77.1
Screenshot for sxeseis.gr

sxeseis.gr

Passed
0%
To Improve
0%
Errors
0%
Optimize

SEO

Title Tag

Κάντε γνωριμίες στο Sxeseis.gr

Length: 30 character(s)

?

Great, your title tag contains between 10 and 70 characters.

Make sure your title tag is explicit and contains your most important keywords.

Be sure that each page has a unique title tag.

Check the title of your website

Meta Description

Κάντε γνωριμίες μέσα από τα 356.461 μέλη του Sxeseis.gr. Το καλύτερο ελληνικό site για γνωριμίες. Κάντε δωρεάν εγγραφή και γνωριμίες σήμερα

Length: 139 character(s)

?

Great, your meta description contains between 70 and 160 characters (spaces included).

Meta descriptions allow you to influence how your web pages are described and displayed in search results.

Ensure that all of your web pages have a unique meta description that is explicit and contains your most important keywords (these appear in bold when they match part or all of the user’s search query).

A good meta description acts as an organic advertisement, so use enticing messaging with a clear call to action to maximize click-through rate.

Check your Google™ Webmaster Tools account (Click 'Search Appearance', then 'HTML Improvements') to identify any issues with your meta descriptions, for example, they are too short/long, or duplicated across more than one page.

Improve the Meta Description

Google Preview

Κάντε γνωριμίες στο Sxeseis.gr

www.sxeseis.gr/

Κάντε γνωριμίες μέσα από τα 356.461 μέ...

?
This is an example of what your Title Tag and Meta Description will look like in Google™ search results.

While Title Tags & Meta Descriptions are used to build the search result listings, the search engines may create their own if they are missing, not well written, or not relevant to the content on the page.

Title Tags and Meta Descriptions are cut short if they are too long, so it's important to stay within the suggested character limits.

Headings

<H1> <H2> <H3> <H4> <H5>
1 7 3 1
<H1> ÊÜíôå ãíùñéìßåò óôï Sxeseis.gr
<H2> Ï åõêïëüôåñïò ôñüðïò íá êÜíåôå ãíùñéìßåò óÞìåñá!
<H2> Ç ìïíáäéêÞ éóôïóåëßäá ãíùñéìéþí ðïõ ìðïñåß íá óáò ðñïóöÝñåé ôüóåò äõíáôüôçôåò êáé åõêáéñßåò ãíùñéìßáò ìå ôïí Üíèñùðï ðïõ óáò ôáéñéÜæåé.
<H2> Áíèñþðéíåò ãíùñéìßåò
<H2> Óå ðïéïýò áðåõèýíåôáé
<H2> Ðùò ãßíïíôáé ïé ãíùñéìßåò
<H2> Sites ãíùñéìéþí. Óå ôé äéáöÝñåé ôï Sxeseis.gr
<H2> ÎåêéíÞóôå óÞìåñá ôéò ãíùñéìßåò óôï Sxeseis.gr
<H3> Óõìðëçñþóôå ôï ðñïößë óáò
<H3> Áíáêáëýøôå ôá ìÝëç ðïõ óáò ôáéñéÜæïõí
<H3> ÊÜíôå ãíùñéìßåò & ößëïõò
<H5> Ó÷åôéêÜ ìå ôï Sxeseis.gr
?

Great, your website is structured using HTML headings (<H1> to <H6>).

Use your keywords in the headings and make sure the first level (<H1>) includes your most important keywords. Never duplicate your title tag content in your header tag.

While it is important to ensure every page has an <H1> tag, never include more than one per page. Instead, use multiple <H2> - <H6> tags.

Add the important keywords in <H> headings

Keywords Cloud

 • êáé 25
 • óáò 23
 • ðïõ 17
 • sxeseis 17
 • ãíùñéìßåò 13
 • ìýëç 11
 • ãíùñéìéþí 9
 • ôïõ 9
 • ôéò 7
 • óôï 7
?

This Keyword Cloud provides an insight into the frequency of keyword usage within the page.

It's important to carry out keyword research to get an understanding of the keywords that your audience is using. There are a number of keyword research tools available online to help you choose which keywords to target.

Keyword Consistency

Keywords Freq Title Desc <H>
êáé 25
óáò 23
ðïõ 17
sxeseis 17
ãíùñéìßåò 13
Keywords (2 words) Freq Title Desc <H>
ãíùñéìéþí ðïõ 4
ðïõ óáò 4
ìÝóá áðü 3
ÊÜíôå ãíùñéìßåò 3
åêáôïíôÜäåò ÷éëéÜäåò 3
Keywords (3 words) Freq Title Desc <H>
åêáôïíôÜäåò ÷éëéÜäåò ìÝëç 3
ãíùñéìßåò óôï sxeseis 3
ôáéñéÜæåôå êÜèå ìÝëïò 2
ìÝëïò êáé ðïéïõò 2
ðüóï ôáéñéÜæåôå êÜèå 2
?

This table highlights the importance of being consistent with your use of keywords. To improve the chance of ranking well in search results for a specific keyword, make sure you include it in some or all of the following: page URL, page content, title tag, meta description, header tags, image alt attributes, internal link anchor text and backlink anchor text.

Be more consistent with your keywords

Alt Attribute

We found 19 images on this web page.

4 ALT attributes are empty or missing.

 • http://www.sxeseis.gr/themes/v6/imgs/home/profileCompletion.png
 • http://www.sxeseis.gr/themes/v6/imgs/home/gnorimies.png
 • http://www.sxeseis.gr/themes/v6/imgs/home/friends.png
 • http://www.sxeseis.gr/themes/v6/imgs/powered_by_adir.png
?

Good, most or all of your images have alternative text (the alt attribute).

‬‬Alternative text is used to describe images to give the search engine crawlers (and the visually impaired) more information to help them understand images, which can help them to appear in Google™ Images search results.

Set a name for all your images

Text/HTML Ratio

9.3%

?

This page's ratio of text to HTML code is below 15 percent. This means that your website probably needs more text content.

A ratio between 25 and 70 percent is ideal. When it goes beyond that, the page might run the risk of being considered as spam.

As long as the ‪‬‬content is relevant and gives essential information, it is a plus to have more of it.

Write additional content with more keywords

WWW Resolve

Great, a redirect is in place to redirect traffic from your non-preferred domain.

?

Great, your website directs www.sxeseis.gr and sxeseis.gr to the same URL.

Redirecting requests from a non-preferred domain is important because search engines consider URLs with and without "www" as two different websites.

Redirect non-www to www

IP Canonicalization

Yes

?

Good, your website's IP address is forwarding to your website's domain name.

To check this for your website, enter your IP address in the browser and see if your site loads with the IP address. Ideally, the IP should redirect to your website's URL or to a page from your website hosting provider.

If it does not redirect, you should do an htaccess 301 redirect to make sure the IP does not get indexed.

Robots.txt

?

Great, your website has a robots.txt file.

A robots.txt file allows you to restrict the access of search engine robots that crawl the web and it can prevent these robots from accessing specific directories and pages. It also specifies where the XML sitemap file is located.

You can check for errors in your robots.txt file using Google Search Console (Formerly Webmaster Tools) by selecting 'Robots.txt Tester' under 'Crawl'. This also allows you to test individual pages to make sure that Googlebot has the appropriate access.

Add a robots.txt file

XML Sitemap

Missing

?

Your website does not have an XML sitemap - this can be problematic.

A sitemap lists URLs that are available for crawling and can include additional information like your site's latest updates, frequency of changes and importance of the URLs. This allows search engines to crawl the site more intelligently.

We recommend that you generate an XML sitemap for your website and submit it to both Google™ Webmaster Tools and Bing Webmaster Tools. It is also good practice to specify your sitemap's location in your robots.txt file.

It's important to only include pages that you want the search engines to crawl, so avoid any that have been blocked via your robots.txt file. Check the URLs to ensure that none of them cause redirects or return error codes. This includes being consistent with your URLs, for example, including your preferred URLs (with or without www.), including the correct protocol (http or https) and making sure URLs all end with or without a trailing slash.

Add and Optimize your XML sitemap

URL Rewrite

Perfect, your URLs look clean.

?

Great! You have clean (user-friendly) URLs which do not contain query strings.

Clean URLs are not only SEO-friendly but are also important for usability.

Rewrite your URLs and clean them up.

Underscores in the URLs

We found underscores in this URL and/or in your in-page URLs.

 • http://www.sxeseis.gr/search_members.php
 • http://www.sxeseis.gr/ks_viewthread.php?tid=64
 • http://www.sxeseis.gr/ks_viewthread.php?tid=2918
 • http://www.sxeseis.gr/ks_viewthread.php?tid=5172
?
We have detected underscores (these_are_underscores) in this URL and/or in your in-page URLs. You should instead use hyphens (these-are-hyphens) to optimize your SEO.

While Google™ treats hyphens as word separators, it does not for underscores.

Blocking Factors

Flash: No

Frames: No

?
Flash should only be used for specific enhancements. Although Flash content often looks nicer, it cannot be properly indexed by search engines. Avoid full Flash websites to maximize SEO. This advice also applies to AJAX.

Frames can cause problems on your web page because search engines will not crawl or index the content within them. Avoid frames whenever possible and use a NoFrames tag if you must use them.

Blog

We have not found a Blog on this website.

?

Your website does not have a blog.

In this tough and competitive internet marketing world, content marketing rules. While publishing your content on other sites might be a good strategy, publishing it on your own site garners more benefits.

Starting a blog is a great way to engage with your audience and increase your online visibility by attracting qualified traffic from new sources.

Use our tips to optimize your blog and improve performance.

If you don't feel that a blog is right for your business, consider other ways to build useful evergreen content, such as online guides and whitepapers.

Consider starting a blog

Mobile

Mobile visits

Upgrade to see the number of monthly visits from mobile users.
Start Your Free Trial

Mobile Rendering

Your website on an iPhone
Your website on an iPad
?

The number of people using the Mobile Web is huge; over 75 percent of consumers have access to smartphones. ‪‬Your website should look nice on the most popular mobile devices.

Tip: Use an analytics tool to track mobile usage of your website.

Usability

URL

http://sxeseis.gr

Length: 7 character(s)

?

Keep your URLs short and avoid long domain names when possible.

A descriptive URL is better recognized by search engines. A user should be able to look at the address bar and make an accurate guess about the content of the page before reaching it (e.g., http://www.mysite.com/en/products).

Keep in mind that URLs are also an important part of a comprehensive SEO strategy. Use clean URLs to make your site more "crawlable" by Google™.

Resource: Search for a good domain name. If no good names are available, consider a second hand domain. To prevent brand theft, you might consider trademarking your domain name.

Favicon

Great, your website has a favicon.

?

Great, your website has a favicon. Make sure this favicon is consistent with your brand.

Resource: Check out this amazing idea for improving the user experience with a special favicon.

Add a Favicon

Custom 404 Page

Great, your website has a custom 404 error page.

?

Take advantage of the opportunity to provide a beautiful 404 Error Page for your visitors.

Customize the 404 error page

Conversion Forms

Great, we found a Conversion Form on this page.

?

There are different types of conversions, such as: getting the email address of your visitors, requesting your visitors to fill in a form or closing an online sale. ‪‬‬Converting visitors into prospects/clients is probably the most important target for your website. So, it is important that you optimize your website to boost conversions.

Add a conversion form

Above the Fold Content

Place the most important content above the fold line.

Fold line

?
When designing your homepage, make sure that your most important content is placed above the fold (the top section, which is visible without scrolling).

Google's 'Page layout algorithm' was built around feedback from users after many complained that they were having difficulty finding the content that was relevant to their search queries when arriving on webpages.

This means that Google pays attention to your 'above the fold' content, so try to add useful content and avoid including too many ads.

Tip: Check Google Analytics to find out what the most common screen resolutions are among your site visitors.

Page Size

19.5 KB (World Wide Web average is 320 Kb)

?

Two of the main reasons for an increase in page size are images and JavaScript files.

Page size affects the speed of your website; try to keep your page size below 300 Kb.

Tip: Use images with a small size and optimize their download with gzip.

Load Time

0.15 second(s) (129.26 kB/s)

?

Your website is fast. Well done.

Site speed is an important factor for ranking high in Google™ search results and enriching the user experience.

Resources: Check out Google™'s developer tutorials for tips on how to to make your website run faster.

Monitor your server and receive SMS alerts when your website is down with a web monitoring service.

Speed-up your website

Language

Declared: Missing

Detected: Dutch

?

You have not specified the language. Use the META Language Attribute to declare the intended language of your website.

Tips for multilingual websites:

 • Define the language of the content in each page's HTML code.
 • Specify the language code in the URL as well (e.g., "mywebsite.com/fr/mycontent.html").

Declare the language used

Printability

We could not find a Print-Friendly CSS

?

This is a special CSS style sheet which ensures that unnecessary interface designs and images are left out when printing pages from your site, saving the user a lot of ink.

It is just another way to provide a rich user-experience.

Structured Data Markup

No Structured Data Markup has been detected

?
Structured Data Markup is used to generate Rich Snippets in search engine results. It is a way for website owners to send structured data to search engine robots; helping them to understand your content and create well-presented search results.

Google™ supports a number of rich snippets for content types, including: Reviews, People, Products, Businesses and Organizations, Recipes, Events , Videos, and Music. If your website covers one of these topics, then we suggest that you annotate it with Schema.org using microdata.

Domain Availability

Domains (TLD) Status
sxeseis.com Expires in 2 months
sxeseis.net Available. Book it now!
sxeseis.org This domain is booked
sxeseis.info Available. Book it now!
sxeseis.biz Available. Book it now!
sxeseis.eu This domain is booked
?

Register the various extensions of your domain to protect your brand from cybersquatters.

Typo Availability

Domains (TLD) Status
axeseis.gr This domain is booked
szeseis.gr This domain is booked
sxwseis.gr This domain is booked
sxeaeis.gr This domain is booked
zxeseis.gr This domain is booked
sxeeis.gr This domain is booked
sxeesis.gr This domain is booked
?

Register the various typos of your domain to protect your brand from cybersquatters.

Email Privacy

Good, no email address has been found in plain text.

?

Malicious bots scrape the web in search of email addresses and plain text email addresses are more likely to be spammed.

Hide email addresses to avoid being spammed

Trust Indicators

Trust

86%    86%

Vendor reliability

86%    86%

Privacy

86%    86%

Child safety

59%    59%
?

This ‪‬‬data is provided by WOT™.

Safe Browsing

Great, your website is safe.

?

No evidence of phishing and/or malware has been detected.

Are you a spammer?

Technologies

Server Uptime

Upgrade now and get notified when sxeseis.gr goes down.
Start Your Free Trial

Server IP

209.51.158.229

Server location: Atlanta

?

Your server's IP address has little impact on your SEO. Nevertheless, try to host your website on a server which is geographically close to your visitors. Search engines take the geolocation of a server into account as well as the server speed.

Use DNSstuff for comprehensive reports on your server.

Technologies

?

Get to know the technologies used for your website. Some codes might slow down your website. Ask your webmaster to take a look at this.

Speed Tips

Warning: your website’s speed could be slightly improved.

Perfect, your server is using a caching method to speed up page display. 

Perfect, your website doesn't use nested tables.

Too bad, your website is using inline styles.

Perfect, your website has few CSS files.

Perfect, your website has few JavaScript files.

Too bad, your website does not take advantage of gzip.

?

Website speed has a huge impact on performance, affecting user experience, conversion rates and even rankings. ‪‬‬By reducing page load-times, users are less likely to get distracted and the search engines are more likely to reward you by ranking your pages higher in the SERPs.

Conversion rates are far higher for websites that load faster than their slower competitors.

See Google's PageSpeed Insights Rules for more information on how to improve each of the elements in this section.

Analytics

We didn't detect an analytics tool installed on this website.

?

Web analytics let you measure visitor activity on your website. You should have at least one analytics tool installed, but It can also be good to install a second in order to cross-check the data.

Popular Analytics Tools Include: Google™ Analytics, Quantcast™, AdobeAnalytics™, Piwik™, chartbeat™, Clicky™, ClickTale™, etc.

W3C Validity

Invalid: 30 Errors, 17 Warning(s)

?

Use valid markup that contains no errors. Syntax errors can make your page difficult for search engines to index.

To find the detected errors, run the W3C validation service, or check Validator.nu to make sure you don't miss an error.

W3C is a consortium that sets web standards.

Fix the errors in the code syntax

Doctype

XHTML 1.0 Transitional

?

The Doctype is used to instruct web browsers about the document type being used. For example, what version of HTML the page is written in.

Declaring a doctype helps web browsers to render content correctly.

Encoding

Great, language/character encoding is specified: ISO-8859-7

?

Specifying language/character encoding can prevent problems with the rendering of special characters.

Directory Browsing

No

?

Great! Your server prevents visitors from browsing your directory by accessing it directly, this is excellent from a security standpoint.

Server Signature

No

?

Good, your server signature is off. This is excellent from a security standpoint.

Promote

Social

Facebook Views

Upgrade to connect your Facebook Page and get in-depth insights about:
 • Views
 • Activity
 • Demographics and more!
Start Your Free Trial

Facebook Page

Cover picture of the Sxeseis.gr Facebook Page

Likes911

Talking About16

URL
Name
Sxeseis.gr
About
Η επίσημη σελίδα του Sxeseis.gr, του μεγαλύτερου Social Dating site στην Ελλάδα! www.sxeseis.gr
Meta Description
Ένα μοναδικό site που με απλό, εύχρηστο τρόπο συνδυάζει αποτελεσματικά όλες τις δυνατότητες των σελίδων γνωριμιών, των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης, των Forums και των Chat rooms.
?
The data relating to the Facebook Page is publicly available.

Twitter™ Account

Not found

?

Twitter is a fast-growing social network.

If possible, register a Twitter account in your brand's name now to prevent brandjacking.

Here are a few tips to help create a Twitter promotion plan. Plus, learn from today's top Twitter-using brands.

Book your brand on Twitter

Google+ Page

[YAML: gp_cover_alt] sxeseis.gr

Total page +1s132

Total circles you're in73

URL
Name
sxeseis.gr
Tagline
O ευκολότερος τρόπος να κάνετε γνωριμίες σήμερα
Introduction
To Επίσημο Google+ account του Sxeseis.gr, του μεγαλύτερου social networiking και dating site στην Ελλάδα
?
This page is your business listing in Google+. Being active in this social network is important for claiming your brand, influencing your search engine rankings and interacting with your network. You might also consider managing your profile with Google My Business (formerly Google Places).

Local

Local Directories

Upgrade to see the latest reviews of sxeseis.gr in local directories
Start Your Free Trial
Measure

SERP

Google™ Ranking

Upgrade to monitor sxeseis.gr’s Google ranking for custom keywords
Start Your Free Trial

Visitors

Traffic Estimations

High    High
?

We use multiple tools to estimate web traffic, including Google™ Trends and Alexa™.

Nevertheless, your analytics will provide the most accurate traffic data.

Sessions

Upgrade to sync your Google Analytics account and find significant metrics like:
 • Traffic Source
 • Source Domains
 • Pageviews and more!
Start Your Free Trial

Traffic Rank

221,439th most visited website in the World

1,989th most visited website in  Greece

?

A low rank means that your website gets a lot of visitors.

Your Alexa Rank is a good estimate of the worldwide traffic to your website, although it is not 100 percent accurate.

Reviewing the most visited websites by country can give you valuable insights.

Quantcast provides similar services.

Adwords Traffic

0%    0%
?

This is an estimation of the traffic that is being bought through AdWords™ vs. unpaid Organic Traffic.

This data is provided by SEMRush™.

Visitors Localization

Popular Countries ccTLD Status
Equatorial Guinea sxeseis.gq This domain is booked
?

‬We recommend that you book the domain names for the countries where your ‪‬website is popular. This will prevent potential competitors from registering these domains and taking advantage of your reputation in such countries.