65
hrashq.am Screenshot

hrashq.am

Passed
0%
To Improve
0%
Errors
0%
Start optimizing hrashq.am
 • Reviews are automatically refreshed every day
 • Track search engine rankings of your important keywords
 • Crawl your website for errors and content issues
 • Receive weekly updates in your mailbox

Marketing Checklist

Get help from a Certified Expert Become an Expert

Jessica Lewis Jessica Lewis
Vienna (VA)
Michael Johnston Michael Johnston
Selinsgrove (PA)
Denise Grothouse Denise Grothouse
Germansville (PA)
Optimize

SEO

Title Tag

ԱմենաՀՐԱՇՔ գները Հայաստանում

Length: 28 character(s) (251 pixels)

Your HTML title tag appears in browser tabs, bookmarks and in search result pages.

Make your title tags clear, concise (65 characters, 200-569 pixels) and include your most important keywords.

Check the title tags for thousands of pages at once using Site Crawl.

Check the title of your website

Meta Description

ԼԵԴ լամպեր, ԼԵԴ լուսատուներ, ծաղիկներ, բույսեր, ծաղկամաններ, սպասք, խնամքի միջոցներ ▷ ամենաՀՐԱՇՔ գները Հայաստանում ▷ Մանրամեծածախ վաճառք

Length: 137 character(s) (936 pixels)

Great, your meta description contains between 70 and 160 characters spaces included (400 - 940 pixels).

A good meta description acts as an organic advertisement, so use enticing messaging with a clear call to action to maximize click-through rate. They allow you to influence how your web pages are described and displayed in search results.

Ensure that all of your web pages have a unique meta description that is explicit and contains your most important keywords (these appear in bold when they match part or all of the user’s search query).

Use WooRank's Site Crawl to check thousands of pages for meta descriptions that are too long, too short or duplicated across multiple web pages.

Improve the Meta Description

Google Preview

Desktop Version

ԱմենաՀՐԱՇՔ գները Հայաստանում

https://hrashq.am/am

ԼԵԴ լամպեր, ԼԵԴ լուսատուներ, ծաղիկներ, բույսեր, ծաղկամաններ, սպասք, խնամքի միջոցներ ▷ ամենաՀՐԱՇՔ գները Հայաստանում ▷ Մանրամեծածախ վաճառք

Mobile Version

https://hrashq.am › am

ԱմենաՀՐԱՇՔ գները Հայաստանում

ԼԵԴ լամպեր, ԼԵԴ լուսատուներ, ծաղիկներ, բույսեր, ծաղկամաններ, սպասք, խնամքի միջոցներ ▷ ամենաՀՐԱՇՔ գները ...

This is a representation of what your title tag and meta description will look like in Google search results for both mobile and desktop users. Searchers on mobile devices will also see your site's favicon displayed next to the page's URL or domain.

Search engines may create their own titles and descriptions if they are missing, poorly written and/or not relevant to the content on the page and cut short if they go over the character limit. So it’s important to be clear, concise and within the suggested character limit.

Check your title tag and meta description to make sure they are clear, concise, within the suggested character limit and that they convey the right message to encourage the viewer to click through to your site.

Headings

<H1> <H2> <H3> <H4> <H5>
1 27 4 0 0
<H1> Առաջարկում ենք
<H2> Հրաշք գին
<H2> Սպացիֆիլիում, 30 սմ
<H2> Բոնսայ, Ֆիկուս Ջինսենգ, 25սմ
<H2> Մանուշակ A, 12 սմ
<H2> Ափսե "Պալիտրա" նարնջագույն
<H2> Ecola Light Classic LED Eco լամպ 9,2W A60 220V E27 2700K 110x60
<H2> Վազա "Ամուր" սպիտակ
<H2> Վազա "Նիկա" Սպիտակ
<H2> JOY ՏՐԻՈ ՄԻՔՍ Աճ և զարգացում
<H2> Պաշտոնական ներկրող
<H2> Featured Product slider
<H2> ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ՎԱՃԱՌՔ
<H2> Վազա Մրգի "Ժանյակ 12" 3-հարկանի երկնագույն
<H2> Մինի կրասուլա - ԴՐԱՄԱԾԱՌ D, 15 սմ
<H2> Հալվե(Алоэ) B, 30սմ
<H2> Քարև խճանկար ՛՛Արահետ՛՛
<H2> Լամպ Ecola LED Downlight 12W 220V 4200K 170x20: Կլոր, ներկառուցվող:
<H2> Ափսեի հավաքածու "Ֆլորին" վարդագույն/սպիտակ 7հատ
<H2> Ծաղկաման բաժակ
<H2> Դիֆենբախիա Կոմպակտա, 40 սմ
<H2> Ժամացույց Փարիզ
<H2> Լամպ Ecola Light Candle LED 7,0W 220V E27 4000K մոմ 100x37
<H2> Անթուրիում Անդրեանում 60 սմ
<H2> Լամպ Ecola High Power LED Premium 50W 220V ունիվերս. E27/E40 6000K 230х140
<H2> ՄԵԶ վստահում են
<H2> Random Product Slider
<H2> Testimonials
<H3> Зара Алваджян‎
<H3> Kristina Muradyan
<H3> Сильва Галстян
<H3> Ռուզաննա Շիրինյան
and 29 more.

Great, your website is structured using HTML headings (<H1> to <H6>).

Use your keywords in the headings and make sure the first level (<H1>) includes your most important keywords. Never duplicate your title tag content in your header tag.

While it is important to ensure every page has an <H1> tag, only include more than one per page if you're using HTML5. Instead, use multiple <H2> - <H6> tags.

Add the important keywords in <H> headings

Content Analysis

 • ամենահրաշք գները հայաստանում 2
 • սուկուլենտ և կակտուս 2
 • մանրամեծածախ հարթակ 2
 • e-14 ցոկոլ 2
 • e-27 ցոկոլ 2
 • խնամքի միջոցներ 3
 • կաշպո խոլորձի 2
 • led լամպեր 2
 • հրաշք նվեր 2
 • աճեցրու ինքդ 2
 • առանց ծաղկի 2
 • հետադարձ կապ 2
 • այլ 2
 • ապակի 2
 • դեկորատերևային 2
 • դեկորատիվ 2
 • խոլորձ 2
 • ծաղկող 2
 • կերամիկա 2
 • պլաստիկ 2

This data represents the words and phrases that your page appears to be optimized around. We use what’s called “natural language processing" (NLP), which is a form of artificial intelligence that allows computers to read human language, to do this analysis.

The numbers next to each word or phrase represents how often we detected them and their variants on the page.

Are these the keywords you want to target for your page? If so, great! Track your site’s rankings in Google search results using WooRank’s Keyword Tool.

If these keywords aren’t relevant to your page, consider updating your content to optimize it for your target keywords.

Alt Attribute

We found 64 images on this web page.

1 ALT attributes are missing.

Alternative text allows you to add a description to an image. Since search engine crawlers cannot see images, they rely on alternative text attributes to determine relevance to a search query. Alternative text also helps makes an image more likely to appear in a Google image search and is used by screen readers to provide context for visually impaired users.

It looks like you're missing alternative text for 1 images on hrashq.am. Check the images on your website to make sure accurate and relevant alternative text is specified for each image on the page.

Try to keep your alternative text to a simple, one-sentence description of what's in the image.

Set a name for all your images

Discovered Pages

2,361    2,361

We've discovered 2,361 pages on hrashq.am.

Discovered pages do not impact your ranking but this is very handy information to have to make sure that your site’s pages are being indexed correctly.

A low number can indicate that bots are unable to discover your pages, which is commonly caused by bad site architecture and poorl internal linking. Or you've unknowingly prevented bots and search engines from crawling and indexing your pages. An unusually high number could be an indication of duplicate content due to URL parameters.

Make sure your website's XML sitemap is present and that you've submitted it to the major search engines. Building backlinks to your website's internal pages will also help bots to discover, crawl and index them, while building authority to help them rank in search results at the same time.

Check Index Status and Crawl Errors in Google Search Console to track the status of your crawled/indexed pages.

If the number shown here doesn’t sound right, we recommend to use WooRank’s Site Crawl analysis to find out why.

If you use parameters in your URL like session IDs or sorting and filtering, use the rel="canonical" tag to tell search engines which version of those pages is the original.

Write more content

Hreflang Tags

This page is missing an hreflang pointing to itself.

Alternate URL Hreflang Source
https://hrashq.am/am am HTML
https://hrashq.am/ru ru HTML
The hreflang tag is an HTML tag that tells search engines which languages and (optionally) countries a page's content is relevant for. Hreflang tags also tell search engines where to find the relevant content in alternate languages.

If your website targets users all around the world, using hreflang tags will help make sure the right content is being served to the right users.

The value of the hreflang attribute identifies the language (in ISO 639-1 format) and optionally a region in ISO 3166-1 Alpha 2 format of an alternate URL.

Use WooRank's Site Crawl to perform a thorough check on hreflang validity across a website.

WWW Resolve

Great, a redirect is in place to redirect traffic from your non-preferred domain.

All versions of your page point to the same URL.

Search engines see www.hrashq.am and hrashq.am as different websites. This means they could see a large amount of duplicate content, which they don't like.

Fortunately your website redirects www.hrashq.am and hrashq.am to the same site.

Redirect non-www to www

Robots.txt

A robots.txt file allows you to restrict the access of search engine crawlers to prevent them from accessing specific pages or directories. They also point the web crawler to your page’s XML sitemap file.

Your site currently has a robots.txt file. You can use Google Search Console's Robots.txt Tester to submit and test your robots.txt file and to make sure Googlebot isn't crawling any restricted files.

See the pages you've disallowed with your robots.txt file with Site Crawl.

Add a robots.txt file

XML Sitemap

XML sitemaps contain the list of your URLs that are available to index and allow the search engines to read your pages more intelligently. They can also include information like your site’s latest updates, frequency of changes and the importance of URLs.

Be sure to only include the pages you want search engines to crawl, so leave out any that have been blocked in a robots.txt file. Avoid using any URLs that cause redirects or error codes and be sure to be consistent in using your preferred URLs (with or without www.), correct protocols (http vs. https) and trailing slashes. You should also use your robots.txt file to point search engine crawlers to the location of your sitemap.

Add and Optimize your XML sitemap

Sitemaps Validity

All sitemaps are within the file size limit

All sitemaps are within the URL count limit

All sitemaps have a valid structure

All sitemaps are accessible

The sitemaps in your robots.txt file use a valid URL format

Great! Your sitemaps seem to be valid

To learn more about what a valid sitemap should look like check out our guide about XML Sitemaps or submit it through Google Search Console.

URL Parameters

Perfect, your URLs look clean.

URL parameters are used to track user behaviors on site (session IDs), traffic sources (referrer IDs) or to give users control over the content on the page (sorting and filtering). The issue with URL parameters is that Google sees each unique parameter value as a new URL hosting the same thing - meaning you could have a duplicate content problem. Sometimes, it’s able to recognize these URLs and group them together. It then algorithmically decides which URL is the best representation of the group and uses it to consolidate ranking signals and display in search results. You can help Google recognize the best URL by using the rel="canonical" tag.

Use the URL Parameters Tool in Google Search Console to tell Google how your URL parameters affect page content and how to to crawl URLs with parameters. Use this tool very carefully - you can easily prevent Google from crawling pages you want indexed through overly restrictive crawling settings, especially if you have URLs with multiple parameters.

Check the On-Page section of Site Crawl to identify any duplicate content issues.
Rewrite your URLs and clean them up.

Underscores in the URLs

Great, you are not using ‪underscores (these_are_underscores) in your URLs.

Great, you aren't using ‪underscores (these_are_underscores) in your URLs.

Google sees hyphens as word separators while underscores aren't recognized. So the search engine sees www.example.com/green_dress as www.example.com/greendress. The bots will have a hard time determining this URL's relevance to a keyword.

Domain Registration

Created a year ago

Expiration date unavailable

Your domain, hrashq.am, is the human-readable address of your website on the Internet.

Domain age and registration won’t impact a website’s rankings, but it’s important to keep your registration up to date to prevent someone else from buying it.

Structured Data

Schema.org

We didn't detect any schema.org items on your webpage

Get started using Schema.org vocabulary and marking up your webpage.

Schema.org is a set of vocabularies used to add meaning to the information on a webpage in a way that is readable by machines (Google). Schema.org vocabularies include attributes for entities, relationships between entities and actions.

Learn more in Google's intro to structured data. Structuring data on your pages can help increase website traffic and improve audience engagement. Schema.org vocabulary can be added to a page using many different formats, including RDFa, Microdata and JSON-LD.

Open Graph Protocol

We didn't detect any Open Graph tags on your webpage

Facebook developed the Open Graph protocol to enable the integration of any web page with its social media platform. Other social media platforms have also adopted the protocol, allowing you to control how your web pages are presented when shared across social media.

Use the Sharing Debugger to check what information appears when shared on Facebook and the Twitter Cards Validator to do the same for Twitter.

Microformats

Designed for humans first and machines second, microformats use code (HTML/XHTML tags) originally intended for other purposes to add context to the content on a webpage. This helps machines (like Google!) to understand certain information (contact information, geographic coordinates, calendar events, etc.) intended for humans.

Mobile

Mobile visits

Upgrade to see the number of monthly visits from mobile users.
Free Trial

Mobile Friendliness

Very Good    Very Good

This web page is super optimized for Mobile Visitors

Mobile friendly pages make it easy for users to complete objectives and common tasks and use a design or template that is consistent across all devices (uses responsive web design).

Your site is well configured for mobile users.

Mobile Rendering

hrashq.am on an iPhone
hrashq.am on an iPad

This is how your website appears when displayed on different mobile devices.

With more than half of all Google search queries originating on a mobile device, it is important to make sure your mobile site is optimized for these users.

Tap Targets

Perfect, your page’s tap targets are big enough and have enough space between them.

Great, your links and buttons are big enough to be easily tapped and spaced enough so that a user's finger pressing on one tap target does not inadvertently touch another tap target.

Plugins

Perfect, no plugin content detected.

Great, your website does not embed any special types of web content, such as Flash, Silverlight or Java, so your content can be accessed on all devices.

Font Size Legibility

Perfect, this web page’s text is legible on mobile devices.

At least 60% of your page’s font size is 12 pixels or greater.

Mobile Viewport

Great, a configured viewport is present.

The content fits within the specified viewport size.

Great, the viewport is well configured.

Keep in mind that since the width (in CSS pixels) of the viewport may vary, your page content should not solely rely on a particular viewport width to render well. Consider these additional tips:
 • Avoid setting large absolute CSS widths for page elements.
 • If necessary, CSS media queries can be used to apply different styling depending on screen size.
 • Ideally, serve responsively-sized images.

Mobile Frameworks

No mobile frameworks have been detected.

Mobile or responsive frameworks are an important part of website optimization as they assist developers in creating applications which are applicable to multiple devices.

AMP

We didn't find AMP on your page.

AMP is an open-source library that provides a straightforward way to create web pages that are compelling, smooth, and load near instantaneously for users.

Check your AMP markup with the AMP validator.

Usability

URL

hrashq.am

Length: 6 character(s)

Keep your URLs short and clean and avoid long domain names when possible.

A descriptive URL is better recognized by search engines. A user should be able to look at the address bar and make an accurate guess about the content of the page before reaching it (e.g., http://www.mysite.com/en/products).

Keep in mind that URLs are also an important part of a comprehensive SEO strategy. Use clean URLs to make your site more "crawlable" by Google.

Resource: Search for a good domain name. If no good names are available, consider a second hand domain. To prevent brand theft, you might consider trademarking your domain name.

Favicon

Great, your website has a favicon.

Favicons are the small icons that represent a website, company and/or brand. They can be displayed (among other instances) in browser tabs or bookmarks. Google also displays favicons in a page's search snippet in mobile search results.

You can see how your site's favicon appears in search results in the Google Preview above.

Make sure your favicon is consistent with your brand to help improve visibility.
Add a Favicon

Custom 404 Page

Great, your website has a custom 404 error page.

Your server responded with the HTTP status code: 404

Custom 404 error pages are an opportunity for you to reduce customer frustration and link to other pages on your site.

Customize the 404 error page

Asset Minification

Fast websites make happy visitors. Enabling minification on assets like HTML, JavaScript and CSS files will reduce their transfer size. Every time a page is requested from your website less bytes and lighter assets are sent over the network resulting in faster delivery which loads your website faster for your customers.

Asset Compression

Perfect, all your assets are compressed.

Great! We didn't find uncompressed assets on your web page.
Compressing assets reduces the amount of time it takes a user's browser to download files from your server. Enabling compression is an important part of reducing the amount of time it takes your website to load.

Asset Cacheability

Perfect, all your assets are cached.

Great! We didn't find uncached assets on your web page.
Enabling caching for your website makes your site load faster for repeat visitors.

To learn more on how to make your website faster, check out these tips to decrease page load time.

Language

Declared: Amharic

Detected: Armenian

The language you have specified for your website is different than the language detected by Google. Use the META Language Attribute to declare the intended language of your website.

Here are some tips for multilingual websites:

Declare the language used

Domain Availability

Domains Status
hrashq.com Expires in 2 days
hrashq.net Available. Register it now!
hrashq.org Available. Register it now!
hrashq.info Available. Register it now!
hrashq.biz Available. Register it now!
hrashq.eu Available. Register it now!

Register the various extensions of your domain to protect your brand from cybersquatters.

Typo Availability

Domains Status
grashq.am Available. Register it now!
hrasnq.am Available. Register it now!
hrasq.am Available. Register it now!
hrsahq.am Available. Register it now!
hrwshq.am Available. Register it now!
yrashq.am Available. Register it now!
brashq.am Available. Register it now!
and 1 more.

Register the various typos of your domain to protect your brand from cybersquatters.

Email Privacy

Warning! At least one email address has been found in plain text.

We don’t recommend adding plain text/linked email addresses to your webpages, as malicious bots scrape the web in search of email addresses to spam. Instead, consider using a contact form.

Hide email addresses to avoid being spammed

Technologies

Server Uptime

Upgrade now and get notified when hrashq.am goes down.
Free Trial

Server IP

88.198.52.68

Server location: Nuremberg

Your server's IP address has little impact on your SEO. Nevertheless, try to host your website on a server which is geographically close to your visitors. Search engines take the geolocation of a server into account as well as the server speed.

Use DNSstuff for comprehensive reports on your server.

Analytics

Web analytics let you measure visitor activity on your website. You should have at least one analytics tool installed, but It can also be good to install a second in order to cross-check the data.

Popular Analytics Tools Include: Google Analytics, Quantcast™, AdobeAnalytics™, Piwik™, chartbeat™, Clicky™, ClickTale™, etc.

Doctype

HTML5

The Doctype is used to instruct web browsers about the document type being used. For example, what version of HTML the page is written in.

Declaring a doctype helps web browsers to render content correctly.

Encoding

Great, language/character encoding is specified: utf8

Specifying language/character encoding can prevent problems with the rendering of special characters.

SSL Secure

Great, your website is SSL secured (HTTPS).

Your website's URLs redirect to HTTPS pages.

Your headers are not properly set up to use HSTS.

The SSL certificate expires in a month.

The certificate issuer is Let's Encrypt.

Modern websites tend to be SSL secured (HTTPS) as it provides an extra security layer while logging in to your Web Service. In 2014, Google announced that an HTTPS (vs HTTP) website would receive an extra boost in their ranking.

While switching to HTTPS, make sure your site remains optimized and see to it that your website will still run quickly. Follow these best practices for a smooth transition:
 • Use a serious issuer to purchase your SSL certificate
 • Redirect all of your HTTP pages to the HTTPS version of your website
 • Use HTTP Strict Transport Security (HSTS) in your headers
 • Renew your SSL certificate every year, before it expires
 • Make sure that all of your content (CSS, etc.) is linked to HTTPS
 • Update your XML sitemap to ensure the URLs include HTTPS and update the robots.txt file to reference this version
 • Register the HTTPS website in Google & Bing Search Console/Webmaster Tools
Promote

Social

Social Media Engagement

Your homepage is widely shared on Social Networks.

Facebook Shares1457

Facebook Comments5

Facebook Likes52

The impact of social media is huge for certain industries.

Learn how to ‪‬‬further engage your social media audiences and create a consistent fan base. Check these helpful tools for managing your social media campaign.

Note: This data includes ‪engagements from like and share buttons on your site, or people copying and pasting your URLs directly into Facebook from your website's URL. It does not count likes and shares from your branded Facebook page.

Facebook Views

Upgrade to connect your Facebook Page and get in-depth insights about:
 • Views
 • Activity
 • Demographics and more!
Free Trial

Facebook Page

We were unable to find a Facebook page for hrashq.am.

Facebook is a vital channel for any business' digital marketing. 72% of consumers and almost every Millennial expects you to have a presence on Facebook.

Use Facebook Insights to measure and track your audience's engagement with your posts to get the most out of your social media efforts. Link your Facebook profile with hrashq.am and add a CTA to really maximize your social media marketing efforts.

Twitter Account

@Hrashq

The Twitter™ Account @Hrashq is booked but it is not linked to your website!
Tip: Include your URL in your Twitter profile's website field.

Name
Followers
13
Tweets
140
Created
9 years ago
We found a Twitter profile for your brand, but it's not linked to hrashq.am. Linking your Twitter account to your website helps prevent brandjacking and can help make your social media marketing more effective. Here are a few tips to help create a Twitter promotion plan. Use Twitter Dashboard and Analytics to track and optimize your Twitter feed.
Book your brand on Twitter

Instagram Account

We were unable to find an Instagram account linked to hrashq.am.

There are over 800 million Instagram accounts active every month, and 500 million of those are active every single day. This means that when it comes to content, you’ve got about 800 million potential sets of eyes ready to enjoy your content.

If you do have an Instagram account for hrashq.am, check our article on how to link your social medias.

Local

Local Directories

Upgrade to see the latest reviews of hrashq.am in local directories
Free Trial
Measure

Keyword Tool

Google Ranking

Upgrade to monitor hrashq.am’s Google ranking for custom keywords
Free Trial

Visitors

Traffic Estimations

Low    Low

This shows your estimated traffic for hrashq.am compared to any competitors you have chosen. We use Alexa for this information.

Sessions

Upgrade to sync your Google Analytics account and find significant metrics like:
 • Traffic Source
 • Source Domains
 • Pageviews and more!
Free Trial

Traffic Rank

3,617,755th most visited website in the World

Armenia 5,169th most visited website in Armenia

A low rank means that your website gets a lot of visitors.

Your Alexa Rank is a good estimate of the worldwide traffic to hrashq.am, although it is not 100 percent accurate.

Reviewing the most visited websites by country can give you valuable insights.

Visitors Localization

‬We recommend that you book the domain names for the countries where your ‪‬website is popular. This will prevent potential competitors from registering these domains and taking advantage of your reputation in such countries.