68
raajje.mv Screenshot

raajje.mv

Passed
0%
To Improve
0%
Errors
0%
Start optimizing raajje.mv
 • Reviews are automatically refreshed every day
 • Track search engine rankings of your important keywords
 • Crawl your website for errors and content issues
 • Receive weekly updates in your mailbox

Marketing Checklist

Get help from a Certified Expert Become an Expert

Michael Johnston Michael Johnston
Selinsgrove (PA)
Denise Grothouse Denise Grothouse
Germansville (PA)
Robert McDowell Robert McDowell
Virginia Beach (VA)
On-Page

Content

Title Tag

Raajje.mv Connecting dots

Length: 25 character(s) (192 pixels)

HTML title tags appear in browser tabs, bookmarks and in search results.

It looks like your title tag is a little outside the ideal length. Since they are one of the most important on-page SEO elements you should make your title tags between 20 and 70 characters including spaces (200 - 569 pixels). Make sure each page has a unique title and use your most important keywords. For internal pages start your title tags with your most important keyword(s).

Check the title of your website

Meta Description

View the most latest, reliable and breaking news today for maldives at raajje.mv

Length: 80 character(s) (460 pixels)

Great, your meta description contains between 70 and 160 characters spaces included (400 - 940 pixels).

A good meta description acts as an organic advertisement, so use enticing messaging with a clear call to action to maximize click-through rate. They allow you to influence how your web pages are described and displayed in search results.

Ensure that all of your web pages have a unique meta description that is explicit and contains your most important keywords (these appear in bold when they match part or all of the user’s search query).

Use WooRank's Site Crawl to check thousands of pages for meta descriptions that are too long, too short or duplicated across multiple web pages.

Improve the Meta Description

Google Preview

Desktop Version

raajje.mv

Raajje.mv Connecting dots

View the most latest, reliable and breaking news today for maldives at raajje.mv

Mobile Version

https://raajje.mv

Raajje.mv Connecting dots

View the most latest, reliable and breaking news today for maldives at raajje.mv

This is a representation of what your title tag and meta description will look like in Google search results for both mobile and desktop users. Searchers on mobile devices will also see your site's favicon displayed next to the page's URL or domain.

Search engines may create their own titles and descriptions if they are missing, poorly written and/or not relevant to the content on the page and cut short if they go over the character limit. So it’s important to be clear, concise and within the suggested character limit.

Check your title tag and meta description to make sure they are clear, concise, within the suggested character limit and that they convey the right message to encourage the viewer to click through to your site.

Headings

<H1> <H2> <H3> <H4> <H5>
8 0 2 5 26
<H1> 10
<H1> 1976
<H1> 2410
<H1> 422
<H1> 420
<H1> 2
<H1> 02
<H1> އިންސާފު ލިބޭނެ ފުރިހަމަ ނިޒާމެއް އުފެއްދޭނީ ހަމައެކަނި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބެންޗު ބަދަލުކޮށްގެން ނޫން: ރައީސް
<H3> Maldivians: 844
<H3> Foreigners: 1566
<H4> ކޮވިޑް-19: އައިޖީއެމްއެޗްގައި އެޑްމިޓްކޮށްފައިވާ އެންމެން ޓެސްޓްކުރަން ނިންމައިފި
<H4> ޚަޝޯގީ ކޮންސުލޭޓަށް ވަދެ ގަޑިއިރެއް ނުވަނީސް އަވަން ހޫނުކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަށް އޯޑަރެެއް!
<H4> ކޮވިޑާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތަށް 975.7 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްފި
<H4> 15 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ރޭޕްކޮށް، ބަލިވެއިން މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި މީހާ ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ބަންދު!
<H4> ބޮޑުފިނޮޅު ހަމަނުޖެހުން
<H5> އިންސާފު ލިބޭނީ ބެންޗު ބަދަލުކުރުމަކުން ނޫން
<H5> 17 އަހަރުގެ ކުއްޖާ ބަލިވެއިން މައްސަލައިގައި މީހަކު ހައްޔަރު...
<H5> ކޮވިޑަށް މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވީ 10 މީހުން
<H5> ފްރާންސުގެ ބޮޑު ވަޒީރު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި
<H5> ބޮޑުފިނޮޅު ހަމަނުޖެހުން
<H5> މުސާރަ ހަމަޖައްސައިދިނުން އެދި ތަކުރާރުކޮށް ރިސޯޓު މެނޭޖްމަނ...
<H5> ނަމާދުގެ ރަކުއަތްތައް މަދުކޮށްލުމާ ގުޅޭގޮތުން ޓްވީޓެއް ނުކުރ...
<H5> ހިޔާ ފްލެޓްތަކަށް މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ކުރި ޒިޔާރަތް
<H5> ހަ ކިލޯ މަސްތުވާތަކެއްޗާ އެކު އަތުލައިގަތް މީހުންގެ ބަންދުގެ...
<H5> ބޮޑުފިނޮޅުގައި ހަމަނުޖެހުން ހިންގި ބިދޭސީންގެ ބަންދަށް 15 ދު...
<H5> އިންސާފު ލިބޭނެ ފުރިހަމަ ނިޒާމެއް އުފެއްދޭނީ ހަމައެކަނި ސުޕް...
<H5> އެމްޑީޕީގެ "ޚަބަރު ސިޓީ" ނެރެންފަށައިފި
<H5> ދައުލަތަށް ރައްދުވާ 66 މައްސަލައަކާއެކު، މިއަހަރު އޭޖީ އޮފީހ...
<H5> އިކޮނަމިކް ރެސްޕޯންސްގެ ގޮތުގައި 360 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކޮށްފ...
<H5> އައިޖީއެމްއެޗުން ޕޮޒިޓިވްވި ސްޓާފުންނާއި ބަލި މީހުން ޑީއެޗް ...
<H5> "އުނގެނުމަށް ލިބޭ ގެއްލުމުގެ" އަގަކީ ކޮބާ؟
<H5> އިއްޔެ ބަލިން ފަސޭހަވީ ހުސް ދިވެހިން
<H5> ބޮޑު ފިނޮޅުގައި ހިންގި ހަމަނުޖެހުމުގައި ގެއްލުންދީފައިވާ ތަނެއް - ބޮޑުފިނޮޅުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންތަކެއް 2 ޖުލައި 2020 (ބުރާސްފަތި) ދުވަހު ހަމަނުޖެހުން ހިންގާފައިވަނީ އެފަރާތްތަކަށް ދޭންޖެހޭ މުސާރަ ނުދީ ގިނަ ދުވަސްވުމާއި ގުޅިގެންނެ އެވެ. މި ހާދިސާގައި 12 ދިވެހިން ރަހީނުކޮށް ރަށުގެ އެކި ތަންތަނަށް ގެއްލުންދީފައިވެއެވެ. -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
<H5> ބްރަޒިލްގައި ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 1.5 މިލިއަނަށް
<H5> އިންޑިއާގައި ޓިކްޓޮކް މަނާކުރުމާއެކު ވީޑިއޯ ޝެއަރ ކުރާ އެހެނ...
<H5> ޕާކިސްތާނުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ
<H5> ޚަޝޯގީގެ މަރު: ސައުދީއަށް ނިސްބަތްވާ 20 މީހެއްގެ މައްޗަށް ޢަ...
<H5> މުޅި ދުނިޔެއިން 11 މިލިއަން މީހުންނަށް ކޮވިޑް ޖެހި 6 މިލިއަނ...
<H5> އެމެރިކާ: ދުނިޔޭގެ އާބާދީގެ 4 އިންސައްތަ، ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައި...
<H5> ޓްރަމްޕާ ޚިލާފަށް އިދިކޮޅު ކެނޑިޑޭޓް ބައިޑެން މި ދަނޑިވަޅުގަ...
<H5> ތައުލީމީ ގާބިލުކަމާއި މެދު ޝައްކު އުފެއްދުމުން، ބްރެޒިލްގެ އ...
<H6> Death
<H6> Recovered
<H6> Positive
<H6> Total Active
<H6> Total Active
<H6> Active Out of Country
<H6> Probable Cases
<H6> ކޮވިޑް-19: އައިޖީއެމްއެޗް
<H6> ޖަމާލް ޚަޝޯގީގެ މަރުގެ މައްސަލަ
<H6> ކޮވިޑް-19ށް ކުރި ހަރަދުތައް
<H6> 15 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ރޭޕްކުރުން
<H6>
<H6>
<H6>
<H6>
<H6>
<H6>
<H6>
<H6>
<H6> ހިޔާ ފްލެޓްތަކަށް މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ކުރި ޒިޔާރަތް
<H6> ކޯވިޑް19އާއި ގުޅިގެން ސްކޫލްތައް ބަންދުކުރުމަށްފަހު، އަލުން ހުޅުވާލުން
<H6> "މިއީ މަސް ކައްކާ ތަނެއް ނޫން، މިއީ ދިވެހި ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީ ކުރުވާތަން"
<H6> ޖުމްހޫރީ މައިދާން - އަނެއްކާ ވެސް ކުޑަކުދިންނަށް ޢީދެއް
and 61 more.

Great, your website is structured using HTML headings (<H1> to <H6>).

Use your keywords in the headings and make sure the first level (<H1>) includes your most important keywords. Never duplicate your title tag content in your header tag.

While it is important to ensure every page has an <H1> tag, only include more than one per page if you're using HTML5. Instead, use multiple <H2> - <H6> tags.

Add the important keywords in <H> headings

Content Analysis

 • breaking news today 1
 • mv connecting dots 1
 • probable cases 1
 • total active 2
 • 115 hospitalized 1
 • 1441 ޒުލްގައިދ 1
 • 17 އަހަރުގ 1
 • 20 މީހެއްގ 1
 • 66 މައްސަލައަކާއެކ 1
 • 15 އަހަރުގ 2
 • 04 ފުނޯސ 1
 • 11 މިލިއަނ 1
 • 23 number 1
 • 360 މިލިއަނ 1
 • 19 ޖެހިފައ 1
 • މިނިސްޓަރ ކޮވިޑ 1
 • ޝެއަރ ކުރ 1
 • 10 މީހުނ 1
 • 12 ދިވެހިނ 1
 • 14 recovered 1

This data represents the words and phrases that your page appears to be optimized around. We use what’s called “natural language processing" (NLP), which is a form of artificial intelligence that allows computers to read human language, to do this analysis.

The numbers next to each word or phrase represents how often we detected them and their variants on the page.

Are these the keywords you want to target for your page? If so, great! Track your site’s rankings in Google search results using WooRank’s Keyword Tool.

If these keywords aren’t relevant to your page, consider updating your content to optimize it for your target keywords.

Alt Attribute

We found 41 images on this web page.

41 ALT attributes are missing.

https://raajje.mv/images/logo.png
https://dyncz33htw1ec.cloudfront.net/static-files/ads/aYZDdZ6VVvMhW1pxuXDLVnxxumzIBMR0MtvpedPm.jpeg
https://dyncz33htw1ec.cloudfront.net/static-files/ads/0t4GW6HoLLeLIi2vPMpT1SfFB6olsay7t4JD6QSo.png
https://raajje.mv/images/flag-globe/maldives.jpg
https://raajje.mv/images/flag-globe/globe.jpg
https://dyncz33htw1ec.cloudfront.net/posts/1536426649.jpg
https://dyncz33htw1ec.cloudfront.net/posts-thumbnails/VPicAkkq3O87ekYqUcqg.jpg
https://dyncz33htw1ec.cloudfront.net/posts-thumbnails/1549846313.jpg
https://dyncz33htw1ec.cloudfront.net/posts-thumbnails/7lE6DuEgXAtEHvwzoN7D.jpg
https://dyncz33htw1ec.cloudfront.net/posts-thumbnails/M58ftSQ4Zoxg3P0px6ru.jpg
https://dyncz33htw1ec.cloudfront.net/static-files/ads/gYDIxRAT4JQTB9ikceB22whLSJwc2U8qZ2YrmC5G.jpeg
https://dyncz33htw1ec.cloudfront.net/static-files/ads/fP0wNeD3mSHnFapymxYNSXSqGqwIEmRRmh0R6sFv.gif
https://dyncz33htw1ec.cloudfront.net/posts-thumbnails/WnuKDrIvIbp4uJ3I47D4.JPG
https://dyncz33htw1ec.cloudfront.net/posts-thumbnails/jESKfmIn3UXSDRjUQPME.jpg
https://dyncz33htw1ec.cloudfront.net/posts-thumbnails/TcYuqe7Gl7BWqriKGpdL.jpg
https://dyncz33htw1ec.cloudfront.net/posts-thumbnails/q8G4BdfBixyUF8y3rtwz.jpg_large
https://dyncz33htw1ec.cloudfront.net/posts-thumbnails/PM5nS6Ml2ypmjgLVhfqT.PNG
https://dyncz33htw1ec.cloudfront.net/posts-thumbnails/cLLpVasBJ7Ovwgrz1sWW.jpeg
https://dyncz33htw1ec.cloudfront.net/posts-thumbnails/ID9rrg81wJRCVTVt6tgC.JPG
https://dyncz33htw1ec.cloudfront.net/posts-thumbnails/y6q60l9hQRTdJ26uELs0.jpg
https://dyncz33htw1ec.cloudfront.net/posts/q8G4BdfBixyUF8y3rtwz.jpg_large
https://dyncz33htw1ec.cloudfront.net/posts-thumbnails/dt9uJdUDlLRIEhZ6qm7Z.jpeg
https://dyncz33htw1ec.cloudfront.net/posts-thumbnails/AEyvDuSob6nAE9TNfPcP.jpeg
https://dyncz33htw1ec.cloudfront.net/posts-thumbnails/nE1npJZ7Gf1YBTuucDne.jpeg
https://dyncz33htw1ec.cloudfront.net/posts-thumbnails/8ziwcSAgjDfBLFrYHPe6.jpg_large
https://dyncz33htw1ec.cloudfront.net/posts-thumbnails/1536426649.jpg
https://dyncz33htw1ec.cloudfront.net/posts-thumbnails/b46qrZIsQGgUGeq2gWjh.jpg
https://dyncz33htw1ec.cloudfront.net/posts-thumbnails/kSe1iFt8tIOr6cI6bvQm.jpg
https://dyncz33htw1ec.cloudfront.net/posts-thumbnails/2ayiq286PgFRxoGtPE9Z.jpg
https://dyncz33htw1ec.cloudfront.net/posts-thumbnails/mGi7S57whUhULaDkjJgV.jpg
https://dyncz33htw1ec.cloudfront.net/posts-thumbnails/XFwpSwwGW3QzQzQE9003.JPG
https://dyncz33htw1ec.cloudfront.net/posts-thumbnails/QkwTV9bwnZaPhyySonre.jpg
https://dyncz33htw1ec.cloudfront.net/posts-thumbnails/KtLgOChUg9HR5AcRH7ZN.JPG
https://dyncz33htw1ec.cloudfront.net/posts-thumbnails/Wse7rkighobGJLOc0dxW.JPG
https://dyncz33htw1ec.cloudfront.net/posts-thumbnails/BpnlLAbtY0G3PtYx1eSp.JPG
https://dyncz33htw1ec.cloudfront.net/posts-thumbnails/1541946309.jpg
https://dyncz33htw1ec.cloudfront.net/posts-thumbnails/4qFDLAdKOcZgrTEH1jYz.jpg
https://dyncz33htw1ec.cloudfront.net/posts-thumbnails/l3PY50ORa3vZlYTieg1d.jpg
https://dyncz33htw1ec.cloudfront.net/posts-thumbnails/dgEYDRijJWXPbpOE7gOW.JPG
https://dyncz33htw1ec.cloudfront.net/posts-thumbnails/Tej3oq96RCthSPuzOC1L.webp
https://raajje.mv/images/logo_menu.png
and 36 more.

Alternative text allows you to add a description to an image. Since search engine crawlers cannot see images, they rely on alternative text attributes to determine relevance to a search query. Alternative text also helps makes an image more likely to appear in a Google image search and is used by screen readers to provide context for visually impaired users.

It looks like you're missing alternative text for 41 images on raajje.mv. Check the images on your website to make sure accurate and relevant alternative text is specified for each image on the page.

Try to keep your alternative text to a simple, one-sentence description of what's in the image.

Set a name for all your images

Language

Declared: Divehi

Detected: Divehi

Great, your declared language matches the language detected on the page.

Make sure your declared language is the same as the language detected by Google.

Tips for multilingual websites:

Declare the language used

Web Feeds

We didn't find any web feed URLs on this web page.

A Web feed essentially enables visitors to receive information from your site without having to manually visit your website themselves. This allows you to consistently engage with your users, even when they are elsewhere.

Web Feeds can be used across a network of websites for product alerts, news, blog updates and more. Users can choose to subscribe to your content and receive notifications. Most multimedia content available on the web can be easily and efficiently distributed to your users using feeds.

The content would be delivered to the user in either RSS, ATOM, or JSON format. The aggregation of a web feed is the act of making a collection of web feeds available on one page.

Adding a web feed depends on the CMS you're using. Check with your CMS for specific instructions. You can also check this tutorial on creating RSS feeds for your website. Once it's added, start advertising it on your pages.

Indexing

URL Resolve

Great, a redirect is in place to redirect traffic from your non-preferred domain.

All versions of your page point to the same URL.

Search engines see www.raajje.mv and raajje.mv as different websites. This means they could see a large amount of duplicate content, which they don't like.

Fortunately your website redirects www.raajje.mv and raajje.mv to the same site.

Redirect non-www to www

Robots.txt

A robots.txt file allows you to restrict the access of search engine crawlers to prevent them from accessing specific pages or directories. They also point the web crawler to your page’s XML sitemap file.

Your site currently has a robots.txt file. You can use Google Search Console's Robots.txt Tester to submit and test your robots.txt file and to make sure Googlebot isn't crawling any restricted files.

See the pages you've disallowed with your robots.txt file with Site Crawl.

Add a robots.txt file

XML Sitemap

No sitemap found in your robots.txt.

We checked the robots.txt file for raajje.mv but couldn't find an XML sitemap. Specifying the location of your XML sitemaps in your robots.txt file ensures that search engines and other crawlers find and access it easily each time they access your website.

Learn more about adding your XML sitemap to your robots.txt file.

If you haven't created a sitemap yet, we recommend you generate one for your site and submit it through both Google Search Console and Bing Webmaster Tools. Usually, your XML sitemap would be found at raajje.mv/sitemap.xml

Make sure to only include the pages you want search engines to crawl, so leave out any that have been blocked in a robots.txt file. Avoid using any URLs that cause redirects or error codes and be consistent in using your preferred URLs (with or without www.), correct protocols (http vs. https) and trailing slashes.
Add and Optimize your XML sitemap

URL Parameters

Good, the URLs look clean.

URL parameters are used to track user behaviors on site (session IDs), traffic sources (referrer IDs) or to give users control over the content on the page (sorting and filtering). The issue with URL parameters is that Google sees each unique parameter value as a new URL hosting the same thing - meaning you could have a duplicate content problem. Sometimes, it’s able to recognize these URLs and group them together. It then algorithmically decides which URL is the best representation of the group and uses it to consolidate ranking signals and display in search results. You can help Google recognize the best URL by using the rel="canonical" tag.

Use the URL Parameters Tool in Google Search Console to tell Google how your URL parameters affect page content and how to to crawl URLs with parameters. Use this tool very carefully - you can easily prevent Google from crawling pages you want indexed through overly restrictive crawling settings, especially if you have URLs with multiple parameters.

Check the On-Page section of Site Crawl to identify any duplicate content issues.
Rewrite your URLs and clean them up.

Hreflang Tags

No hreflang tags were found on this page

The hreflang tag is an HTML tag that tells search engines which languages and (optionally) countries a page's content is relevant for. Hreflang tags also tell search engines where to find the relevant content in alternate languages.

If your website targets users all around the world, using hreflang tags will help make sure the right content is being served to the right users.

The value of the hreflang attribute identifies the language (in ISO 639-1 format) and optionally a region in ISO 3166-1 Alpha 2 format of an alternate URL.

Use WooRank's Site Crawl to perform a thorough check on hreflang validity across a website.

Underscores in the URLs

Great, you are not using ‪underscores (these_are_underscores) in your URLs.

Great, you aren't using ‪underscores (these_are_underscores) in your URLs.

Google sees hyphens as word separators while underscores aren't recognized. So the search engine sees www.example.com/green_dress as www.example.com/greendress. The bots will have a hard time determining this URL's relevance to a keyword.

Mobile

Mobile Friendliness

Good    Good

This web page is super optimized for Mobile Visitors

Mobile friendly pages make it easy for users to complete objectives and common tasks and use a design or template that is consistent across all devices (uses responsive web design).

Your site is well configured for mobile users.

Mobile Rendering

raajje.mv on an iPhone
raajje.mv on an iPad

This is how your website appears when displayed on different mobile devices.

With more than half of all Google search queries originating on a mobile device, it is important to make sure your mobile site is optimized for these users.

Tap Targets

In the table below, find the tap targets that are too small, their size in pixels and the overlapping target that is too close to be easily clicked.

Tap Target Size Overlapping Target
<a href="/"> ރާއްޖެ އެމްވީ </a> 61x24 <a href="https://raajje.mv/readers-opinion" style="display: inline-block;"> ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު </
<a href="https://raajje.mv/writers"> ލިޔުން ތެރިން </a> 66x24 <a href="https://raajje.mv/readers-opinion" style="display: inline-block;"> ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު </
<a href="https://raajje.mv/policy"> އެޑިޓޯރިއަލް ޕޮލިސީ </a> 81x24 <a href="https://raajje.mv/submit-news"> ޚަބަރެއް ފޮނުއްވުމަށް </a>
Your page’s links and buttons are too small and/or too close to be easily clicked on a mobile device. The average fingertip area is 48 pixels in width and height. Tap targets should also be spaced enough so that a user's finger pressing on one link or button does not inadvertently touch another one. The minimum required space between tap targets is 8 pixels on all sides.

Use Google's Lighthouse tool to get a detailed look at all of your too tap targets that are too small and too close together.

Plugins

Perfect, no plugin content detected.

Great, your website does not embed any special types of web content, such as Flash, Silverlight or Java, so your content can be accessed on all devices.

Font Size Legibility

Perfect, this web page’s text is legible on mobile devices.

At least 60% of your page’s font size is 12 pixels or greater.

Mobile Viewport

Great, a configured viewport is present.

The content fits within the specified viewport size.

Great, the viewport is well configured.

Keep in mind that since the width (in CSS pixels) of the viewport may vary, your page content should not solely rely on a particular viewport width to render well. Consider these additional tips:
 • Avoid setting large absolute CSS widths for page elements.
 • If necessary, CSS media queries can be used to apply different styling depending on screen size.
 • Ideally, serve responsively-sized images.

Mobile Frameworks

No mobile frameworks have been detected.

Mobile or responsive frameworks are an important part of website optimization as they assist developers in creating applications which are applicable to multiple devices.

AMP

We didn't find AMP on your page.

AMP is an open-source library that provides a straightforward way to create web pages that are compelling, smooth, and load near instantaneously for users.

Check your AMP markup with the AMP validator.

Structured Data

Schema.org

We didn't detect any schema.org items on your webpage

Get started using Schema.org vocabulary and marking up your webpage.

Schema.org is a set of vocabularies used to add meaning to the information on a webpage in a way that is readable by machines (Google). Schema.org vocabularies include attributes for entities, relationships between entities and actions.

Learn more in Google's intro to structured data. Structuring data on your pages can help increase website traffic and improve audience engagement. Schema.org vocabulary can be added to a page using many different formats, including RDFa, Microdata and JSON-LD.

Open Graph Protocol

Missing 'og:type'

RAAJJE.MV

Raajje.mv Connecting dots

View the most latest, reliable and breaking news today for maldives at raajje.mv

Tag
og:image http://raajje.mv/images/og/index-og.png
og:url http://raajje.mv
og:title Raajje.mv Connecting dots
og:description View the most latest, reliable and breaking news today for maldives at raajje.mv
We detected open graph tags on your webpage, but there are some errors that should be fixed.

Facebook developed the Open Graph protocol to enable the integration of any web page with its social media platform. Other social media platforms have also adopted the protocol, allowing you to control how your web pages are presented when shared across social media.

Check out Facebook's Guide to Sharing for Webmasters to learn how to add Open Graph tags.

Use the Sharing Debugger to check what information appears when shared on Facebook and the Twitter Cards Validator to do the same for Twitter.

Twitter Card

Tag
twitter:image http://raajje.mv/images/og/index-og.png
twitter:card summary_large_image
twitter:site http://raajje.mv
twitter:creator raajje.mv
We detected Twitter Card tags on your webpage, but there are some errors that should be fixed.

Twitter Cards are designed to give users a rich media experience whenever a tweet contains links to a site's content. Twitter has various card types that can show content previews, play videos and increase traffic to your website.

Check out Twitter's Guide to learn how to add Twitter Cards.

Use the validator to check what information will appear when something is shared on Twitter.

Microformats

We didn't detect any microformat items on your webpage

Designed for humans first and machines second, microformats use code (HTML/XHTML tags) originally intended for other purposes to add context to the content on a webpage. This helps machines (like Google!) to understand certain information (contact information, geographic coordinates, calendar events, etc.) intended for humans.

Security

Email Privacy

Good, no email address has been found in plain text.

We don’t recommend adding plain text/linked email addresses to your webpages, as malicious bots scrape the web in search of email addresses to spam. Instead, consider using a contact form.

Hide email addresses to avoid being spammed

SSL Secure

Great, your website is SSL secured (HTTPS).

Your website's URLs redirect to HTTPS pages.

Your headers are not properly set up to use HSTS.

The SSL certificate expires in 2 months.

The certificate issuer is CloudFlare, Inc..

Modern websites tend to be SSL secured (HTTPS) as it provides an extra security layer while logging in to your Web Service. In 2014, Google announced that an HTTPS (vs HTTP) website would receive an extra boost in their ranking.

While switching to HTTPS, make sure your site remains optimized and see to it that your website will still run quickly. Follow these best practices for a smooth transition:
 • Use a serious issuer to purchase your SSL certificate
 • Redirect all of your HTTP pages to the HTTPS version of your website
 • Use HTTP Strict Transport Security (HSTS) in your headers
 • Renew your SSL certificate every year, before it expires
 • Make sure that all of your content (CSS, etc.) is linked to HTTPS
 • Update your XML sitemap to ensure the URLs include HTTPS and update the robots.txt file to reference this version
 • Register the HTTPS website in Google & Bing Search Console/Webmaster Tools

Performance

Asset Minification

Perfect, all your assets are minified.

Great! We didn't find unminified assets on your web page.

To learn more on how to minification helps a website, read our guide to minification.

Asset Compression

Perfect, all your assets are compressed.

Great! We didn't find uncompressed assets on your web page.
Compressing assets reduces the amount of time it takes a user's browser to download files from your server. Enabling compression is an important part of reducing the amount of time it takes your website to load.

Asset Cacheability

We found a total of 6 uncached asset(s) listed below.

URL Freshness lifetime
/js/main.js Expiration not specified
/css/main.css Expiration not specified
/images/logo.png Expiration not specified
/images/flag-globe/maldives.jpg Expiration not specified
/images/flag-globe/globe.jpg Expiration not specified
/images/logo_menu.png Expiration not specified
and 3 more.
Fast websites make happy visitors. Caching assets such as images, javascript and CSS files allows a browser to keep these files in local storage so it doesn't have to download them every time it requests a page on your website. This will lower the bandwidth used and improve the page load time.

To learn more on how to enable caching for your assets you can check out our guide to asset caching and SEO or consult Google's PageSpeed Insights guide on browser caching.

Technologies

Server Uptime

Upgrade now and get notified when raajje.mv goes down.
Free Trial

Server IP

104.26.9.115

Your server's IP address has little impact on your SEO. Nevertheless, try to host your website on a server which is geographically close to your visitors. Search engines take the geolocation of a server into account as well as the server speed.

Use DNSstuff for comprehensive reports on your server.

Technologies

Get to know the technologies used for your website. Some codes might slow down your website. Ask your webmaster to take a look at this.

Analytics

Web analytics let you measure visitor activity on your website. You should have at least one analytics tool installed, but It can also be good to install a second in order to cross-check the data.

Popular Analytics Tools Include: Google Analytics, Quantcast™, AdobeAnalytics™, Piwik™, chartbeat™, Clicky™, ClickTale™, etc.

Doctype

HTML5

The Doctype is used to instruct web browsers about the document type being used. For example, what version of HTML the page is written in.

Declaring a doctype helps web browsers to render content correctly.

Encoding

Great, language/character encoding is specified: utf8

Specifying language/character encoding can prevent problems with the rendering of special characters.

Branding

URL

raajje.mv

Length: 6 character(s)

Keep your URLs short and clean and avoid long domain names when possible.

A descriptive URL is better recognized by search engines. A user should be able to look at the address bar and make an accurate guess about the content of the page before reaching it (e.g., http://www.mysite.com/en/products).

Keep in mind that URLs are also an important part of a comprehensive SEO strategy. Use clean URLs to make your site more "crawlable" by Google.

Resource: Search for a good domain name. If no good names are available, consider a second hand domain. To prevent brand theft, you might consider trademarking your domain name.

Favicon

Great, your website has a favicon.

Favicons are the small icons that represent a website, company and/or brand. They can be displayed (among other instances) in browser tabs or bookmarks. Google also displays favicons in a page's search snippet in mobile search results.

You can see how your site's favicon appears in search results in the Google Preview above.

Make sure your favicon is consistent with your brand to help improve visibility.
Add a Favicon

Custom 404 Page

Great, your website has a custom 404 error page.

Your server responded with the HTTP status code: 404

Custom 404 error pages are an opportunity for you to reduce customer frustration and link to other pages on your site.

Customize the 404 error page

Domain

Domain Availability

Domains Status
raajje.com Expires 4 years ago
raajje.net Expires 4 years ago
raajje.org This domain is booked
raajje.info This domain is booked
raajje.biz Available. Register it now!
raajje.eu Available. Register it now!

Register the various extensions of your domain to protect your brand from cybersquatters.

Typo Availability

Domains Status
raaje.mv This domain is booked
raaije.mv This domain is booked
raajjs.mv This domain is booked
raajjje.mv This domain is booked
raqjje.mv This domain is booked
raahje.mv This domain is booked
raajue.mv This domain is booked
and 1 more.

Register the various typos of your domain to protect your brand from cybersquatters.

Off-Page

Traffic

Mobile visits

Upgrade to see the number of monthly visits from mobile users.
Free Trial

Google Analytics

Sessions

Upgrade to sync your Google Analytics account and find significant metrics like:
 • Traffic Source
 • Source Domains
 • Pageviews and more!
Free Trial

Local

Local Directories

Upgrade to see the latest reviews of raajje.mv in local directories
Free Trial

Social Profiles

Facebook Page

We couldn't find a Facebook page for raajje.mv defined in your structured data.

Facebook is a vital channel for any business' digital marketing. Almost every Millennial expects you to have a presence on Facebook.

Use Facebook Insights to measure and track your audience's engagement with your posts to get the most out of your social media efforts. Link your Facebook profile with raajje.mv and add a CTA to really maximize your social media marketing efforts.

LinkedIn Account

We couldn't find a LinkedIn Account for raajje.mv defined in your structured data.

With 562 million users, LinkedIn is all about building networks and connections. It’s not only about who you know, but about who your connections know.
That’s the real power of LinkedIn for business: the ability to tap into existing connections and grow your brand through word-of-mouth.

Having a LinkedIn Company Page helps people learn about your business and your brand.

Facebook

Facebook Views

Upgrade to connect your Facebook Page and get in-depth insights about:
 • Views
 • Activity
 • Demographics and more!
Free Trial

Keyword Tool

Google Ranking

Upgrade to monitor raajje.mv’s Google ranking for custom keywords
Free Trial