arrow-upArrow pointing up LinksPair of connected chains Bullet - DangerWarning arrow like circle Bullet - InfoInformation arrow like circle Bullet - PlainArrow like circle Bullet - SuccessGreen arrow like circle Bullet - WarningExclamation point in a arrow like circle CheckedCheckbox checked chevron-downArrow pointing down Chevron RightArrow pointing right Star 1Created with Sketch. Email iconEmail icon email-reverseEmail icon in a cicle FolderFolder icon GearCog icon. Hash TagNumber sign ImpactTarget circle icon. LinksPair of connected chains LocalArrow like icon, pointing down for a position to a map LocalArrow like icon, pointing down for a position to a map menuMobile nav icon MobileSimplified smartphone Hash TagNumber sign SearchLooking glass SearchLooking glass sign-flag 2Created with Sketch. sign-settings 2Created with Sketch. sign-star 2Created with Sketch. sign-stop 2Created with Sketch. sign-success 2Created with Sketch. Socialhand with pointing finger TechnologiesChevrons ahead like html code GroupCreated with Sketch. TimeClock icon Usabilityhand with pointing finger VisitorUser generic icon
Add competitors
74.7
Screenshot for sxeseis.gr

sxeseis.gr

2015-01-16 07:30:17
Passed
0%
To Improve
0%
Errors
0%
Optimize

SEO

Title

Medium impact Easy to solve

Κάντε γνωριμίες στο Sxeseis.gr

Length: 30 character(s)

?

Great, your title contains between 10 and 70 characters.

Make sure your title is explicit and contains your most important keywords.

Be sure that each page has a unique title.

Check the title of your website

Description

Medium impact Easy to solve

Κάντε γνωριμίες μέσα από τα 356.461 μέλη του Sxeseis.gr. Το καλύτερο ελληνικό site για γνωριμίες. Κάντε δωρεάν εγγραφή και γνωριμίες σήμερα

Length: 139 character(s)

?

Great, your meta description contains between 70 and 160 characters (spaces included).

Meta descriptions allow you to influence how your web pages are described and displayed in search results.

Ensure that your meta description is explicit and contains your most important keywords.

Check your Google™ Webmaster Tools for any warning messages on duplicate meta descriptions.

Improve the Meta Description

Google Preview

Medium impact Easy to solve

Κάντε γνωριμίες στο Sxeseis.gr

www.sxeseis.gr/

Κάντε γνωριμίες μέσα από τα 356.461 μέ...

?
This is an example of what your title and description will look like in Google™ search results.

Headings

Low impact Easy to solve
<H1> <H2> <H3> <H4> <H5>
1 7 3 0 1
<H1> ÊÜíôå ãíùñéìßåò óôï Sxeseis.gr
<H2> Ï åõêïëüôåñïò ôñüðïò íá êÜíåôå ãíùñéìßåò óÞìåñá!
<H2> Ç ìïíáäéêÞ éóôïóåëßäá ãíùñéìéþí ðïõ ìðïñåß íá óáò ðñïóöÝñåé ôüóåò äõíáôüôçôåò êáé åõêáéñßåò ãíùñéìßáò ìå ôïí Üíèñùðï ðïõ óáò ôáéñéÜæåé.
<H2> Áíèñþðéíåò ãíùñéìßåò
<H2> Óå ðïéïýò áðåõèýíåôáé
<H2> Ðùò ãßíïíôáé ïé ãíùñéìßåò
<H2> Sites ãíùñéìéþí. Óå ôé äéáöÝñåé ôï Sxeseis.gr
<H2> ÎåêéíÞóôå óÞìåñá ôéò ãíùñéìßåò óôï Sxeseis.gr
<H3> Óõìðëçñþóôå ôï ðñïößë óáò
<H3> Áíáêáëýøôå ôá ìÝëç ðïõ óáò ôáéñéÜæïõí
<H3> ÊÜíôå ãíùñéìßåò & ößëïõò
<H5> Ó÷åôéêÜ ìå ôï Sxeseis.gr
?

Great, your website is structured using HTML headings (<H1> to <H6>).

Use your keywords in the headings and make sure the first level (<H1>) includes your most important keywords. Never duplicate your title tag content in your header tag.

For more ‪‬effective SEO, use only one <H1> tag per page.

Add the important keywords in <H> headings

Keywords Cloud

 • êáé 25
 • óáò 23
 • ðïõ 17
 • sxeseis 17
 • ãíùñéìßåò 13
 • ìýëç 11
 • ãíùñéìéþí 9
 • ôïõ 9
 • ôéò 7
 • óôï 7
?

This Keyword Cloud provides an idea of your most frequently recurring keywords. They are likely to be the keywords with the greatest probability of ranking high in the search engines.

Keywords Consistency

Medium impact Easy to solve
Keywords Freq Title Desc <H>
Average êáé 25 NOK OK OK
Average óáò 23 NOK NOK OK
Average ðïõ 17 NOK NOK OK
Good sxeseis 17 OK OK OK
Good ãíùñéìßåò 13 OK OK OK
Keywords (2 words) Freq Title Desc <H>
Average ãíùñéìéþí ðïõ 4 NOK NOK OK
Average ðïõ óáò 4 NOK NOK OK
Average ìÝóá áðü 3 NOK OK NOK
Good ÊÜíôå ãíùñéìßåò 3 OK OK OK
Bad åêáôïíôÜäåò ÷éëéÜäåò 3 NOK NOK NOK
Keywords (3 words) Freq Title Desc <H>
Bad åêáôïíôÜäåò ÷éëéÜäåò ìÝëç 3 NOK NOK NOK
Average ãíùñéìßåò óôï sxeseis 3 OK NOK OK
Bad ôáéñéÜæåôå êÜèå ìÝëïò 2 NOK NOK NOK
Bad ìÝëïò êáé ðïéïõò 2 NOK NOK NOK
Bad ðüóï ôáéñéÜæåôå êÜèå 2 NOK NOK NOK
?

This table highlights the importance of being consistent with your use of keywords. To improve the chance of ranking high in search results with a specific keyword, you should use the most important keywords consistently in your content, title, description, H titles, internal links anchor text and backlinks anchor text.

Be more consistent with your keywords

Alt Attribute

Medium impact Easy to solve

We found 19 images on this web page.

4 ALT attributes are empty or missing.

 • http://www.sxeseis.gr/themes/v6/imgs/home/profileCompletion.png
 • http://www.sxeseis.gr/themes/v6/imgs/home/gnorimies.png
 • http://www.sxeseis.gr/themes/v6/imgs/home/friends.png
 • http://www.sxeseis.gr/themes/v6/imgs/powered_by_adir.png
?

Good, most or all of your images have alternative text (the alt attribute).

‬‬Alternative text describes your images so they can appear in Google™ Images search results.

Set a name for all your images

Text/HTML Ratio

Medium impact Hard to solve

9.3%

?

This page's ratio of text to HTML code is below 15 percent, this means that your website probably needs more text content.

A ratio between 25 and 70 percent is ideal. When it goes beyond that, the page might run the risk of being considered spam.

As long as the ‪‬‬content is relevant and gives essential information, it is a plus to have more of it.

Write additional content with more keywords

WWW Resolve

Medium impact Easy to solve

This website with and without www redirects to the same page.

?

Great, your website directs www.sxeseis.gr and sxeseis.gr to the same URL.

Redirecting requests from a non-preferred domain is important because search engines consider URLs with and without "www" as two different websites.

Redirect non-www to www

IP Canonicalization

Low impact Easy to solve

Yes

?

Good, your website's IP address is forwarding to your website's domain name.

To check this for your website, enter your IP address in the browser and see if your site loads with the IP address. Ideally, the IP should redirect to your website's URL or to a page from your website hosting provider.

If it does not redirect, you should do an htaccess 301 redirect to make sure the IP does not get indexed.

Robots.txt

Medium impact Easy to solve
?

Great, your website has a robots.txt file.

A robots.txt file allows you to restrict the access of search engine robots that crawl the web and it can prevent these robots from accessing specific directories and pages. It also specifies where the XML sitemap file is located.

Click here to check your robots.txt file for syntax errors.

Add a robots.txt file

XML Sitemap

Low impact Easy to solve

Missing

?

Your website does not have an XML sitemap - this can be problematic.

A sitemap lists URLs that are available for crawling and can include additional information like your site's latest updates, frequency of changes and importance of the URLs. This allows search engines to crawl the site more intelligently.

We recommend that you generate an XML sitemap for your website and submit it to both Google™ Webmaster Tools and Bing Webmaster Tools. It is also good practice to specify your sitemap's location in your robots.txt file.

Add and Optimize your XML sitemap

URL Rewrite

Low impact Hard to solve

Perfect, your URLs look clean.

?

Great! You have clean (user-friendly) URLs which do not contain query strings.
Clean URLs are not only SEO-friendly but are also important for usability.

Rewrite your URLs and clean them up.

Underscores in the URLs

Low impact Hard to solve

We found underscores in this URL and/or in your in-page URLs.

 • http://www.sxeseis.gr/search_members.php
 • http://www.sxeseis.gr/ks_viewthread.php?tid=64
 • http://www.sxeseis.gr/ks_viewthread.php?tid=2918
 • http://www.sxeseis.gr/ks_viewthread.php?tid=5172
?
We have detected underscores (these_are_underscores) in this URL and/or in your in-page URLs. You should rather use hyphens (these-are-hyphens) to optimize your SEO.

While Google™ treats hyphens as word separators, it does not treat underscores as word separators.

Blocking Factors

Low impact Easy to solve

Flash: No

Frames: No

?
Flash should only be used for specific enhancements. Although Flash content often looks nicer, it cannot be properly indexed by search engines. Avoid full Flash websites to maximize SEO. This advice also applies to AJAX.

Frames can cause problems on your web page because search engines will not crawl or index the content within them. Avoid frames whenever possible and use a NoFrames tag if you must use them.

Blog

Medium impact Hard to solve

We have not found a Blog on this website.

?

Your website does not have a blog.

In this tough and competitive internet marketing world content marketing rules. While publishing your content on other sites might be a good strategy, publishing it on your own site garners more benefits.

Starting a blog is a great way to boost your SEO and attract qualified visitors.

Use these great tips to boost the SEO performance of your blog.

Consider starting a blog

Mobile

Mobile Rendering

Low impact
Your website on an iPhone
Your website on an iPad
?

The number of people using the Mobile Web is huge; over 75 percent of consumers have access to smartphones. ‪‬Your website should look nice on the most popular mobile devices.

Tip: Use an analytics tool to track mobile usage of your website.

Mobile Load Time

Low impact
Very Fast    Very Fast
?

Try to load your website on a mobile device and measure the download time. If your website takes more than five seconds to download on a mobile device, you will lose 74 percent of your audience!

Mobile usage is growing fast, especially in North America, where it will soon outpace desktop browsing usage. Make sure your site loads fast and that it looks nice on all types of mobile devices. Be sure to not use Flash, and keep photos and videos to a minimum.

Here are two useful tips from Google™ for optimizing your mobile site speed.

Mobile Optimization

Low impact Easy to solve

This website is not optimized for Mobile Visitors

Mobile CSS

Mobile Redirection

Additional mobile optimization techniques:

Meta Viewport Tag

Apple Icon

Flash content

?

Make sure that your website is prepared for mobile browsing.
These are the different aspects that can be optimized for mobile users:

Optimize your website for Mobile browsing

Usability

Above the Fold Content

Low impact

Place the most important content above the fold line.

Fold line

?
When designing your homepage, make sure that your most important content is placed above the fold (the top section, which is visible without scrolling).

Tip: Check Google Analytics to find out what the most common screen resolutions are among your site visitors.

Technologies

Server IP

209.51.158.229

Server location: Atlanta

?

Your server's IP address has little impact on your SEO. Nevertheless, try to host your website on a server which is geographically close to your visitors. Search engines take the geolocation of a server into account as well as the server speed.

Use DNSstuff for comprehensive reports on your server.

Technologies

?

Get to know the technologies used for your website. Some codes might slow down your website. Ask your webmaster to take a look at this.

Speed Tips

Medium impact Hard to solve

Watch out: your website’s speed could be slightly improved.

Perfect, your server is using a caching method to speed up page display. 

Perfect, your website doesn't use nested tables.

Too bad, your website is using inline styles.

Perfect, your website has few CSS files.

Perfect, your website has few JavaScript files.

Too bad, your website does not take advantage of gzip.

?

Website speed has a huge effect on SEO. ‪‬‬Speed-up your website so search engines will reward you by sending more visitors.
Also, conversion rates are far higher for websites that load faster than their slower competitors.

Analytics

Low impact Easy to solve

We didn't detect an analytics tool installed on this website.

?

Web analytics let you measure visitor activity on your website. You should have at least one analytics tool installed. It is also good to install one extra tool to have a confirmation of the results.

Analytics Tools: Google™ Analytics, Quantcast™, SiteCatalyst™, Piwik™, chartbeat™, Clicky™, ClickTale™, etc.

W3C Validity

Low impact Hard to solve

Invalid: 30 Errors, 17 Warning(s)

?

Use valid markup that contains no errors. Syntax errors can make your page difficult for search engines to index.

To find the detected errors, run the W3C validation service, or check Validator.nu to make sure you don't miss an error.

W3C is a consortium that sets web standards.

Fix the errors in the code syntax

Doctype

XHTML 1.0 Transitional

?

Declaring a doctype helps web browsers to render content correctly.

Encoding

Low impact Easy to solve

Great, language/character encoding is specified: ISO-8859-7

?

Specifying language/character encoding can prevent problems with the rendering of special characters.

Directory Browsing

Low impact Easy to solve

No

?

Great! Your server prevents visitors from browsing your directory by accessing it directly, this is excellent from a security standpoint.

Server Signature

Low impact Easy to solve

No

?

Good, your server signature is off. This is excellent from a security standpoint.

Promote

Social

Facebook Page

Low impact Easy to solve
Cover picture of the Sxeseis.gr Facebook Page

Likes911

Talking About16

URL
Name
Sxeseis.gr
About
Η επίσημη σελίδα του Sxeseis.gr, του μεγαλύτερου Social Dating site στην Ελλάδα! www.sxeseis.gr
Description
Ένα μοναδικό site που με απλό, εύχρηστο τρόπο συνδυάζει αποτελεσματικά όλες τις δυνατότητες των σελίδων γνωριμιών, των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης, των Forums και των Chat rooms.
?
These data regarding the Facebook Page are publicly available.

Google+ Page

Low impact Easy to solve
[YAML: gp_cover_alt] sxeseis.gr

Total page +1s132

Total circles you're in73

URL
Name
sxeseis.gr
Tagline
O ευκολότερος τρόπος να κάνετε γνωριμίες σήμερα
Introduction
To Επίσημο Google+ account του Sxeseis.gr, του μεγαλύτερου social networiking και dating site στην Ελλάδα
?
This page is your business listing in Google+. Being active in this social network is important for claiming your brand, influencing your search engine rankings and interacting with your network. You might also consider managing your profile with Google My Business (formerly Google Places).

Local

Local Directories

Ελλάδα (Greece)
Claim listing

GREECE

Missing profile on Yelp™

?
This is a list of the local directories where your business has been found. Take care of your listings in local directories; since maps are now an integral part of search results, your G+ Local page may have more visitors than your website!

It is important to make sure that your business details are correct in each directory where you are listed. Find the directories in your country (USA, UK, Spain, France, Canada, Australia, Brazil, and India) and enhance your listings with pictures, video, schedules and as many customer reviews as possible.

Online Reviews

1417470278000

Mucha calor pero muy buena ciudad – Fernando R.

Show more

1416038883000

The Aegean Sea – Roberta Francis-Tourloukis

Show more

1415727411000

A must visit place on earth!!!!!!!!Awesome – Asha Singh

Show more

1411483433000

Εκπτωτικό Κουπόνι για Κρατήσεις Ξενοδοχείων. 5€ για Εκπτωτικό Κουπόνι Αξίας 25€ για Κρατήσεις Ξενοδοχείων σε Όλη την Ελλάδα, από το – Onemap - Ο χάρτης με τις προσφορές

Show more

1410532851000

Все замечательно – Swetlana Yakovenko

Show more

1410409794000

Я влюбилась в Грецию) – Katty_Sbitneva

Show more

1410352790000

The greatest place! – Asik Navolotskaya

Show more

1409936356000

It's very beautiful country with a big tremendous history – Maksym Melnychuk

Show more

1409904471000

Welcome to greece ! Welcome to Ελλάς !!! – Margarita kaz💙

Show more

1409803697000

Καλώς ήρθατε στη χώρα του φωτός και του πολιτισμού !!!!! Welcome to the country of light and civilization !!!! – 🐲Αλεξάνδρα (Alexandra)🐲

Show more

?
These are the latest reviews of your business that can be found in local directories. Surveys show that 90 percent of customers say buying decisions are influenced by online reviews so take the time to make a good impression and gather positive feedback. Strategies for gaining reviews may differ by audience or business type; in general, consider asking for reviews, making it easy to send in feedback and having a prominent social presence.
Measure

Visitors

Traffic Estimations

Medium impact
High    High
?

We use multiple tools to estimate web traffic, including Google™ Trends and Alexa™.

Nevertheless, your analytics will provide the most accurate traffic data.

Traffic Rank

221,439th most visited website in the World

1,989th most visited website in  Greece

?

A low rank means that your website gets a lot of visitors.

Your Alexa Rank is a good estimate of the worldwide traffic to your website, although it is not 100 percent accurate.

Reviewing the most visited websites by country can give you valuable insights.

Quantcast provides similar services.

Adwords Traffic

0%    0%
?

This is an estimation of the traffic that is being bought through AdWords™ vs. unpaid Organic Traffic.

This data is provided by SEMRush™.

Visitors Localization

Greece
95.4
Popular Countries ccTLD Status
Equatorial Guinea sxeseis.gq This domain is booked
?

‬We recommend that you book the domain names for the countries where your ‪‬website is popular. This will prevent potential competitors from registering these domains and taking advantage of your reputation in such countries.