainment, and more in video and pictures.
Address
Male
Maldives
Phone
9770541 / 9534444
Great, we found a Facebook page for dhuvas.mv and it's defined in your structured data.

Facebook is a vital part of modern digital marketing - no matter what type of business you have. Use Facebook Insights to optimize your Facebook posts to maximize engagement and website traffic.

Twitter Account

@dhuvasmv

The Twitter™ Account @dhuvasmv is booked and it is linked to your website.

URL
Name
dhuvasmv
Followers
11,245
Tweets
11,958
Bio
dhuvas.mv brings you the latest news from Maldives, breaking news in politics, business, sports, entertainment, and more in video and pictures.
Location
Maldives
Created
6 years ago
Great, we found a Twitter account for dhuvas.mv and it's defined in your structured data.

Linking your Twitter account to your website helps prevent brandjacking and can help make your social media marketing more effective. Here are a few tips to help create a Twitter promotion plan. Use Twitter Dashboard and Analytics to track and optimize your Twitter feed.
Book your brand on Twitter

LinkedIn Account

We couldn't find a LinkedIn Account for dhuvas.mv defined in your structured data.

With 562 million users, LinkedIn is all about building networks and connections. It’s not only about who you know, but about who your connections know.
That’s the real power of LinkedIn for business: the ability to tap into existing connections and grow your brand through word-of-mouth.

Having a LinkedIn Company Page helps people learn about your business and your brand.

Facebook

Facebook Views

Upgrade to connect your Facebook Page and get in-depth insights about:
 • Views
 • Activity
 • Demographics and more!
Free Trial

Keyword Tool

Google Ranking

Upgrade to monitor dhuvas.mv’s Google ranking for custom keywords
Free Trial