Comience a optimizar dimitech.net
 • Reportes actualizados diariamente de manera automática
 • Haga seguimiento de sus palabras claves más importantes
 • Explore su sitio web y localice los errores y problemas de contenido
 • Reciba actualizaciones semanales via email

Plan de Marketing

Optimizar

SEO

Etiqueta Título

DimiTech.net - ИТ Портал

Longitud: 24 caracteres (190 pixels)

¡Muy bien! Su etiqueta title (título) tiene entre 20 y 70 caracteres (200-569 pixels).

Asegúrese de que el título es explícito y contiene las palabras clave más importantes.

Asegúrese de que cada página tiene un título único.

Revise el título de su sitio web

Meta Descripción

Софтуер, ИТ Новини, Хардуер, Телефони, Каталог, Статии, ДимиУчител, Архив, Форум

Longitud: 80 caracteres (536 pixels)

¡Estupendo! Su meta descripción contiene entre 70 y 160 caracteres incluyendo espacios (400 - 940 pixels).

Las meta descripciones le permiten decidir cómo se describen y se muestran sus páginas web en los resultados de búsqueda.

Asegúrese de que cada página de su web tiene una meta descripción única, y que ésta sea explícita y contiene sus palabras clave más relevantes (aparecen en negrita cuando coinciden con la consulta del usuario).

Una buena meta descripción actúa como un anuncio, por lo tanto es importante tener un mensaje atractivo con un "call to action" claro para maximizar el número de clics.

Consulte su cuenta Google™ Search Console por si hubiera mensajes de advertencia sobre meta descripciones, si por ejemplo son duplicadas o son demasiado cortas/ largas.

Mejore la meta-descripción

Vista previa de Google

Version de Escritorio

DimiTech.net - ИТ Портал

www.dimitech.net/

Софтуер, ИТ Новини, Хардуер, Телефони, Каталог, Статии, ДимиУчител, Архив, Форум

Version Móvil

www.dimitech.net

DimiTech.net - ИТ Портал

Софтуер, ИТ Новини, Хардуер, Телефони, Каталог, Статии, ДимиУчител, Архив, Форум

Este es un ejemplo de cómo quedaría su título y su descripción en los resultados de búsqueda de Google™.

Aunque los títulos y las meta descripciones son utilizados en los resultados de búsqueda, los motores de búsqueda pueden crearlos sí mismos si no los encuentran, están mal escritos, o si no corresponden con el resto del contenido de la página.

Si su título y meta descripción son demasiado largos, pueden ser cortados. Por lo tanto, es importante que respete los límites de caracteres disponibles.

Encabezados

<H1> <H2> <H3> <H4> <H5>
1 3 32 5 0
<H1> DimiTech.net
<H2> Íîâ ñîôòóåð
<H2> Ïîïóëÿðíè
<H2> Ïîñëåäíè ñòàòèè
<H3> Ïîÿâèõà ñå ïîäðîáíîñòè çà èíòåëèãåíòíèÿ ñìàðò-÷àñîâíèê Samsung Orbis
<H3> Sharp ïóñêà Android-ñìàðòôîíà Aquos Serie Mini SHV31
<H3> ZTE ïðåäñòàâè ñâîÿ íîâ ñìàðòôîí Blade V2
<H3> HP ïðåäñòàâè îãðîìåí òàáëåò ñ óëòðàçâóêîâà ïèñàëêà
<H3> OnePlus One ùå ñå ïðîäàâà ñâîáîäíî íà 20 ÿíóàðè
<H3> Stellarium 0.13.2 Final (ïðåäè 5 äíè)
<H3> SoftPerfect Network Scanner 6.0.3 (ïðåäè 5 äíè)
<H3> Desktop iCalendar 3.2.6.532 (ïðåäè 5 äíè)
<H3> Titan FTP Server 11.00 Build 2160 (ïðåäè 5 äíè)
<H3> EssentialPIM 6.04 (ïðåäè 5 äíè)
<H3> Wise Care 365 3.43 Final (ïðåäè 5 äíè)
<H3> System Cleaner 7.61 (ïðåäè 5 äíè)
<H3> SyncBackSE 7.0.32.0 (ïðåäè 5 äíè)
<H3> PassMark PerformanceTest 8.0 Build 1043 (ïðåäè 5 äíè)
<H3> MediaGet 2.01.3084 (ïðåäè 6 äíè)
<H3> Íàé-ñâàëÿíè
<H3> Åòèêåòè
<H3> Nikon àíîíñèðà íîâèÿ îáåêòèâ AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR
<H3> Fujifilm ïðåäñòàâè êîìïàêòåí öèôðîâ ôîòîàïàðàò XQ2
<H3> Ïîÿâè ñå êëîíèíã íà iPhone 6 îò ZTE
<H3> Ñúçäàéòå ëåñíî è áúðçî bootable USB ôëàøêà ñ WinSe...
<H3> Êàê äà âèäèì ïàðîëàòà íà ðóòåðà?
<H3> Óìíè ÷àñîâíèöè (smart watch): èñòîðèÿ íà êîíöåïöèÿòà
<H3> Êàê äà ïðîìåíÿìå èêîíèòå è èìåíàòà íà &quot;ïëî÷êèòå&quot; â...
<H3> Êàê äà âèäèì ïàðîëàòà çàä çâåçäè÷êèòå?
<H3> Êàê äà èçêàðâàòå ïàðè îò âàøèÿ áëîã?
<H3> Êàê ñå çàòâàðÿò ïðèëîæåíèÿ â Windows 8 è 8.1?
<H3> Ïîñëåäñòâèÿ îò êîïèðàíå íà ñúäúðæàíèå îò äðóãè ñàé...
<H3> Êàê äà óäúëæèì æèâîòà íà áàòåðèèòå â ëàïòîïèòå?
<H3> 50 áåçïëàòíè àíãëîåçè÷íè äèðåêòîðèè ñ âèñîê PageRa...
<H3> Âðúçêè
<H3> ÄèìèÓ÷èòåë
<H4> Îñíîâíè
<H4> Çà íàñ
<H4> Ïîñëåäâàéòå íè
<H4> Ïðèÿòåëè
<H4> Ñòàòèñòèêà
y 38 más.

¡Perfecto! Su sitio web está estructurado usando encabezados HTML (de <H1> a <H6>).

Utilice sus palabras clave en los encabezados y asegúrese de que el primer nivel (<H1>) incluye sus palabras clave más relevantes. Nunca duplique el contenido de la etiqueta de título en la etiqueta de encabezado.

Para un SEO más efectivo, use solamente una etiqueta <H1> por página. Sin embargo, puede utilizar múltiples etiquetas <H2> - <H6>.

Incluya las palabras clave importantes en cabeceras <H>

Nube de palabras clave

 • äíè 10
 • ïðåäè 10
 • êàê 6
 • zte 5
 • final 5
 • íàñ 4
 • äèìèó÷èòåë 4
 • ôîòî 4
 • ñàéòà 4
 • ÿíóàðè 4

Estos datos representan las palabras y frases sobre las que parece optimizarse su página. Utilizamos lo que se denomina Procesamiento de Lenguajes Naturales (PLN o NLP en inglés). Es una forma de inteligencia artificial que permite a los ordenadores leer el lenguaje humano para analizarlo.

Los números junto a cada palabra o frase representan la frecuencia con la que los detectamos (y sus variantes) en la página.

¿Estas son las palabras clave que desea orientar para su página? Si es así, ¡genial! Compruebe las clasificaciones de su sitio en los resultados de búsqueda de Google utilizando la herramienta Keyword Tool de WooRank.

Si estas palabras clave no son relevantes para su página, considere actualizar su contenido para optimizarlo para sus palabras clave de destino.

Atributo Alt

Se han encontrado 58 imágenes en esta URL.

58 atributos ALT no estan presentes.

http://www.dimitech.net/themes/summarize/img/logo.png
http://www.dimitech.net/resize/650x452/r/images/others/original/3333333.jpg
http://www.dimitech.net/resize/480x280/r/images/others/original/sharp_aquos.jpg
http://www.dimitech.net/resize/680x452/r/images/others/original/zte_blade_v2_1.jpg
http://www.dimitech.net/resize/680x452/r/images/others/original/333_7.jpg
http://www.dimitech.net/resize/480x280/r/images/others/original/1111_2.jpg
http://www.dimitech.net/resize/80x80/r/images/logo/stellarium.png
http://www.dimitech.net/resize/80x80/r/images/logo/softperfect_network_scanner.png
http://www.dimitech.net/resize/80x80/r/images/logo/desktop_icalendar.png
http://www.dimitech.net/resize/80x80/r/images/logo/titanFTP.png
http://www.dimitech.net/resize/80x80/r/images/logo/essentialpim.png
http://www.dimitech.net/resize/80x80/r/images/logo/wise_care_365.png
http://www.dimitech.net/resize/80x80/r/images/logo/system_cleaner.png
http://www.dimitech.net/resize/80x80/r/images/logo/syncbackse.png
http://www.dimitech.net/resize/80x80/r/images/logo/performancetest.png
http://www.dimitech.net/resize/80x80/r/images/logo/mediaget.png
http://www.dimitech.net/resize/680x452/r/images/others/original/444_2.jpg
http://www.dimitech.net/resize/680x452/r/images/others/original/333_6.jpg
http://www.dimitech.net/resize/680x452/r/images/others/original/1111_1.jpg
http://www.dimitech.net/resize/80x80/r/images/articles/original/winsetupfromusb.jpg
http://www.dimitech.net/resize/80x80/r/images/articles/original/router-header.jpg
http://www.dimitech.net/resize/80x80/r/images/articles/original/samsung-galaxy-gear.jpg
http://www.dimitech.net/resize/80x80/r/images/articles/original/windows8_new_icon_n_nam.gif
http://www.dimitech.net/resize/80x80/r/images/articles/original/kak-da-vidim-parolata-zad-zvezdichkite-3.jpg
http://www.dimitech.net/resize/80x80/r/images/articles/original/-.png
http://www.dimitech.net/resize/80x80/r/images/articles/original/windows81-closeapps.png
http://www.dimitech.net/resize/80x80/r/images/articles/original/1376660438.png
http://www.dimitech.net/resize/80x80/r/images/articles/original/dell-batteries.jpg
http://www.dimitech.net/resize/80x80/r/images/articles/original/directory-highpr.jpg
y 24 más.

El texto alternativo (el atributo ALT) falta en varias imágenes. Añada texto alternativo para que los motores de búsqueda puedan entender mejor el contenido de sus imágenes.

Recuerde que los rastreadores de los motores de búsqueda no pueden "ver" realmente las imágenes, por lo que el atributo de texto alternativo le permite asignar una descripción específica a cada imagen. También son utilizados por los lectores de pantalla para proporcionar un contexto a las personas con discapacidad visual.

El texto alternativo describe sus imágenes para que puedan aparecer en los resultados de búsqueda de Google™ Images.

Compruebe las imágenes de su sitio web y asegúrese de que se especifica texto alternativo efectivo para cada una de ellas.

Reduzca el número de caracteres del texto alternativo a 150 (incluyendo espacios), y minimice el tamaño de las imágenes para optimizar el tiempo de carga de su web.

Ponga nombre a todas las imágenes

Páginas Descubiertas

43.922    43.922

Hemos descubierto 43.922 páginas para dimitech.net.

Un número bajo puede indicar que los robots no son capaces de encontrar las páginas de su web (lo cual es típico de los sitios con mala arquitectura y enlaces internos) o que está impidiendo, sin saberlo, que los robots y los motores de búsqueda rastreen e indexen todas sus páginas.

Compruebe que el mapa web en formato XML de su sitio está disponible y que se ha enviado a los motores de búsqueda principales.Construir enlaces de retorno hacia las páginas internas de su sitio web también ayuda a los bots a clasificarlas e indexarlas mientras se construye autoridad para ayudar a posicionarlas en los motores de búsqueda.

Consulte «Índice de Google» y «Clasificación» en Google Search Console para monitorizar el estado de las páginas indexadas/clasificadas de su sitio web.

Si utiliza parámetros en su URL como IDs de sesión o clasificar y filtrar, utilice la etiqueta rel="canonical" para indicar a los motores de búsqueda cuál de esas páginas es la original.

Introduzca más contenido

Resolver www

Bien, esta web tiene redireccionamiento para redirigir el tráfico del dominio no preferido.

¡Perfecto! Su sitio web redirige www.dimitech.net y dimitech.net hacia la misma URL.

Las solicitudes de redireccionamiento de un dominio secundario es importante porque los motores de búsqueda interpretan las URL con y sin www como dos sitios web diferentes.

Redirija su URL sin www hacia www

Robots.txt

¡Estupendo! Su sitio web tiene un archivo robots.txt.

Un archivo robots.txt permite restringir el acceso a los robots de los motores de búsqueda que rastrean la web y puede evitar que accedan a directorios y páginas determinadas. También especifica la ubicación del archivo del mapa del sitio XML.

Puede comprobar si su fichero robots.txt tiene errores de sintaxis utilizando Google Search Console (Herramientas para Webmasters de Google) seleccionando "Robots.txt Tester" en "Crawl". Esto también le permite comprobar páginas individualmente para asegurarse de que Googlebot (el robot de Google) tiene acceso adecuado.

Cree un archivo robots.txt

Mapa del sitio XML

¡Perfecto! Su sitio tiene un mapa del sitio en XML.

Un mapa del sitio enumera las URL que pueden rastrearse y puede incluir información adicional, como las últimas actualizaciones del sitio web, la frecuencia de cambios y la importancia de las URL. Esto permite a los motores de búsqueda rastrear el sitio web de una forma más exhaustiva.

También se considera como una buena práctica especificar la localización de su mapa del sitio en su archivo robots.txt.

Es importante añadir sólo las páginas que desea indexar en los motores de búsqueda, así que evite poner las que han sido bloqueadas a través del archivo robots.txt. Asegúrese de que ninguna URL causa una redirección o devuelve un código de error. Esto implica ser coherente con sus URLs, por ejemplo, añadir sólo sus URLs favoritas (con www. o sin www.), con el protocolo correcto (http o https) y asegúrese de que todas las URLs se terminan correctamente (con o sin barra inclinada).

Añada y optimice su mapa del sitio en XML

Parámetros de URL

¡Perfecto! Sus URL están limpias.

Los parámetros de URL sirven para registrar los comportamientos de usuario en tu sitio web (ID de sesión), indicar las fuentes de tráfico (ID de referencia) o conceder control a los usuarios sobre el contenido de la página (orden y filtros). El problema de los parámetros de URL es que Google considera cada valor del parámetro como una nueva URL que alberga lo mismo, algo que podría causarte problemas por contenido duplicado. En ocasiones, Google es capaz de reconocer estas URL y agruparlas. Entonces decide, mediante algoritmos, qué URL representa mejor el grupo y la utiliza para consolidar los datos de clasificación y la aparición en los resultados de búsqueda. Para ayudar a Google a identificar cuál es la mejor URL, puedes utilizar la etiqueta rel="canonical".

Utiliza la herramienta Parámetros de URL en Google Search Console para indicar a Google cómo influyen los parámetros de URL en el contenido de tus páginas y cómo rastrear las URL con parámetros. Ten mucho cuidado con esta herramienta: podrías impedir que Google rastree páginas que quieres indexar si estableces una configuración de rastreo excesivamente restrictiva, especialmente si tus URL tienen varios parámetros.
Reescriba y limpie sus URL.

Guiones bajos en su URL

Bien, no utilizáis guiones bajos en vuestras URLs (estos_son_guiones_bajos).

¡Perfecto! Su URL no contiene ‪‬guiones bajos (_). Google&trade interpreta los guiones (-) como separadores de palabras pero no hace lo mismo con los guiones bajos.

Registro del Dominio

Creado hace 8 años

Vence hace 3 años

Su dominio, dimitech.net, es la dirección de su sitio web en internet en un formato legible para el ser humano.

La edad y el registro del dominio no afectan al posicionamiento del sitio web, pero es importante mantener el registro actualizado para evitar que otra persona lo compre. La antigüedad del dominio es importante hasta cierto punto y los dominios más nuevos suelen pasar apuros para ser indexados y mejorar su posicionamiento durante los primeros meses (dependiendo de otros factores relacionados con el posicionamiento). Puede comprar un nombre de dominio de segunda mano en Sedo.com, el mayor revendedor de dominios.

¿Sabe que puede registrar su dominio por un periodo de hasta 10 años? De esta forma, demostrará al mundo que se toma en serio su negocio.

Móvil

Visitas móviles

Suscríbase para conocer el número de visitas mensuales realizadas desde un móvil.
Prueba gratuita

Visualización móvil

dimitech.net en un iPad

El número de personas que utilizan Internet móvil está creciendo rápidamente. Más de un 75 por ciento de usuarios de teléfono móviles cuentan con un dispositivo de tipo smartphones. ‪‬Su sitio web debería visualizarse de forma atractiva en los dispositivos móviles más populares.

Consejo: Utilice una herramienta de analítica para controlar el uso móvil de su sitio web.

Usabilidad

URL

dimitech.net

Longitud: 8 caracteres

Procure que sus URL sean cortas y evite nombres de dominio largos siempre que sea posible.

Los motores de búsqueda reconocerán mejor una URL descriptiva. Viendo la barra de direcciones, un usuario debería poder predecir el contenido de la página antes de acceder a ella (ej. http://www.misitioweb.com/es/productos).

Tenga en cuenta que las URL son una parte relevante de la estrategia global de SEO. Utilice URL claras para que Google rastree mejor su sitio web.

Recurso: Busque un buen nombre de dominio . Si no quedan buenos nombres disponibles, considere la opción de hacerse con uno de segunda mano. Para prevenir la usurpación de marca, debería también registrar como tal el nombre de su dominio.

Favicon

Perfecto, la página web tiene favicon.

Un favicon es un pequeño icono que aparecen junto al nombre o la dirección URL de su web en el navegador. Aparecen en las barras de dirección, en las pestañas del navegador o los Favoritos. Asegúrese de que su favicon es coherente con su marca.

Echa un vistazo a esta buenísima idea para mejorar la experiencia del usuario con un favicon especial.

¡Perfecto! Su sitio web tiene icono propio. Asegúrese de que su favicon es consecuente con su marca.

Recurso: Echa un vistazo a esta buenísima idea para mejorar la experiencia del usuario con un favicon especial.

Añada un Favicon

Idioma

Declarado: No especificado

Detectado: Xhosa

No ha especificado el idioma de su sitio web. Utilice el atributo de idioma META para elegir el idioma deseado para su sitio web.

Consejos para webs multilingües:

Especifique el idioma utilizado

Disponibilidad del dominio

Dominios Estado
dimitech.com Caduca hace 3 años
dimitech.org Disponible. ¡Regístrelo!
dimitech.info Disponible. ¡Regístrelo!
dimitech.biz Disponible. ¡Regístrelo!
dimitech.eu Este dominio está registrado

Registre las distintas extensiones de su dominio para proteger su marca de los domainers.

Dominios similares

Dominios Estado
simitech.net Este dominio está registrado
dumitech.net Disponible. ¡Regístrelo!
dinitech.net Disponible. ¡Regístrelo!
dimutech.net Disponible. ¡Regístrelo!
dimigech.net Disponible. ¡Regístrelo!
dimitefh.net Disponible. ¡Regístrelo!
dimitecg.net Disponible. ¡Regístrelo!
y 1 más.

Registre los nombres de dominio similares al suyo para proteger su marca de los domainers.

Email público

¡Bien! No se ha encontrado ninguna dirección de email en texto plano.

Existen bots maliciosos que rastrean la web en busca de direcciones de correo. Tienen más tendencia a recibir spam las direcciones de correo en texto plano.

Oculte las direcciones de correo electrónico para evitar recibir spam

Indicadores de fiabilidad

Confianza

66%    66%

Este criterio evalua la fiabilidad de su dominio basándose en datos proporcionados por WOT™. Este grupo evalúa millones de sitios web basándose tanto en la experiencia de usuario y en informaciones proporcionadas por numerosas otras fuentes, incluyendo listas negras de phishing y malware.

Tecnologías

Servidores

Suscríbase ahora y reciba una notificación cada vez que falla el servidor de dimitech.net.
Prueba gratuita

Tecnologías

Conozca la tecnología utilizada en su sitio web. Hay códigos que pueden ralentizarlo. Pídale a su administrador web que lo compruebe.

Herramientas de Analítica

La analítica Web le permite medir la actividad de los visitantes de su sitio web. Debería tener instalada al menos una herramienta de analítica y se recomienda instalar otra más para obtener una confirmación de los resultados.

Herramientas de analítica: Google™ Analytics, Quantcast™, AdobeAnalytics™, Piwik™, chartbeat™, Clicky™, ClickTale™, etc.

Doctype

XHTML 1.0 Transitional

El Doctype permite facilitar información sobre el tipo de documento utilizado a los navegadores. Por ejemplo ¿en qué versión de HTML está escrita una página?

Declarar un doctype ayuda a los navegadores a presentar el contenido correctamente.

Codificación

¡Perfecto! La codificación del idioma/caracteres está especificada: WINDOWS-1251

Determinar la codificación del idioma/caracteres puede evitar problemas con la interpretación de caracteres especiales.

Publicitar

Redes sociales

Visitas Facebook

Suscríbase a uno de nuestros planes para conectar su página Facebook y obtener más datos acerca de:
 • Visitas
 • Actividades
 • Estadísticas demográficas y más!
Prueba gratuita

Página Facebook

Foto de Portada de la Página de Facebook de DimiTech.net

Hablando de3

URL
Nombre
DimiTech.net
Información
http://www.dimitech.net -- ИТ Новини, Софтуер, Хардуер. Сайтът включва и огромен каталог с програми, достъпни за изтегляне. Не пропускайте и форумите.
Perfil de la empresa
DimiTech.net е информационен портал с постоянно нарастваща популярност, който предоставя на потребителите актуални новини в сферата на информационните технологии. Сайтът включва каталог с програми, като за всяка една от тях се предоставя кратко и качествено описание, информация за лиценза на програмата, официална страница, изглед на програмата и връзки за изтегляне на софтуера. Създаден е форум, за обмяна на опит и дискутиране на всякакви проблеми. В DimiTech.net ще откриете специалната секция 'Статии' - тук се публикуват статии под формата на компютърни уроци - за почти всичко - програми, графики, операционни системи, дизайн и web дизайн, програмиране и др. Изключително ценна част от сайта, която не трябва да пропускате.

Феновете в Twitter могат да ни открият на адрес - https://twitter.com/DimiTechNet
Феновете в Google+ могат да ни открият на адрес -
https://plus.google.com/104813137172363316955/

Приложение на сайта за Google Chrome - http://goo.gl/0b2xnP
Teléfono
+359887643255
Genial, la página de Facebook de tu marca está vinculada a dimitech.net. Facebook Insightspara optimizar tus publicaciones en Facebook y así maximizar la participación y el tráfico del sitio web.

Cuenta de Twitter

@Dimitech

La cuenta de Twitter™ @Dimitech está registrada, ¡pero no cuenta con un link hacia ella desde su sitio web!

Consejo: Incluya la URL de su web en su página Twitter.

Nombre
Seguidores
14
Tweets
88
Biografía
Electronics design and manufacturing
Ubicación
Australia
Creación
hace 10 años
Hemos encontrado el perfil de Twitter de tu marca, pero no está vinculado a dimitech.net. Vincular tu cuenta de Twitter a tu sitio web ayuda a prevenir el robo de tu marca y puede aumentar la eficacia de tu marketing en las redes sociales. Aquí tienes unos cuantos consejos para ayudarte a crear un plan de promoción en Twitter. Utiliza el panel de Twitter y los análisis para monitorizar y optimizar tus noticias de Twitter.
Registre su marca en Twitter

Local

Directorios Locales

Suscríbase para conocer las últimas opiniones relacionadas con su negocio en directorios locales
Prueba gratuita
Medir

Keyword Tool

Ranking Google

Suscríbase a uno de nuestros planes para monitorizar el ranking Google de dimitech.net resultante de una búsqueda por palabra clave
Prueba gratuita

Visitantes

Estimación de tráfico

Muy Bajo    Muy Bajo

Usamos distintas herramientas para estimar el tráfico web, entre las que se incluyen Google™ Trends y Alexa™.

No obstante, su herramienta de analítica web proporcionará los datos de tráfico más precisos.

Sesiones

Suscríbase para sincronizar su cuenta Google Analytics y acceder a métricas importantes tales como:

 • Fuente de Tráfico
 • Dominios de Referencia
 • Página Vistas y más!
Prueba gratuita

Ranking de tráfico

5.599.104º Web más visitada en el Mundo

Cuanto menor sea su puesto en Alexa, mayor será el número de visitas que reciba su web.

Su clasificación en Alexa es una buena estimación del tráfico mundial de su web, aunque no es 100% precisa.

Revisar los sitios web más visitados por países puede brindarle información interesante.